TESTUL 4

GRUPA MICĂ

1. Ce a hotărât vierul că va face pentru smochinul neroditor?
a) îl va săpa de jur împrejur;
b) îl va uda în fiecare zi;
c) îi va pune gunoi la rădăcină.
2. De ce s-a supărat fruntașul sinagogii pe Domnul Isus când a vindecat femeia gârbovă?
a) pentru că a săvârșit această minune în sinagogă;
b) pentru că a făcut această minune în văzul lumii;
c) pentru că a săvârșit această minune în ziua Sabatului.
3. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul airmațiilor de mai jos:
_A__ Când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere, ei credeau că văd un duh.
_A__ Paștele se mai numea și Praznicul Azimilor.
_F__ Fiul cel mare s-a bucurat de întoarcerea fratelui său.
_A__ Femeia gârbovă suferea de 18 ani.
_ A__ Este mai ușor să intre o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.
_ F__ Domnul Isus a mers cu ucenicii până spre Emaus și de acolo s-a înălțat la cer.

4. Pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu, Biblia ne învață să chemăm la masă pe:
a) cei șchiopi;
b) cei săraci și schilozi;
c) cei orbi.
5. Cine vrea să fie ucenicul Domnului Isus, trebuie:
a) să se lepede de tot ce are;
b) să vândă tot ce are;
c) să dea săracilor tot ce are.
6. Cui aparțin următoarele cuvinte?
a) „Doamne, cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniță, și la moarte!” Petru
b) „Ești Tu Împăratul Iudeilor?” Pilat
c) „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta!„ fiul risipitor
d) „Părinte Avraame, fie-ți milă de mine!” bogatul nemilostiv
e) „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta.” fariseul
f) „Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită!” Domnul Isus
7. În pilda cu oaia rătăcită se spune că în cer va fi multă bucurie pentru:
a) 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință;
b) vameșii și păcătoșii care se apropie să Îl asculte;
c) un singur păcătos care se pocăiește.

8. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a)va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b)va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

9. Completează rebusul
1.Pomul în care s-a urcat Zacheu pentru a-L vedea pe Domnul Isus.
2.Numele omului care a îngropat trupul Domnului Isus.
3.La răstignirea Domnului Isus, deasupra Lui scria:„Acesta este __________ iudeilor.”
4.Domnul Isus a vindecat un orb pe când trecea prin cetatea ________ .
5. Care ucenic L-a vândut pe Domnul Isus?
6. Numele cetății pentru care a plâns Domnul Isus este__________.

10. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv?
a) că era un sărac plin de bube;
b) că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului;
c) că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit.

11. Câți leproși au venit la Domnul Isus să fie vindecați?
a) 7;
b) 10;
c) 12

12. Potrivit Luca 17:21, unde este Împărăția lui Dumnezeu?
a) înăuntrul nostru;
b) între noi;
c) în biserica noastră.

13. Scrie pildele în care apar următoarele acțiuni:
a) Tatăl a dat un ospăț la întoarcerea fiului→ Pilda fiului risipitor
b) Femeii văduve i s-a făcut dreptate, în urma insistențelor ei.→Pilda judecătorului nedrept
c) După ce a găsit ce pierduse, femeia a chemat pe prietenele și vecinele ei să se bucure împreună cu ea .→Pilda cu leul pierdut

14. Vremea dinaintea venirii Domnului Isus se aseamănă cu cele din vremea:
a) lui Iona și a lui Lot;
b) lui Noe și a lui Ilie.
c) lui Noe și a lui Lot;

15. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a) să se dea jos degrabă din dud;
b) că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui;
c) că trebuie să renunțe la meseria de vameș.

