TESTUL FINAL

* Grupa mică *

EXODUL

1. Unește numele personajului cu afirmația corespunzătoare: (Scrie pe spațiul dat litera potrivită)
_c__1) Preotul din Madian                        a) a fost plătită ca doică pentru copilul Moise
_a__2) Iochebed                                          b) era ginerele lui Ietro
_d__3) Faraon                                             c) avea șapte fete și turme de oi
_e__4) Sefora                                               d) nu cunoștea pe Domnul
_b__5) Moise                                               e) a salvat viața fiului ei, Gherșom

2. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos:
1) __F__ Toiagul lui Moise a înghițit celelate toiege.
2) __A__ Egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut.
3) __F__ Vărsatul negru a atins și pe israeliți.
4) __A__ Moise s-a prezentat înaintea lui Faraon dis-de-dimineață, pe când mergea la râu.
5) __A__ Tunetele au încetat când Moise a ieșit din cetate și a ridicat mâinile spre Domnul.

3. Scrie în ordine urgiile trimise de Dumnezeu peste țara Egiptului:
Prefacerea apei în sânge. __1 __
Broaștele__2__
Păduchii__ 3__
Musca câinească__4__
Ciuma vitelor __5__
Vărsatul negru __6__
Piatra și focul __7__
Lăcustele__ 8__
Întuneric de trei zile __9__
Moartea întâilor născuți__10__

4. Cine l-a sfătuit pe Faraon să lase poporul Israel să aducă jertfe?
a) înțelepții;
b)vrăjitorii;
c) slujitorii lui Faraon.

5. Cine sunt eu? Scrie în spațiul dintre paranteze numele personajului biblic descris:
Sunt fiul lui Moise și numele meu semnifică „Sunt străin aici”. Gherșom
Sunt preot al Madianului, am o turmă mare de oi și șapte fete. Ietro
Am slujit drept gură pentru Moise, în fața lui Faraon. Aaron
Ne-am temut de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut case. moașele / Pua și Șifra
Am fost căsătorită cu Amram și am avut 3 copii. Iochebed

6. Ce a poruncit Domnul lui Moise să facă înainte de trecerea Mării Roșii?
a) să-și ridice toiagul;
b) să-și întindă mâna spre mare;
c) să despice marea.

7. Dă exemplu de trei situații în care copiii lui Israel au cârtit:
Mara
Pustia Sin
Stânca din Horeb/Refidim/Masa și Meriba

8. Ce a făcut poporul Israel după ce au fost izbăviți de egipteni?
a) s-a temut de Domnul;
b) a crezut în Domnul;
c) a crezut în Moise.

9. Scrie din memorie poruncile:
a 3-a: Să nu iei în deșert Numele Domnului
a 5-a: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
a 6-a: Să nu ucizi
a 8-a: Să nu furi
a 9-a: Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău

10. Cui aparțin următoarele replici?
a) „Ce să fac cu poporul acesta?” Moise
b) „Ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta.” israeliții
c) „ Cântați Domnului căci și-a arătat slava!” Maria
d) „Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta.” Ietro
E) „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el, împotriva egiptenilor.” egiptenii

11. Completați versetul: Exod 18:20
Învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.”

12. Completați versetul: Exod 20:7
„Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

EVANGHELIA DUPĂ LUCA

13. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul propozițiilor de mai jos:
__A_ În timpul Domnului Isus, marii preoți erau Ana și Caiafa.
__A_ Cărturarii și fariseii pândeau pe Domnul Isus dacă va face vindecări în ziua Sabatului.
__F_ Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că voi vă veți îmbogăți.
__F_Sămânța căzută pe stâncă a fost mâncată de păsările cerului.
__F_ Trebuie să scoatem întâi paiul din ochiul fratelui și apoi bârna din ochiul nostru.

14. Subliniază din lista de mai jos numele ucenicilor Domnului Isus:
Andrei, Filimon, Marcu, Simon Petru, Iacov, Ioan, Luca, Filip, Bartolomeu, Matei, Zaharia, Toma,
Iacov – fiul lui Alfeu, Pavel, Simon Zelotul, Iuda Iscarioteanul, Iuda-fiul lui Iacov, Timotei.

