Testul 3

GRUPA MICĂ

1. Ce nume voiau să îi pună lui Ioan Botezătorul vecinii și rudele?
a) Zaharia;
b) Ioan;
c) Gavril.

2. Ce a spus îngerul Mariei, cu privire la Domnul Isus?
a) va fi chemat Fiul Celui Preaînalt;
b) va purta numele Isus;
c) I se va da scaunul de domnie al tatălui Său, David.

3. Unde a stat Maria, mama Domnului Isus, timp de trei luni?
a) la părinții ei;
b) la Elisaveta;
c) la Maria Magdalena.

4. „ Iosif a mers să se înscrie în Iudeea, în cetatea lui David, numit BETLEEM.”

5. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul propozițiilor de mai jos:
__A_ În timpul Domnului Isus, marii preoți erau Ana și Caiafa.
__A_ Cărturarii și fariseii pândeau pe Domnul Isus să vadă dacă va face vindecări în ziua Sabatului.
__F_ Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că voi vă veți îmbogăți.
__F_Sămânța căzută pe stâncă a fost mâncată de păsările cerului.
__F_ Trebuie să scoatem întâi paiul din ochiul fratelui și apoi bârna din ochiul nostru.

6. Ce spunea Ioan Botezătorul despre Domnul Isus?
a) că este mai puternic decât el;
b)că îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc;
c) că el (Ioan) nu este vrednic să-I dezlege cureaua încălțămintei.

7. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul timp de:
a) 30 de zile;
b) 40 de zile;
c) 20 de zile.

8. În ce împrejurări a spus Domnul Isus următoarele cuvinte?
a) „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” la ispititea din pustie
b) „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejile!” la pescuirea minunată
c) „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare!” la vindecarea robului unui sutaș
d) „Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult.Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin.” femeia păcătoasă
e) „Să nu luați cu voi nimic pe drum; nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine.” la trimiterea ucenicilor

9. Din ce carte a Vechiului Testament a citit Domnul Isus în sinagoga din Nazaret?
a) Isaia;
b) Zaharia;
c) Ieremia

10. Subliniază din lista de mai jos numele ucenicilor Domnului Isus:
Andrei, Filimon, Marcu, Simon Petru, Iacov, Ioan, Luca, Filip, Bartolomeu, Matei, Zaharia, Toma, Iacov -fiul lui Alfeu, Pavel, Simon Zelotul, Iuda Iscarioteanul, Iuda-fiul lui Iacov, Timotei.

11. Din care cetate era omul îndrăcit care a fost vindecat în ziua de Sabat?
a) Nazaret;
b) Nain;
c) Capernaum.

12. Completează cu numele corespunzător:

„Isus a zis lui SIMON:„Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

13. Cine s-a adresat Domnului Isus cu aceste cuvinte: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.”?
a) un lepros;
b) un fariseu;
c) soacra lui Simon Petru.

14. Care dintre ucenici avea meseria de vameș?
a) Iacov;
b) Filip;
c) Levi.

15. Scrie pe spațiile libere numele care se potrivește întâmplărilor relatate în Evanghelia după Luca:
__ _____________era fiul lui Zaharia, născut la bătrânețe.
Iosif a fost înștiințat în vis de nașterea lui _________________.
Văduva din Nain avea ___________________________.
_____________________l-au adus pe slăbănog la Domnul Isus.
Sutașul a trimis pe iudei la Domnul Isus pentru că i
se îmbolnăvise___________________.

(un stăpân, Ioan, Isus, Marta,  o fiică, un fiu, un rob, două surori, niște oameni)

17. „Dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât:16. Bătrânii iudeilor au rugat pe Domnul Isus să vindece pe robul sutașului pentru că:
a) este un om harnic;
b) iubește neamul iudeilor;
c) a zidit sinagoga.

a) Iacov-fiul lui Alfeu”;
b) Simon Petru”;
c) Ioan Botezătorul”.

18. Ce trebuia să facă Simon fariseul pentru Domnul Isus și nu a făcut?
a) să-i dea apă pentru spălat picioarele;
b) să-i dea sărutare;
c) să-i ungă capul cu untdelemn.