16. Aranjați în ordine locurile prin care a trecut Domnul Isus înaintea de moartea Sa, potrivit Evangheliei după Luca:
Înaintea lui Irod __4__
Muntele Măslinilor__2_
Odaia mare de sus __ 1__
Locul judecății lui Pilat__5__
În casa marelui preot__3__
Drumul spre răstignire__ 6__

17. Ce au răspuns ucenicii când au fost întrebați de ce dezleagă măgărușul?
a) „Domnul are trebuință de el!”
b) „Domnul ne-a trimis!”
c) „Trebuie să îl ducem Domnului nostru!”
18. Ce categorie de oameni din vremea Domnului Isus nu credeau în înviere?
a) saducheii;
b) fariseii;
c) cărturarii.
19. Care sunt semnele venirii Domnului Isus?
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.
20. Completează spațiile libere cu numerele potrivite:
a)Turnul din Siloam a căzut peste __ 18___ oameni și i-a omorât.
b) Câți dintre leproși s-au întors la Domnul Isus pentru a-I mulțumi? __1__
c) Robul care a pus în negoț polul primit și a mai adus încă zece poli, a primit cârmuirea a ___10 ___ cetăți.
d)Stăpânul viei a trimis la vieri ___3 ___ robi .
e) La moartea Domnului Isus s-a făcut întuneric de la ceasul al ___6__-lea până la ceasul al
__ 9__ -lea.

21. Potrivit Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a) vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui;
b) vor fi scutiți de toate încercările;
c) vor fi nevoiți să stea ascunși în munți.
22. Din ce motiv se certau ucenicii, pe când prăznuiau Paștele?
a) nu știau care va fi vânzătorul;
b) nu știau care din ei va fi socotit cel mai mare;
c) nu știau cine va sta la stânga și la dreapta Domnului Isus.
23. Unde s-a dus Domnul Isus să se roage, înainte de moartea Sa?
a) pe Dealul Căpățânii;
b) în Pustiul Galileii;
c) pe Muntele Măslinilor.
24. Cui i-a spus Domnul Isus că se va ruga pentru credința lui?
a) lui Petru;
b) lui Iuda;
c) lui Zacheu.

25. Cine a mărturisit despre Domnul Isus: „Eu nu găsesc nici o vină în omul acesta!”?
a) Caiafa;
b) Pilat;
c) Cezarul.

26. Ultima minune făcută de Domnul Isus înainte de moartea Sa, menționată în Evanghelia după Luca este:
a) a vindecat pe soacra lui Simon;
b) a vindecat urechea robului marelui preot;
c) a vindecat un om bolnav de dropică.

27. La Praznicul Paștelor, poporul a ales să fie eliberat________Baraba________.

28. Domnul Isus a fost răstignit pe locul numit ________CĂPĂŢÂNA________ .

29. Cui a spus Domnul Isus: „…nu mă plângeți pe Mine; ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri.”?
a) ucenicilor care Îl urmau;
b) femeilor care mergeau după El;
c) mamei și fraților Lui.
30 . Ucenicii de pe drumul Emausului L-au recunoscut pe Domnul Isus:
a) când vorbeau cu El pe drum;
b) când erau la masă și a frânt pâinea;
c) când au stăruit să rămână cu ei.
31 . Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”
b) le-a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.

32. Luca 16:10
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.”

33. Luca 18:16
Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a* unora ca ei.
34. Luca 18:27
Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”
35. Luca 21: 33
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

GRUPA MIJLOCIE

1. Ce i-a spus omul care avea un smochin neroditor vierului?
a. „De ce nu l-ai săpat de jur împrejur şi de ce nu i-ai pus gunoi la rădăcină ca să aducă rod?”
b. „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.”
c. „Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?”