15. Corectează enunțurile de mai jos (taie cu o linie cuvintele greșite și scrie varianta corectă pe spațiul de mai jos).
Vecinii și rudele au vrut să îi pună lui Ioan Botezătorul numele Simeon. Zaharia
Domnul Isus a vindecat-o pe mama lui Simon. soacra
Fiii lui Zebedei erau Iacov și Petru. Ioan
La schimbarea la față, pe munte s-au arătat Avraam și Ilie. Moise
Domnul Isus a săturat mulțimea cu două pâini și cinci pești. cinci, doi

16. Scrie locul unde s-au întâmplat următoarele evenimente:
a) Îngerul îi vestește lui Zaharia despre nașterea lui Ioan Botezătorul. în Templu
b) Când păstorii au aflat despre nașterea Domnului Isus, se aflau pe câmp
c)Maria( sora Martei) asculta cuvintele Domnului Isus în casă
d) Femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului Isus în casa lui Simon fariseul
e) Când Domnul Isus s-a schimbat la față, era cu ucenicii pe munte

17. Ce suntem îndemnați să facem? Completează versetele cu cuvintele potrivite:
„Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

(rugați-vă, dăruiți, blestemați, iubiți, binecuvântați, postiți, faceți la fel, faceți bine, ocoliți)

18. Completați versetul: Luca 2:52
„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

19. Completați versetul: Luca 6:37
Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.”

20. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a) va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b) va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

21. Completează rebusul:
1.Pomul în care s-a urcat Zacheu pentru a-L vedea pe Domnul Isus. DUD
2.Numele omului care a îngropat trupul Domnului Isus. IOSIF
3.La răstignirea Domnului Isus, deasupra Lui scria:„Acesta este ÎMPĂRATUL iudeilor.”
4.Domnul Isus a vindecat un orb pe când trecea prin cetatea  IERIHON.
5. Care ucenic L-a vândut pe Domnul Isus? IUDA
6. Numele cetății pentru care a plâns Domnul Isus este IERUSALIM.

22. Ne jucăm cu numere! Dacă vei rezolva corect, vei obține suma totală: 135.
Turnul din Siloam a căzut peste 18 inși și i-a omorât.
Vierul a căutat rod la smochinul său, timp de 3 ani.
9 leproși nu s-au întors la Domnul Isus să-I mulțumească.
Pentru a găsi oaia pierdută, păstorul a lăsat pe islaz celelalte 99 de oi.
La moartea Domnului Isus s-a făcut întuneric în toată țara pe la ceasul al 6-lea.

23. Scrie pildele în care apar următoarele acțiuni:
Tatăl a dat un ospăț la întoarcerea fiului. → Pilda fiului risipitor
Femeii văduve i s-a făcut dreptate, în urma insistențelor ei. → Pilda judecătorului nedrept
După ce a găsit ce pierduse, femeia a chemat pe prietenele și vecinele ei să se bucure împreună cu ea. → Pilda cu leul pierdut

24. Completează versetele date cu însușirile potrivite:
„Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!”
„Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus.”
„Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse.”
„Stăpânul i-a zis: „ Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat.”

25 . Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”
b) le-a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.

26. Completați versetul: Luca 16:10
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.

27. Completați versetul: Luca 18:27
Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”

EPISTOLA LUI IACOV

28. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.

29. Bifează căsuțele din dreptul propozițiilor ce conțin comparații din cartea Iacov:
_X_ Bogatul este ca floarea ierbii care se vestejește
___ Omul care nu primește Cuvântul este ca un pământ stâncos.
_X_ Gura omului este ca un izvor din care iese apă.
_X_ Înfrânarea limbii se aseamănă cu frâul pus în gura unui cal pentru a-l cârmui.
___ Bogatul se aseamănă cu un pom la umbra căruia se odihnesc mulți trecători.
_X_ Oamenii sunt ca un abur care se arată puțintel și apoi piere.

30. Iacov ne-a lăsat ca pildă

de credință pe Avraam
de rugăciune cu stăruință pe Ilie
de răbdare pe Iov

31. Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c) este vrednic de lăudat.