19. Scrie locul unde s-au întâmplat următoarele evenimente:
a) Îngerul îi vestește lui Zaharia despre nașterea lui Ioan Botezătorul._____în Templu____
b) Când păstorii au aflat despre nașterea Domnului Isus, se aflau ______pe câmp______
c)Maria( sora Martei) asculta cuvintele Domnului Isus_____ în casă_______
d) Femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului Isus__în casa lui Simon fariseul____
e) Când Domnul Isus s-a schimbat la față, era cu ucenicii__pe munte______

20. Cine sunt mama și frații lui Isus?
a) cei din casa Lui;
b) cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc;
c) cei ce merg după El.

21. La înmulțirea pâinilor au fost hrăniți aproape…..5000……de bărbați.

22. Ce spunea glasul care s-a auzit din nor, la schimbarea la față?
a) „Acesta este Fiul Meu pe care L-am trimis!”
b) „Acesta este Fiul Meu în care Îmi găsesc plăcerea!”
c) „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”

23. Completează spațiile libere cu numerele potrivite:
• __12__ ucenicii Domnului Isus;
• __5__ pâinile care au fost înmulțite;
• __2__corăbii pline cu pește după pescuirea minunată;
• __40__numărul zilelor în care Domnul Isus a postit și a fost ispitit;
• ___12__ vârsta la care Domnul Isus s-a pierdut de părinții Lui .

24. Ce făceau ucenicii în cetatea în care nu erau primiți să vestească împărăția lui Dumnezeu?
a) spălau mâinile înaintea lor;
b) scuturau praful lipit de picioare;
c) aruncau cu praf deasupra capului lor.

25. Domnul Isus le-a spus celor 70 de ucenici să se bucure pentru că:
a) pot face multe minuni;
b) duhurile le sunt supuse;
c) numele le sunt scrise în ceruri.

26. Potrivit pildei Domnului Isus privitor la stăruința în rugăciune, ce a cerut acel om prietenului său, în timpul nopții?
a) pești;
b) pâini;
c) untdelemn.

27. Completează următoarele versete:
„De aceea și Eu vă spun:
Cereți și ________vi se va da___________, căutați și ______veți găsi_________, bateți și ______vi se va deschide_________________.
Fiindcă oricine cere _____capătă_________, cine caută_______găsește_______ și celui ce bate i se deschide.”

28. Ce spunea Domnul Isus despre farisei?
a)că obișnuiesc să curățe partea de afară a paharului;
b) că le place să umble după scaunele dintâi la sinagogi;
c) că le place să li se facă plecăciuni.

29. De ce cărturarii și fariseii căutau să-L pună la încercare pe Domnul Isus?
a) pentru ca să-L poată învinui;
b) pentru a-L da pe mâna preoților;
c) pentru a-L ispiti;

30. Cum ne învață Biblia să iubim pe Domnul Isus și pe aproapele nostru?
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău

→ cu toată inima ta
→ cu tot sufletul tău
→ cu toată puterea ta
→ cu tot cugetul tău
și pe aproapele tău

→ ca pe tine însuți

(ca pe tine însuți, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu întreagă casa ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ai)

31. Pentru a nu ne îngrijora, Domnul Isus ne îndeamnă să ne uităm la:
a) grâne;
b) crini;
c) corbi.

32. Luca 1: 37 „Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
33. Luca 2: 52 „ Și Isus în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

34. Luca 6: 37 „Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.”
35. Luca 12: 31 „Căutați mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

GRUPA MIJLOCIE

1. De ce a scris Luca Evanghelia care îi poartă numele, conform spuselor lui?
a. Ca biserica din Ierusalim să aibă o istorisire amănunțită despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni
b. Ca Teofil să cunoască temeinicia învățăturilor pe care le-a primit prin viu grai
c. Pentru ca să ajungă și el un slujitor al Cuvântului

2. De ce a rămas Zaharia mut?
a. Pentru că nu a crezut ce i-a spus îngerul
b. Pentru că a crezut ce i-a spus îngerul
c. Nu a rămas mut

3. Cum se numea îngerul care a prevestit naşterea Domnului Isus?
a. Mihail
b. Gavril
c. Nu a fost un înger

4. Completează versetul din Luca 1:32, care face referire la Domnul Isus: El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

5. Completează versetul din Luca 2:14 – Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

6. După ce Ioan a propovăduit botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor, noroadele au vrut să ştie ce să facă. Ce le-a zis Ioan?
a. Cei ce au două haine să împartă
b. Cei ce au mâncare să împartă
c. Să nu ceară mai mult decât le-a fost poruncit să ia