2. Unde trebuie să te aşezi la masă când eşti invitat la o nuntă, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. În locul dintâi
b. În locul de pe urmă
c. În locul cel mai de pe urmă

3. Cine nu poate fi ucenicul Domnului Isus?
a. Oricine nu îşi poartă crucea
b. Cine nu merge după Domnul Isus
c. Cine nu se leapădă de tot ce are

4. Scrie din memorie versetul din Luca 14:11: Căci oricine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat.

5. Cărui om, din pildele Domnului Isus, nu i-a plăcut muzica?
a. Tatălui cu cei doi fii
b. Fratelui fiului risipitor
c. Omului care şi-a pierdut oaia

6. Alege varianta corectă şi completează versetul:
„Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos…”
a. care se pocăieşte
b. care a fost găsit
c. care se încrede în Dumnezeu

7. În textul biblic de mai jos s-au strecurat trei greşeli. Taie cuvintele greşite, apoi scrie-le pe cele corecte în spaţiul dat:
În vremea aceea, au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Irod cu jertfele lor.
„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul din Pisa şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Samaria?
Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Cuvinte corecte: Pilat, Siloam, Ierusalim

8. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
• Femeia gârbovă era stăpânită de 18 ani de un duh de neputinţă. A
• Bolnavul de dropică a fost vindecat de Domnul Isus pe când se afla la sinagogă. F
• Domnul Isus i-a întâlnit pe cei 10 leproşi la intrarea în Ierusalim. F

9. Ce i-a spus Domnul Isus leprosului care s-a întors să mulțumescă?
„Credința ta te-a mântuit”

10. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. Că erau iubitori de bani
b. Că își băteau joc de Domnul Isus
c. Că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor
11. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv? (16:20-22)
a. Că era un sărac plin de bube
b. Că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului
c. Că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit
12. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. În ceruri
b. Peste tot pământul
c. Înăuntrul lor
13. Din ce motiv i-a făcut dreptate femeii judecătorul cel nedrept? (18:5)
a. Pentru că îi era rușine de oameni
b. Pentru că se temea de Dumnezeu
c. Pentru că îl tot necăjea
14. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
a. Domnul Isus a spus pilda vameşului şi a fariseului pentru oamenii care se credeau neprihăniţi. (A)
b. Fariseul din pildă se ruga în picioare la Templu. (A)
c. Vameşul postea de trei ori pe săptămână. (F)

15. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

16. Completează spaţiile libere cu cifrele corespunzătoare:
2 oameni s-au suit la Templu să se roage.
• Eu postesc de 2 ori pe săptămână.
• Nimeni nu este bun decât 1.
• Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eşti dator?” „100 măsuri de grâu.”
• Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am 5 fraţi.”
• Un altul a zis: „Am cumpărat 5 perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”

17. Completează versetul din Luca 18:16: Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.

18. Completează versetul din Luca 18:17: Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.

19. Cât, din averea sa, a promis Zacheu că va da săracilor? (19:8)
a. Trei sferturi
b. Jumătate
c. Aproape tot ce avea
20. Scrie din memorie versetul din Luca 19:10: Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.
21. Alege continuarea corectă a pasajului biblic de mai jos:

22. Care a fost reacția iscoditorilor, după ce Isus le-a răspuns la întrebarea ce avea legătură cu birul Cezarului? (20:26)
a. Au pus alte întrebări
b. Au tăcut
c. Au plecat supăraţi
23. Conform Luca 21, cum îşi petrecea Isus zilele? (21:37)
a. Ziua o petrecea în rugăciune, iar noaptea în Muntele Măslinilor
b. Ziua învăţa norodul, iar noaptea o petrecea în Muntele Măslinilor
c. Nu este specificat în acest capitol din Luca
24. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a. Să se dea jos degrabă din dud
b. Că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui
c. Că trebuie să renunțe la meseria de vameș
25. Potrivit cu Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a. Vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui
b. Vor fi izbăviți din toate încercările
c. Vor fi nevoiți să stea ascunși în munți
26. În Evanghelia după Luca apare de mai multe ori cuvântul „zece”. Notaţi substantivele care apar după acest numeral în capitolele 13-24:
De exemplu: 10 leproşi
10 __________________ lei de argint
10 __________________ robi
10 __________________ poli

27. În lista de mai jos cu citate biblice despre Ierusalim, bifaţi doar afirmaţiile Domnului Isus notate de evanghelistul Luca:
x_____ Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
x_____ Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
_____ Curăţeşte-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?
_____ Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
_____ Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe
x_____ Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