32. Scrie în spațiul punctat versetele din Iacov, așezând în ordine cuvintele:

„Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.”

„Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.”

33. Completează în dreptul afirmațiilor de mai jos litera/ literele corespunzătoare (pot fi unul sau mai multe răspunsuri):

Cel în suferință__b__                                      a) să fie uns cu untdelemn;
Cel cu inima bună__d__                                 b) să se roage;
Cel bolnav__a,c__                                            c)să cheme pe prezbiterii Bisericii;
d) să cânte;

34. Scrie din memorie versetul: Iacov 1:22
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.”

35. Completați versetul: Iacov 3:13
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!”

* Grupa mijlocie *

EXOD I

1. Notează cu A enunțul adevărat și cu F pe cel fals:
_F_ Amram s-a căsătorit cu nepoata sa, Iochebed.
_F_ Moise și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe.
_A_ Egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut.
_A_ Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron.
_F_ Pe socrul lui Aaron îl chema Itamar.

2. Potrivește numele de persoane cu locația geografică:
1. Faraon                          _5_ Gosen
2. Reuel                            _4_ Pustia
3. Moise                           _3_ Horeb
4. Aaron                           _1_ Pitom
5. Eleazar                         _2_ Madian

3. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui Faraon?
a. „Așa vorbește Domnul: Lasă pe poporul Meu să plece!”
b. „Așa vorbește Domnul: Eu sunt Dumnezeul cel mare și înfricoșător!”
c. „Așa vorbește Domnul: Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.”

4. Ce promisiune a făcut Domnul israeliților prin legământul pe care l-a încheiat cu ei?
a. Că le va da ţara Canaan în stăpânire
b. Că îi va izbăvi de robie
c. Că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui

5. Care este ordinea în care au venit urgiile peste Egipt? Scrie numărul corespunzător în dreptul fiecărei urgi.

_7_ Piatra și focul
_4_ Musca câinească
_2_ Broaștele
_5_ Ciuma vitelor
_1_ Prefacerea apei în sânge
_8_ Lăcustele
_9_ Întunericul de trei zile
_3_ Păduchii
_6_ Vărsatul negru

6. Cu prilejul cărei urgii i s-a spus lui faraon:
a. „Domnul a hotărât vremea şi a zis: «Mâine va face Domnul lucrul acesta în ţară.»” – Ciuma vitelor
b. „Dacă Mi-aş fi întins mâna şi te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” – Piatra și focul
c. Că părinţii lui şi părinţii părinţilor lui n-au văzut aşa ceva de când sunt ei pe pământ – Lăcustele
d. Să își pună la adăpost anumite bunuri ca să nu fie afectate de urgie – Piatra și focul
e. „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele şi arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, şi turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din ele” – Întunericul de trei zile

7. Notează urgiile cu prilejul cărora este specificat că ținutul Gosen sau poporul Israel nu a fost afectat de respectivele urgii.
Musca câineacă
Ciuma vitelor
Piatra și focul
Întunericul de trei zile
Moartea întâilor născuți

EXOD II

8. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Poporul Israel a ieșit din Egipt în luna spicelor.
_A_ Orice fiu întâi-născut al israeliților trebuia răscumpărat cu un miel.
_F_ Domnul nu a dus pe poporul Lui pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, pentru că acesta putea fi atacat.
_F_ Egiptenii i-au ajuns pe israeliți pe când aceștia erau tăbărâți la Etam.
_A_ Domnul a aruncat învălmășală în tabăra egiptenilor în straja dimineții.

9. Completează poruncile:
a. Porunca I: Să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine
b. Porunca a V-a: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
c. Porunca a VIII-a: Să nu furi
d. Porunca a IX-a: Să nu mărturisești strâmb / minți
e. Porunca a X-a: Să nu poftești

10. Potrivește denumirea cu semnificația acesteia:

Denumire Semnificație
1. Mara ___ 5. Ispită
2. Gherșom ___ 4. Domnul, steagul meu
3. Eliezer ___ 1. Amărăciune
4. Iehova-nisi ___ 6. Ceartă
5. Masa ___ 2. Străin
6. Meriba ___ 3. Ajutorul lui Dumnezeu

11. Scrie din memorie versetul din Exod 15:2:

„Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.”

