TESTUL 5

GRUPA MICĂ

1. Cui îi este adresată epistola lui Iacov?
a) celor doisprezece ucenici;
b) celor douăsprezece seminții;
c) fraților lui.

2. Faptul că trecem prin felurite încercări, trebuie privit:
a) ca o mare bucurie;
b) ca o pedeapsă;
c) ca o mare întristare.

3. Scrie în spațiile libere cuvintele potrivite pentru a completa versetele:

(necurăție, bucuria,revărsare de bine, Cuvântul, răbdarea, curați, desăvârșiți, răutate,revărsare de răutate, întregi, neprihăniți, Adevărul, curăție)

„Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți , întregi și să nu duceți lipsă de nimic.”
„De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele.”

4. Ce trebuie să facă cel căruia îi lipsește înțelepciunea?
a) să citească din Biblie;
b) să o caute la cei bătrâni;
c) sa o ceară de la Dumnezeu.

5. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a) cu un pom clătinat;
b) cu valul mării;
c) cu o frunză purtată de vânt.

6. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.

7. Bifează propozițiile ce conțin comparații din cartea Iacov:

_x_ Bogatul este ca floarea ierbii care se vestejește
__Omul care nu primește Cuvântul este ca un pământ stâncos.
_x_ Gura omului este ca un izvor din care iese apă.
_x_ Înfrânarea limbii se aseamănă cu frâul pus în gura unui cal pentru a-l cârmui.
__Bogatul se aseamănă cu un pom la umbra căruia se odihnesc mulți trecători.
_x_ Oamenii sunt ca un abur care se arată puțintel și apoi piere.

8. Cel care își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea:
a) va fi mântuit;
b) va fi plin de pace;
c) va fi fericit în lucrarea lui.

9. Cel care ascultă Cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu:
a) un val purtat de vânt încoace și încolo;
b) iarba care se usucă la căldura soarelui;
c) un om care-și privește fața în oglindă și uită cum era

10. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos:
__A_ Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
__A__ Bogatul să se laude cu smerirea lui.
__A___Să nu spunem: „Sunt ispitit de Dumnezeu!”
__F__ Săracul să se laude cu smerirea lui.
__A__ Dacă ne apropiem de Dumnezeu, și El se va apropia de noi.
__F__ Dacă un frate este gol și lipsit de hrană, este bine să îi spunem: „Du-te în pace! Încălzește-te și satură-te!”

11. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este:
a) să cercetăm pe orfan și pe văduvă;
b) să ne păzim neîntinați de lume;
c) să fim nelipsiți de la Templu.

12. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a) dragostea;
b) mila;
c) dărnicia.

13. CREDINȚA dacă nu are fapte este moartă.

14.Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c)este vrednic de lăudat.

15. Încercuiește din lista de mai jos numele oamenilor din Vechiul Testament care apar în epistola lui Iacov:

Avraam, Elisei, Iosua; Ilie; Iov; Ismael; Rahela; Sara; Rahav

16.Limba omului este:
a) un foc;
b) o lume de nelegiuiri;
c) mădularul care întinează tot trupul.

17.Ce ne sfătuiește Iacov să nu facem?
a) să nu binecuvântăm;
b) să nu blestemăm;
c) să nu clevetim.

18. Completează versetul:
„Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară?”

19. Ce nu poate fi îmblânzit de către om?
a) inima;
b) trupul;
c) limba.

20. Completează rebusul de mai jos cu însușirile înțelepciunii care vine de sus. Completând corect, vei afla( pe coloana A-B),cum îl face pe om această înțelepciune.

21. Roada neprihănirii este semănată în pace:
a) pentru cei ce au pace;
b) pentru cei ce fac pace;
c) pentru cei ce doresc pacea.

22. De unde vin luptele și certurile între frați?
a) din poftele lor;
b) din mândria lor;
c) din inima lor.

23. De ce nu capătă cei care cer?
a) pentru că cer cu gând să risipească în plăcerile lor;
b) pentru că nu cer din toată inima;
c) pentru că cer cu gând să se fălească.

24. „Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face VRĂJMAȘ cu Dumnezeu.”

25. Dumnezeu dă har:
a) celor miloși;
b) celor înțelepți;
c) celor smeriți.

26. Pentru ca diavolul să fugă de la noi, trebuie:
a) să împlinim Legea;
b) să ne supunem lui Dumnezeu;
c) să ne împotrivim diavolului.

27. Cel care vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său:
a) vorbește de rău și judecă pe Ziditorul Său;
b) vorbește de rău și judecă pe Biserica lui Dumnezeu;
c) vorbește de rău și judecă Legea.

28. Ce spune Iacov despre bogați?
a) că și-au strâns comori în zilele din urmă;
b) că și-au săturat inimile chiar într-o zi de măcel;
c) că au osândit și au omorât pe cel neprihănit.