28. Cum se mai numea sărbătoarea Paștelui? (22.1)
a. Praznicul Ispășirii;
b. Praznicul Azimilor;
c. Praznicul Sângelui.
29. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”
30. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.
31. Care ucenic este prezentat de Luca dând fuga la mormânt? (24.12)
a. Ioan
b. Petru
c. Iacov
32. Ce părți din Vechiul Testament sunt invocate de Domnul Isus pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă imperativul morții Sale? (24.44)
a. Legea lui Moise și Proorocii
b. Legea lui Moise și Psalmii
c. Legea lui Moise, Proorocii și Psalmii
33. Completează versetul din Luca 24:46: Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.”

34. Cine a spus următoarele cuvinte?
35. Completaţi versetul de mai jos alegând dintre următoarele cuvinte: (23:38)

GRUPA MARE

1. Când a vindecat-o Domnul Isus pe femeia gârbovă? (13.10)
a. Într-o zi de sabat, pe când era într-o sinagogă;
b. Într-o zi de sabat, pe când era în casa unuia dintre fruntaşii fariseilor ca să prânzească;
c. În prima zi a săptămânii, pe când trecea prin Siloam.

2. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

3. Ce spune Domnul Isus că e mai lesne să se întâmple decât să cadă o frântură de slovă din Lege? (16.17)
a. să treacă o cămilă prin urechile acului;
b. să treacă cerul și pământul;
c. să se munte munții în mare.

4. Care a fost răspunsul primit de bogatul nemilostiv din partea lui Avraam, la rugămintea sa cu privire la trimiterea lui Lazăr la frații săi spre a le adeveri lucrurile din lumea de dincolo? (16. 29)
a. „Au Legea, să asculte de ea!”;
b. „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei!”;
c. „Au pe preoți și pe prooroci; să asculte de ei!”

5. Cu ce prilej ucenicii i-au cerut Domnului Isus: „Mărește-ne credința!”? (17.3-5)
a. cu prilejul învățăturii despre iertarea fratelui care greșește;
b. cu prilejul vindecării celor 10 leproși;
c. cu prilejul învățăturii despre venirea Fiului Omului.

6. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. în ceruri;
b. peste tot pământul;
c. înăuntrul lor.

7. La care oameni ai Vechiului Testament a făcut referire Domnul Isus atunci când a vorbit despre vremea venirii Sale? (17.26-30)
a. la Enoh și la Ilie;
b. la Noe și la Lot;
c. la Ieremia și la Daniel.

8. Care este scopul cu care Domnul Isus a spus pilda judecătorului nedrept? (18.1)
a. ca să le vorbească despre lipsa de credință de la sfârșitul vremurilor;
b. ca să-i învețe lecția stăruinței;
c. ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase.

9. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

10. Conform evanghelistului Luca, cine a mai fost la discuția pe care a avut-o Iuda cu preoții, când au hotărât vânzarea lui Isus? (22.4)
a. bătrânii norodului;
b. căpeteniile străjerilor Templului;
c. fruntașii fariseilor.

11. Cum putea fi deosebit de către Petru și Ioan omul care avea să le ofere camera de sus, în care Domnul și ucenicii Săi urmau să sărbătorească Paștele? (22.10)
a. acesta trebuia să aibă cu sine un măgăruș, mânzul unei măgărițe;
b. acesta trebuia să vină înaintea lor ducând un ulcior cu apă;
c. acesta trebuia să aibă în brațe un miel.

12. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”;
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”;
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”

13. Unde a fost dus, pentru prima dată, Domnul Isus după ce a fost prins? (22.54)
a. în curtea Templului;
b. în casa marelui preot;
c. în pridvorul lui Solomon.

14. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.