12. Completează versetul din Exod 15:11:

„Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă Şi făcător de minuni?”

13. Cu ce prilej le-au fost spuse israeliților următoarele cuvinte:
a. „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.” – La apele de la Mara
b. „Astă-seară, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului” – Cârtirile din pustia Sin, prepelițele și mana
c. „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” – Muntele Sinai
d. „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi pe Domnul?” – Stânca de la Horeb, apa din stâncă

14. Care dintre citatele de mai jos sunt cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu când a dat poporului Israel Cele 10 porunci:
a. „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”
b. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.”
c. „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”

EVANGHELIA DUPĂ LUCA I

15. Subliniază numele celor doisprezece ucenici, prezentaţi în Luca, aleşi de Domnul Isus:

Simon (numit Petru), Matia, Andrei (fratele lui Simon), Pavel, Iacov, Timotei, Bartolomeu, Barnaba, Filip, Ioan, Natanael, Matei, Toma, Nicodim, Iacov (fiul lui Alfeu), Luca, Iuda Iscarioteanul, Simon (numit Zilotul), Sila, Iuda (fiul lui Iacov)

16. Completează spațiile libere din textul de mai jos:
Domnul Isus i-a luat pe apostoli cu Sine, la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Acolo s-au adunat aproape 5.000 de bărbați. Pentru că se însera, ucenicii i-au spus Domnul lui Isus să le dea drumul oamenilor să plece din locul acela pustiu ca să își caute de mâncare. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să îi așeze pe oameni în cete de câte 50. Domnul Isus a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești pe care îi aveau ucenicii.

17. Cine ce a spus?

1. Domnul Isus _3_ Tu ești „Hristosul lui Dumnezeu”.
2. Irod _6_ „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
3. Petru _5_„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”
4. Ioan _2_ „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?”
5. Iacov și Ioan _4_ „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”

18. Scrie din memorie versetul din Luca 6:22:

„Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!”

19. Completează versetul din Luca 6:35:

„Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.”

20. Cu ce prilej a spus Domnul Isus pilda despre:
a. Haina nouă și burdufurile noi – cu prilejul chemării lui Levi, când fariseii și cărturarii au spus că ucenicii lui Ioan și fariseii postesc des și fac rugăciuni
b. Paiul și bârna – cu prilejul învățăturii despre judecată și despre călăuzire
c. Pilda semănătorului – când Domnul Isus umbla din cetate în cetate și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și când s-a strâns la El mult norod din felurite cetăți
d. Pilda samariteanului – când un învățător al Legii L-a întrebat pe Domnul Isus ce trebuie să fcă ca să moștenească viața veșnică

21. Așează în ordine următoarele cuvinte pentru a obține un verset din prima secțiune a Evangheliei după Luca:
voastră, fiii, Voi, însă, voştri, El, cei, iubiţi, Celui, răsplata, şi daţi, pe vrăjmaşii, nemulţumitori, şi cu, în schimb, bun, căci, cu împrumut, faceţi bine, să nădăjduiţi, și, va fi, fără, cei răi., mare, şi veţi fi, Preaînalt, este, şi cu, ceva.

Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.

EVANGHELIA DUPĂ LUCA II

22. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Femeia gârbovă era stăpânită de 18 ani de un duh de neputinţă.
_F_ Bolnavul de dropică a fost vindecat de Domnul Isus pe când se afla la sinagogă.
_F_ Domnul Isus i-a întâlnit pe cei 10 leproşi la intrarea în Ierusalim
_A_ Domnul Isus a spus pilda vameşului şi a fariseului pentru oamenii care se credeau neprihăniţi.
_A_ Fariseul din pildă se ruga în picioare la Templu.

23. Alege continuarea corectă a pasajului biblic de mai jos:

Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: _____ B A. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
B. „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”
C. „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

24. În lista de mai jos cu citate biblice despre Ierusalim, bifaţi doar afirmaţiile Domnului Isus notate de evanghelistul Luca:
_X_Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
___ Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe.
_X_ Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
___ Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
_X_ Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

25. Completează versetul din Luca 14:11:

„Căci oricine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat.”