29. Noi trebuie să așteptăm venirea Domnului cu răbdare:
a) precum străjerul așteaptă dimineața;
b) precum plugarul așteaptă roada pământului;
c) precum fecioarele înțelepte așteaptă mirele.

30. Completează în dreptul afirmațiilor de mai jos litera/ literele corespunzătoare (pot fi unul sau mai multe răspunsuri) :

Cel în suferință__b__
Cel cu inima bună__d__
Cel bolnav__a,c__

a) să fie uns cu untdelemn;
b) să se roage;
c) să cheme pe prezbiterii Bisericii;
d) să cânte;

31. Ce efect are rugăciunea făcută cu credință pentru cel bolnav?
a) îl va însănătoși și îl va face bucuros;
b) îl va vindeca și îi va întări credința;
c) îl va mântui și îl va însănătoși.

32. Iacov 1:12: Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

33. Iacov 1:22: Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

34. Iacov 3:13: Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

35. Iacov 4:17: Deci cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat!

GRUPA MIJLOCIE

1. Cui se adresează epistola lui Iacov?
a. Celor doisprezece ucenici;
b. Celor douăsprezece seminții;
c. Fraților lui.

2. Ce trebuie să facă cei cărora le lipseşte înţelepciunea?
a. Să înveţe de la cei mai înţelepţi
b. Să se mulţumească aşa
c. S-o ceară de la Dumnezeu

3. Cu ce trebuie să se laude bogatul?
a. Cu bogăţia lui
b. Cu ceea ce i-a dat Dumnezeu
c. Cu smerirea lui

4. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit?
a. De la Tatăl luminilor
b. De la Cel în care nu este schimbare
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare

5. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a. Cu un pom clătinat;
b. Cu valul mării;
c. Cu o frunză purtată de vânt.

6. Cu cine seamănă cel ce ascultă Cuvântul şi nu-l împlineşte?
a. Cu un om care îşi priveşte faţa în oglindă şi uită cum arăta, după ce s-a privit
b. Cu un om neînţelept
c. Cu un om care nu se uită niciodată în oglindă

7. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu?
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume
8. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a. Dragostea
b. Mila
c. Dărnicia

9. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când…
a. Îi criticăm pe mai marii noştri
b. Căutăm la faţa omului
c. Batjocorim frumosul nume de creştin

10. Pe cine i-a ales Dumnezeu ca să-i facă bogaţi în credinţă, conform textului epistolei lui Iacov?
a. Pe cei săraci în ochii lumii acesteia
b. Pe cei bogaţi care împart cu generozitate averea lor săracilor
c. Ambele variante de mai sus

11. Care dintre porunci este numită de Iacov „Legea împărătească”?
a. Legea care spune: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
b. Legea care spune unde să se aşeze în adunare bogaţii şi săracii
c. Legea romană care le permite bogaţilor să îi asuprească pe cei săraci

12. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că va fi osândită la judecată
b. Că este moartă
c. Că este zadarnică

13. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte?
a. Moise şi Ilie
b. Avraam şi Rahav
c. Iosua şi Caleb

14. Completează versetul din Iacov 3:6: Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.

15. Cum poate dovedi cineva că este înțelept și priceput, conform epistolei lui Iacov?
a. Prin a-și înfrâna limba de la rău
b. Prin purtarea lui bună
c. Prin a nu se lăuda

16. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă?
a. Ticăloșie și vrăjmășie
b. Tulburare și fapte rele
c. Nelegiuire și lupte

17. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov?
a. Din lipsa rugăciunii făcută cu credință
b. Din poftele oamenilor
c. Din duhul de ceartă

18. Completează versetul din Iacov 4:4b: Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

19. Când va fugi diavolul de la noi, conform epistolei lui Iacov?
a. Când ne rugăm și postim cu credință
b. Când ne supunem Domnului și ne împotrivim lui
c. Când ne mărturisim unii altora păcatele

20. Scrie din memorie versetul din Iacov 4:8: Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

21. Ce ar trebui să facă, potrivit lui Iacov, cei care sunt îndelung răbdători știind că venirea Domnului este aproape?
a. Să caute ploaia timpurie și târzie
b. Să-și întărească inima
c. Să se roage cu credință

22. Din ce motiv „da” al nostru trebuie să fie „da” și „nu” al nostru trebuie să fie „nu”, potrivit textului din Iacov?
a. Pentru a nu cădea sub judecată
b. Pentru că noi suntem din adevăr
c. Pentru că tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău

23. Ce se întâmplă când cineva întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, conform textului epistolei?
a. Un suflet se mântuie de la moarte
b. Se adună răsplătire în cer
c. Se acoperă o sumedenie de păcate