15. De ce s-a bucurat foarte mult Irod că-L vede pe Domnul Isus? (23.8)
a. pentru că dorea de mult să-L vadă datorită celor ce se spuneau despre El;
b. pentru că nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune;
c. pentru că știa că Domnul va fi ucis.

16. Pentru ce fusese închis Baraba? (23.19)
a. pentru un complot împotriva lui Pilat;
b. pentru o răscoală;
c. pentru un omor.

17. Câţi robi au fost trimişi de stăpânul viei pentru ca să îi aducă partea din rodul viei? (20:10-12)
a. Patru;
b. Trei;
c. Doi.
18. Când urmau să îşi dea seama ucenicii ca pustiirea Ierusalimului este aproape, conform spuselor Domnului Isus din Luca 21? (21:20)
a. Când urmau să vadă Ierusalimul înconjurat de oşti;
b. Când urmau să vadă întuneric ziua în amiaza mare;
c. Când urmau să simtă cutremure pe pământ.

19. Care sunt semnele venirii Domnului Isus? (21.11)
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.

Scrieți următoarele versete:
20. Luca 13:24: „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.”
21. Luca 15:7: „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă.”
22. Luca 16:16: „Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
23. Luca 17:10: „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem‘.”
24. Luca 19:10: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
25. Luca 22.26: „Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. Oamenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor erau iudei. (13.1) A____ F__X__
b. Cu privire la Pilat a spus Domnul Isus cuvintele: „Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia…” (13.32) A____ F__X__
c. Domnul Isus după ce a plâns pentru cetate și a anunțat pedeapsa care urma să vină, a intrat în Templu (19.45) A__X_ F_____

27. Din apropierea căror localități i-a trimis Domnul pe doi din ucenicii Săi pentru a-I aduce un măgăruș? (19:29-30)
Betfaghe și Betania

28. Aranjați în ordine locurile prin care Domnul Isus a trecut, în ultimele 24 de ore dinaintea morții Sale, potrivit Evangheliei după Luca:
În Sobor _5_
Locul judecății lui Pilat _8_
În casa marelui preot _4_
Locul numit „Căpățâna” _10_
Înaintea lui Irod _7_
Muntele Măslinilor _3_
Înaintea lui Pilat _6_
Odaia mare de sus _2_
Drumul spre răstignire ¬_9_
În Templu _1_

29. Care sunt cele 3 situații, din această secțiune din Luca, în care evanghelistul folosește numărul „10”?
„…care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa…” (15.8)
„Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi” (17.12)
„A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis” (19.13)

30. La ce femeie din Vechiul Testament face referire Domnul Isus atunci când anticipează vremurile din urmă și nevoia de a fi pregătiți? (17.32)
La nevasta lui Lot

31. Potrivit cuvintelor Domnului Isus, regăsite în această secțiune a Evangheliei după Luca, ce anume îi bucură pe îngeri? (15:10)
Pocăința unui păcătos.

32. Potrivește denumirile geografice de mai jos cu evenimentele corespunzătoare:
a. Ierihon                     _d_ Moartea celor 18 oameni.
b. Arimateea                _e_ Alungarea vânzătorilor.
c. Emaus                       _f_ Lupta în rugăciune.
d. Siloam                      _a_ Pilda polilor
e. Ierusalim                  _c_ Recunoașterea lui Isus la frângerea pâinii.
f. Muntele Măslinilor _b_ Locul de proveniență al unui sfetnic al Soborului.

33. Precizează cele două situații în care Domnul Isus vorbește despre smerenie în această secțiune. (14:11; 18:14)
Așezarea la masă la o nuntă.
Pilda vameșului și a fariseului.

34. De câte ori a profețit Domnul Isus, în această secțiune, că cetatea Ierusalimului va fi dărâmată? (19:44, 21:6)
a. de 2 ori;
b. de 3 ori;
c. de 4 ori.

35. Cine au fost cei care I-au spus Domnului Isus cuvintele acestea: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să te omoare.” (13.31)
a. Câțiva ucenici;
b. Câțiva farisei;
c. Câteva femei.