26. Scrie din memorie versetul din Luca 18:17:

„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.”

27. Completați enunțurile conform textului biblic:
a. „Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse.”
b. „Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.”
c. „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”
d. „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”
e. „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

28. Care au fost acuzațiile pe care i le-au adus Domnului Isus cei din sobor înaintea lui Pilat?
_X_ I-a aţâţat pe iudei la răscoală.
___ A spus că va strica Templul ca să-l zidească iarăşi în trei zile.
_X_ I-a oprit pe iudei să plătească bir Cezarului.
___ A spus că El este Fiul lui Dumnezeu.
_X_ A spus că El este Hristosul, Împăratul.

EPISTOLA LUI IACOV

29. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc?
a. Viaţă lungă pe pământ
b. Cununa vieţii
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei

30. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că este moartă
b. Că va fi osândită la judecată
c. Că este zadarnică

31. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov?
a. Din lipsa rugăciunii făcută cu credință
b. Din poftele oamenilor
c. Din duhul de ceartă

32. Completează versetul din Iacov 3:17:

„Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.”

33. Scrie din memorie versetul din Iacov 5:8:

„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.”

34. Scrie cuvintele care lipsesc din versetele următoare:
a. „Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este chiar la uşă. Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului.”

b. „Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.”

35. Subliniază în lista de mai jos doar părţi ale trupului care apar menţionate în Epistola lui Iacov:
faţă, cap, frunte gură, dinte, limbă, ureche, ochi, pleoapă, nas, inimă, spate, coastă, mână, deget, umăr, încheietură, picioare, genunchi, călcâi.

* Grupa mare *

EXOD I

1. Completează enunțurile:
a. Tatăl lui Fineas, nepotul lui Aaron, a fost Eleazar. (6.25)
b. Nepotul lui Levi care a trăit același număr de ani ca și bunicul său a fost Amram. (6:20)
c. Moise era pentru slujitorii lui faraon o pacoste. (10:7)
d. Când Domnul i S-a recomandat din mijlocul focului, Moise și-a ascuns fața. (3:6)

2. Cum le-au făcut viaţa amară egiptenii evreilor? (1:13,14)
a) Prin lucrări grele de lut şi cărămizi;
b) Prin tot felul de lucrări pe câmp;
c) Au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie.

3. Ce urma să facă Aaron, la întâlnirea cu Moise și ulterior în relațiile cu evreii? (4.14-16)
a. să se bucure în inima lui;
b. să mijlocească între Moise și popor;
c. să vorbească poporului pentru Moise.

4. Cum se numeau cei 4 fii ai lui Aaron? (6.25)
Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar

5. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui faraon ? (4.22)
„Așa vorbește Domnul: <Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut!>”

6. Asociază urgia cu reacția avută de faraon cu prilejul respectivei urgii. Răspunsul trebuie să conțină 9 asocieri de tipul număr-literă, însă un număr va avea două litere!

Urgia Reacția lui faraon
1. Prefacerea apei în sânge a. Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.” „Vă voi lăsa să plecaţi ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie; numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.” Dar faraon şi de data aceasta şi-a împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece.
2. Broaștele b. Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul lui Moise.
3. Păduchii c. Faraon a chemat îndată pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru şi împotriva voastră.

Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta şi rugaţi pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine şi urgia aceasta de moarte!” Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.