24. În Biblie avem multe versete care atrag atenţia asupra vorbirii noastre. Alege dintre versetele de mai jos doar cele pe care le-ai întâlnit în epistola lui Iacov.
__X__ „Dacă crede cineva că este religios, și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică.”
_____ „Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri.”
_____ „Ferește-ți limba de rău, și buzele de cuvinte înșelătoare!”
__X__ „Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire este un om desăvârşit”
__X__ „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie aşa, fraţilor!”
_____ „Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.”
25. Iacov foloseşte câteva imagini prin care ilustrează adevărul despre limbă. Subliniază în lista de mai jos imaginile pe care le foloseşte Iacov în acest scop:
frâu lanţ foc măgar otravă verdeață cârmă venin şarpe animale pește izvor

26. Alege aplicaţia corectă pentru fiecare dar pe care îl primim conform epistolei lui Iacov:

Dacă aplicăm…
A. Răbdarea ispitei
B. Încercarea credinţei
C. smerirea
D. rugăciune cu credinţă
E. adâncire şi stăruire în Cuvânt

Primim…
a. Răbdare
b. Înţelepciune
c. Fericire în lucrare
d. Cununa vieţii
e. Har

Răspuns: B-a D-b F-c A-d C-e

27. Scrie din memorie versetul din Iacov 5:8: Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
28. Cum trebuie să fie un om, conform Iacov capitolul 1? Asociază termenii din cele două coloane și transcrie pe spațiul dat cele trei enunțuri obținute:
Orice om să fie ………..

grabnic
încet
zăbavnic

la ………….
vorbire
mânie
ascultare

Răspuns:

Orice om să fie grabnic la ascultare
Orice om să fie încet la vorbire
Orice om să fie zăbavnic la mânie

29. Adevărat (A) sau fals (F)?
a. Bogatul se vestejește în umbletele lui, precum iarba sub razele arzătoare ale soarelui. A
b. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul aduce un păcat și mai mare. F
c. Dumnezeu ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. A

30. Completează versetul din Iacov 5:16: Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

31. Completează rebusul cu însușirile omului care are înțelepciunea care vine de sus:
32. Căror categorii de oameni le spune Iacov „plângeți” și „tânguiți-vă”? Subliniază răspunsul corect:
fraților, păcătoșilor, fariseilor, cărturarilor, bogaților, preoților
33. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt scrise de Iacov cu privire la bogați? Marchează răspunsul corect:
__X__ vor veni nenorociri peste ei
_____ li se vor ridica bogățiile și li se vor răsturna temeliile
__X__ bogățiile le vor putrezi
_____ vor pieri uciși de sabie
______ vor pieri într-o zi de măcel
__X__ aurul și argintul le vor rugini

34. Notează următoarele citate în coloana potrivită:
„Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”
„Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere.”
„Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări”
„…nu știți ce va aduce ziua de mâine”
„Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!”
„…se face vrăjmaș cu Dumnezeu”
35. Despre cine spune Iacov că:
– își înșală inima? Cel care crede că este religios dar nu-și înfrânează limba (1:26; Dacă crede cineva că este religios şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică.)
– au în inimă pizmă amară şi un duh de ceartă? Cei care nu au înțelepciunea care vine de sus (3:14, 15; Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.)
– trebuie să își curățească inima? Cei păcătoși, cei cu inima împărțită (4:8; Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

GRUPA MARE

1. Ce spune Iacov că lucrează încercarea credinţei? (1:3)
a. Răbdare;
b. Înţelepciune;
c. Neprihănire.
2. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit? (1:17)
a. De la Tatăl luminilor;
b. De la Cel în care nu este schimbare;
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare.
3. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu? (1:27)
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor;
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor;
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume.
4. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când… (2.1-4)
a. Îi criticăm pe mai marii noştri;
b. Batjocurim frumosul nume de creștin;
c. Căutăm la fața omului.
5. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc? (1.12, 2.5)
a. Cununa vieţii;
b. Viaţă lungă pe pământ;
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei.
6. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte? (2.17,20, 26)
a. Că va fi osândită la judecată;
b. Că este moartă;
c. Că este zadarnică.
7. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte? (2.21,25)
a. Moise şi Ilie;
b. Avraam şi Rahav;
c. Iosua şi Caleb.
8. Ce metafore folosește Iacov pentru a arăta influența limbii? (3. 3-5)
a. Frâul pus în gura cailor;
b. Cârma folosită la corăbii;
c. Focul mic care aprinde o pădure mare.

9. Ce spune Iacov că este limba? (3.6-8)
a. o lume de nelegiuiri;
b. o putere de care depinde viața și moartea;
c. un rău care nu se poate înfrâna.

10. Cum poate dovedi cineva că este înțelept și priceput, conform epistolei lui Iacov? (4.13)
a. prin a-și înfrâna limba de la rău;
b. prin purtarea lui bună;
c. prin a nu se lăuda.

11. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă? (4. 16)
a. ticăloșie și vrăjmășie;
b. tulburare și fapte rele;
c. nelegiuire și lupte.

12. Pentru cine este semănată în pace roada neprihănirii? (4.18)
a. pentru cei ce iubesc curăția;
b. pentru cei ce fac pace;
c. pentru cei ce-și înfrânează limba.

13. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov? (4.1)
a. din lipsa rugăciunii făcută cu credință;
b. din poftele oamenilor;
c. din duhul de ceartă.

14. Când va fugi diavolul de la noi, conform epistolei lui Iacov? (4.7)
a. când ne rugăm și postim cu credință;
b. când ne supunem Domnului și ne împotrivim lui;
c. când ne mărturisim unii altora păcatele.

15. Cu ce se făleau unii dintre creștinii din generația lui Iacov, care făceau negustorie? (4.16)
a. cu lăudăroșiile lor;
b. cu nelegiuirile lor;
c. cu câștigul lor.

16. Ce ar trebui să facă, potrivit lui Iacov, cei care sunt îndelung răbdători știind că venirea Domnului este aproape? (5.8)
a. să caute ploaia timpurie și târzie;
b. să-și întărească inima;
c. să se roage cu credință.

17. Din ce motiv „da” al nostru trebuie să fie „da” și „nu” al nostru trebuie să fie „nu”, potrivit textului din Iacov? (5.12)
a. pentru a nu cădea sub judecată;
b. pentru că noi suntem din adevăr;
c. pentru că tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

18. Ce se întâmplă când cineva întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, conform textului epistolei? (5.20)
a. un suflet se mântuie de la moarte;
b. se adună răsplătire în cer;
c. se acoperă o sumedenie de păcate.

19. Avraam a crezut pe Dumnezeu și din acest motiv: (2.23)
a) a fost socotit neprihănit;
b) a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”;
c) a fost numit „omul credinței”.

Scrieți următoarele versete:
20. Iacov 1:5: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

21. Iacov 1.12: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”

22. Iacov 1.27: „Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”
23. Completează rebusul cu însușirile omului care are înțelepciunea care vine de sus:

24. Iacov 4.5: „Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”

25. Iacov 5.16: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. Expresia „…și dracii cred și se înfioară dar nu-I fac voia” este din Iacov. (2.19)
A_____ F__X__
b. Expresia „Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav” este din textul lui Iacov. (5.15) A__X__ F_____
c. Imperativul „Ascultați acum…” apare de 3 ori în epistolă. (4.13; 5.1) A_____ F__X__

27. Numele atât de consacrat în Vechiul Testament, „Domnul oștirilor”, apare o singură dată în tot Noul Testament, mai exact în epistola lui Iacov. Indicați versetul sau contextul? (5.4)
Când ni se spune că strigătele muncitorilor neplătiți au ajuns la urechile Domnului oștirilor.

28. Aranjați în ordine metaforele găsite în capitolul 3 al epistolei lui Iacov prin care ilustrează influența limbii:
Vița care rodește _8_
Cârma corăbiilor _2_
Animalele care pot fi îmblânzite _4_
Izvorul de apă _6_
Frâul în gura cailor _1_
Otrava de moarte _5_
Focul mic ce aprinde pădurea _3_
Pomul care rodește _7_

29. De 3 ori în cadrul capitolului 1 Iacov face referire la Cuvânt. Ce se spune despre acesta?
Am fost născuți din nou prin Cuvântul adevărului. (1.18)
Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (1.21)
Ascultarea Cuvântului solicită și împlinirea sa. (1.23)

30. Pentru a sublinia scurtimea vieții noastre Iacov recurge la două metafore în cuprinsul epistolei sale. Care sunt acestea? (1.10-11, 4.14)
Floarea ierbii;
Aburul care se arată puțintel și apoi piere;

31. Care este, potrivit lui Iacov, înțelesul termenului „prezbiter”?
Bătrân (5.14)

32. Ce spune Iacov că ar trebui să se întâmple cu râsul celor ticăloși?
Să se prefacă în tânguire (4.9)

33. Subliniați numele persoanelor din Vechiul Testament care sunt amintite în epistola lui Iacov.
Noe, Iov, Avraam, Sara, Isaac, Iacov, Moise, Rahav, David, Ilie.

34. În contextul epistolei sale, Iacov se referă la Dumnezeu ca la „Tatăl”. De câte ori face asta și în ce contexte?
De 3 ori:
Tatăl luminii de la care ne vine orice dar bun și desăvârșit (1.17)
Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este… (1.27)
Cu ea (limba) binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru (3.9)

35. Explicați modul în care Iacov spune că un om poate ajunge la moarte spirituală. (1.14-15)