7. De ce l-a închis Irod pe Ioan Botezătorul?
a. Pentru că era mustrat de Ioan
b. Pentru că îi era frică de Ioan
c. Pentru că aşa i s-a poruncit

8. Câţi ani avea Isus când Şi-a început lucrarea de Învăţător?
a. Treizeci şi unu
b. Aproape treizeci
c. Nu este specificat

9. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
• Ioan a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. ____ A
• Simeon era un om în vârstă care nu se depărta de Templu. ____ F
• Iosif și Maria merseseră cale de trei zile când au realizat că Isus nu mai era cu ei. ____ F
• Ioan propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor. ____ A

10. Potrivește locul unde se afla Domnul Isus cu ispita pe care I-a adresat-o diavolul și cu răspunsul pe care i l-a dat Domnului Isus, notând toate acestea în tabel în ordinea corectă.

Locul Ispita Răspunsul Domnului Isus
I. pustia „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
II. un munte înalt „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.

Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

„Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.
III. acoperișul Templului „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; căci este scris: El va porunci îngerilor Lui să Te păzească; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră. „S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.

11. Din ce carte a citit Isus în sinagoga din Nazaret?
a. Isaia
b. Ieremia
c. Psalmii

12. Completează versetul din Luca 4:18 – Duhul Domnului este peste Mine pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi.

13. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret?
a. Ieremia și Daniel
b. Ilie și Ieremia
c. Ilie și Elisei

14. Subliniază varianta corectă:
• După pescuirea minunată au fost umplute două / trei corăbii cu peşti.
• Domnul Isus spune cuvintele: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi” cu ocazia vindecării omului cu mâna uscată / participării la ospăţul oferit de Levi.
• Într-o zi de Sabat, aflându-Se în sinagogă, Isus l-a vindecat pe un om care avea mâna dreaptă / stângă uscată.

15. Completează cu numele potrivit: „Isus a zis lui SIMON: Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

16. Ce au făcut oamenii care au adus pe slăbănog la Domnul Isus?
a. S-au suit pe acoperișul casei
b. Au coborât patul între cărămizi
c. Au spus oamenilor să le facă loc

17. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”?
a. Cu prilejul pescuirii minunate
b. Cu prilejul vindecării slăbănogului
c. Cu prilejul vindecării unui lepros

18. Subliniază numele celor doisprezece ucenici, prezentaţi în Luca, aleşi de Domnul Isus: Simon (numit Petru), Andrei (fratele lui Simon), Pavel, Iacov, Bartolomeu, Barnaba, Filip, Ioan, Matei, Toma, Iacov (fiul lui Alfeu), Luca, Iuda Iscarioteanul, Simon (numit Zilotul), Iuda (fiul lui Iacov).

19. Scrie din memorie versetul din Luca 6:22 – Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!

20. Completează versetul din Luca 6:35 – Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.

21. Pe cine a trimis sutaşul la Domnul Isus ca să Îl roage să-l vindece pe robul lui?
a. Pe soldaţii lui de încredere
b. Pe nişte robi
c. Pe nişte bătrâni de-ai iudeilor

22. De ce a spus Domnul Isus că nu a găsit nici chiar în Israel o credinţă atât de mare ca a sutaşului?
a. Pentru că sutaşul a crezut că e suficient doar un cuvânt din partea Domnului Isus ca robul lui să fie vindecat
b. Pentru că sutaşul îi iubea pe iudei şi le construise sinagoga
c. Pentru că avea grijă de robul lui şi a făcut tot ce a putut ca acesta să fie vindecat

23. Care a fost reacţia oamenilor din jur, care au asistat la învierea fiului văduvei?
a. Toţi au fost cuprinşi de frică şi Îl slăveau pe Dumnezeu
b. Turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să-I facă lui Isus
c. Tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi

24. Evanghelistul Luca spune despre vameşii din vremea lui Ioan Botezatorul că i-au dat dreptate lui Dumnezeu. În ce mod au facut ei lucrurul acesta?
a. Rugându-se lui Dumnezeu
b. Primind botezul lui Ioan
c. Renunțând la slujbele lor

25. Ce i-a spus Domnul Isus lui Simon, fariseul, despre femeia care i-a uns picioarele cu mir?
a. „Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”
b. „Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult”
c. „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”