4. Musca câinească d. Faraon a trimis să cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „De data aceasta am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi. Rugaţi-vă Domnului ca să nu mai fie […], şi vă voi lăsa să plecaţi şi nu veţi mai fi opriţi.”Faraon, văzând că […] încetaseră, n-a contenit să păcătuiască şi şi-a împietrit inima, el şi slujitorii lui. Lui faraon i s-a împietrit inima şi n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise.
5. Cuma vitelor e. Faraon a chemat pe Moise şi a zis: „Duceţi-vă şi slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile şi boii voştri; copiii voştri vor putea merge şi ei împreună cu voi.” Faraon a zis lui Moise: „Ieşi de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.”
6. Vărsatul negru f. „Rugaţi-vă Domnului să depărteze […] de la mine şi de la poporul meu, şi am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.” Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
7. Piatra și focul g. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase […]. Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a lăsat pe popor să plece.
8. Lăcustele h. Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
9. Întunericul de trei zile i. Au întors la faraon pe Moise şi Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care şi cine sunt cei ce vor merge?” Faraon le-a zis: „Aşa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi şi pe copiii voştri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi!” „Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa aţi cerut.” Şi i-au izgonit dinaintea lui faraon.
j. Faraon s-a întors […] şi s-a dus acasă, dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri.

Răspuns: 1-j, 2-f, 3-h, 4-a, 5-g, 6-b, 7-d, 8-i, c, 9-e

7. Cine a spus următoarele cuvinte?
a. „Scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștirile lor.” Domnul (6.26)
b. „Ni S-a arătat Domnul Dumnezeul evreilor.” Moise și Aaron (5.3)
c. „Faraon are inima împietrită: nu vrea să lase poporul să plece.” Dumnezeu (7.14)
d. „Mâine va face Domnul lucrul acesta în țară.” Domnul (9.5)
e. „Tot nu vezi că piere Egiptul?” Slujitorii lui Faraon (10.7)

EXOD II

8. Notează cu A enunțul adevărat și cu F pe cel fals:
_A _ La începutul urmăririi lor de către faraon evreii erau gata de luptă. (14.8)
_A _ Când faraon a pornit împotriva evreilor a luat cu el toate carele Egiptului (14.7)

9. Ce au făcut evreii când faraon și oastea lui se apropia? (14.10)
a. și-au ridicat ochii;
b. s-au înspăimântat foarte tare;
c. au strigat către Domnul după ajutor.

10. La ce națiuni fac referire evreii în cântarea lor? (15.14-15)
a. filisteni, edomiți, moabiți și canaaniți;
b. filisteni, amaleciți, moabiți și canaaniți;
c. filisteni, amaleciți, edomiți și moabiți.

11. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Core era strănepotul lui Levi (6.21)
_F_ Chehat a trăit 137 de ani (6.18)
_F_ Simion a avut o fată dintr-o relație neîngăduită de Domnul, cu o femeie canaanită (6.15)
_F_ Levi a avut 4 băieți (6.16)
_A_ La Mara Domnul a dat poporului legi și porunci (15.25)

12. Subliniați persoanele la care a făcut referire Dumnezeu atunci când a dat porunca a patra, și care intrau sub incidența acestei porunci.
Tu, nevasta ta, fiul tău, fiica ta, tatăl tău, mama ta, ruda ta, robul tău, roaba ta, străinul din casa ta

13. Completează versetul din Exod 18:11:

„Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii; căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.”

14. Scrie din memorie versetul din Exod 15:13:

„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit Şi ai izbăvit pe poporul acesta, Iar prin puterea Ta îl îndrepţi Spre locaşul sfinţeniei Tale.”

EVANGHELIA DUPĂ LUCA I

15. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_F_ Ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul a fost ispitit este: pustia, streașina Templului, un munte înalt. (4.1-13)
_F_ Demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum I s-a adresat Domnului Isus cu cuvintele: „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu”. (4.34)
_F_ Expresia „Astăzi am văzut lucruri nemaipomenite!” a fost rostită cu prilejul vindecării unui lepros. (5.26)
_A_ Domnul Isus i-a trimis pe ucenicii Săi, doi câte doi, în toate locurile pe unde avea să treacă. (10.1)
_F_ Lăuntrul fariseilor, potrivit spuselor Domnului Isus, era plin cu răutate și viclenie. (6.39)

16. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării leprosului? (5.15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. o mulțime de oameni primeau credința;
c. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte.

17. Cărei categorii de persoane îi spune Domnul că pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat? (11.45-46)
a. preoților;
b. fariseilor;
c. învățătorilor Legii.

18. Ce pildă, rostită de Domnul Isus, consemnează Luca, înainte de a face referire la spusele Sale cu privire la duhul necurat care iese din om, și care se reîntoarce în acesta? (11.21-23)
Pilda omului tare care își păzește casa și averile, și care e atacat de un altul mai puternic.

19. Menționați numele a 4 din cele 5 provincii la care face referire Luca în capitolul 3:1, atunci când afirmă faptul că Domnul a vorbit lui Ioan Botezătorul.
Iudea, Galileea, Ituria, Trahonita, Abilena

20. Scrie din memorie versetul din Luca 10:32:

„Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

21. Scrie din memorie versetul din Luca 10:22:

„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”

LUCA II

22. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

23. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
_F_ Oamenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor erau iudei. (13.1)
_F_ Cu privire la Pilat a spus Domnul Isus cuvintele: „Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia…” (13.32)
_A_ Domnul Isus după ce a plâns pentru cetate și a anunțat pedeapsa care urma să vină, a intrat în Templu (19.45)

24. Precizează cele două situații în care Domnul Isus vorbește despre smerenie în această secțiune. (14:11; 18:14)
Așezarea la masă la o nuntă
Pilda vameșului și a fariseului

25. Identificați persoanele care au rostit expresiile următoare, conform evaghelistului Luca?
A. „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” – unul din cei ce ședeau la masă cu Isus (14.15)

B. „…Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” – mulțimea ucenicilor (19.38)

C. „Învățătorule, bine ai zis.” – unii din cărturari când Domnul a vorbit despre înviere (20.39)

D. „Omule, nu știu ce zici.” – Petru în curtea marelui preot (22.60)

E. „Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel…” – cei 2 ucenici în drum spre Emaus (24.21)

26. În cea de-a doua secțiune a evangheliei după Luca există 5 referiri la Avraam. Indicați care sunt acestea?
* femeia gârbovă era o fiică a lui Avraam (13.16)
* va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, Isaac și Iacov… în Împărăția lui Dumnezeu (13.28)
* pilda bogatului nemilostiv (16.22)
* și Zacheu era un fiu al lui Avraam (19.9)
* locul unde este vorba despre „Rug” când numeşte pe Domnul: „Dumnezeul lui Avraam,…” (20.37)

27. Scrie din memorie versetul din Luca 17:10:

„Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

28. Completează versetul din Luca 22:26:

„Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte.”

EPISTOLA LUI IACOV

29. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă? (4.16)
a. ticăloșie și vrăjmășie;
b. tulburare și fapte rele;
c. nelegiuire și lupte.

30. Aranjați în ordine metaforele găsite în capitolul 3 al epistolei lui Iacov prin care ilustrează influența limbii:
Vița care rodește  _8_
Cârma corăbiilor _2_
Animalele care pot fi îmblânzite _4_
Izvorul de apă _6_
Frâul în gura cailor _1_
Otrava de moarte _5_
Focul mic ce aprinde pădurea _3_
Pomul care rodește _7_

31. De 3 ori în cadrul capitolului 1 Iacov face referire la Cuvânt. Ce se spune despre acesta?
Am fost născuți din nou prin Cuvântul adevărului. (1.18)
Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (1.21)
Ascultarea Cuvântului solicită și împlinirea sa. (1.23)

32. În cadrul epistolei lui Iacov sunt folosite 5 citate din Vechiul Testament, marcate cu ghilimele. Care sunt acestea?
„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (2.8)
„Să nu preacurvești!” (2.11)
„Să nu ucizi!” (2.11)
„Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire (2.23)
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.” (4.6)

33. Care sunt cele 5 motive pentru care cei bogați sunt mustrați atât de aspru de către Dumnezeu în epistola lui Iacov? (5. 3-6)
Și-au strâns comori în zilele din urmă.
Au oprit prin înșelăciune plata lucrătorilor.
Au trăit în plăceri și în desfătări.
Și-au săturat inimile într-o zi de măcel.
Au osândit și au omorât pe cel neprihănit care nu li se împotrivea.

34. Scrie din memorie versetul din Iacov 1:5:

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

35. Scrie din memorie versetul din Iacov 3:17:

„Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.”