26. Ce le-a poruncit Domnul Isus lui Iair şi soţiei lui?
a. Să îi scoată afară din casă pe bocitori
b. Să îi dea de mâncare fetiţei
c. Să nu spună nimănui despre înviere

27. Completează spațiile libere din textul de mai jos:
Domnul Isus i-a luat pe apostoli cu Sine, la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Acolo s-au adunat aproape 5.000 de bărbați. Pentru că se însera, ucenicii i-au spus Domnului Isus să le dea drumul oamenilor să plece din locul acela pustiu ca să își caute de mâncare. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să îi așeze pe oameni în cete de câte 50. Domnul Isus a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești pe care îi aveau ucenicii. După ce au mâncat toți, au rămas 12 coșuri pline cu fărămituri.
28. Cine, ce a spus?

1. Ioan Botezătorul _3_ Tu ești „Hristosul lui Dumnezeu”.
2. Irod _6_ „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
3. Petru _5_„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”
4. Ioan _2_ „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?”
5. Iacov și Ioan _4_ „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”
6. Domnul Isus _1_ „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”

29. Unde i-a trimis Domnul pe ucenicii Săi, doi câte doi?
a. în toate cetățile
b. în toate locurile pe unde avea să treacă
c. în toate ulițele Ierusalimului

30. Care era mesajul principal pe care trebuiau să-l ducă cei trimiși în lucrare?
a. „Fiul lui Dumnezeu a venit în lume!”
b. „Împărăția s-a apropiat de voi!”
c. „Dumnezeu îi iubește pe oameni!”

31. Care trebuia să fie motivul principal al bucuriei ucenicilor?
a. Faptul că Domnul îi chemase în lucrare
b. Faptul că aveau autoritate asupra duhurilor
c. Faptul că numele lor erau scrise în ceruri

32. Care este continuarea versetului de mai jos?
„Nu te teme…

A. …căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”
B. …de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.”
C. …turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.”

33. Care dintre versetele de mai jos sunt îndemnurile Domnului Isus cu privire la veghere din capitolul 12?
____ Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.
____ Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie.
_X__ Mijlocul să vă fie încins şi făcliile, aprinse.
_X__ Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

34. De două ori, în cuvintele din capitolul 12, Domnul rostește imperativul „Păziți-vă!” În legătură cu ce trăiri?
a. fățărnicie și lăcomie de bani;
b. fățărniciei și răutate;
c. fățărnicie și îngrijorări.

35. Ce le va face stăpânul robilor care vor fi găsiți veghind la venirea lui?
a. îi va pune să șadă la masă;
b. se va apropia să le slujească;
c. le va oferi o răsplată.

GRUPA MARE

1. Care este ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul Isus a fost ispitit, potrivit Evangheliei după Luca? (4.1-9)
a. pustia, un munte înalt, streașina Templului;
b. pustia, streașina Templului, un munte înalt;
c. un munte înalt, pustia, streașina Templului.

2. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret? (4.25-27)
a. Ieremia și Daniel;
b. Ilie și Elisei;
c. Ilie și Ieremia.

3. Cum I s-a adresat Domnului Isus demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum? (4.34)
a. „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu!”;
b. „Isuse din Nazaret, Sfântul lui Dumnezeu!”;
c. „Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu!”.

4. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”? (5. 26)
a. cu prilejul pescuirii minunate;
b. cu prilejul vindecării slăbănogului;
c. cu prilejul vindecării unui lepros.

5. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării leprosului? (5. 15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. o mulțime de oameni primeau credința;
c. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte.

6. În ce situație cărturarii și fariseii sunt prezentați turbând de mânie? (6.11)
a. în cazul vindecării leprosului;
b. în cazul vindecării omului cu mâna uscată;
c. în cazul vindecării slăbănogului.

7. În ce loc a rostit Domnul predica din cap. 6? (6.17-27)
a. într-un podiș;
b. pe malul mării, de pe o corabie;
c. undeva unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui.

8. Care dintre cele trei expresii a fost rostită de Domnul Isus, și consemnată în predica din Luca 6? (6.36)
a. „Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv!”;
b. „Fiți, dar, sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt!”;
c. „Fiți, dar, desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit!”.
9. Ce face omul, cu care sunt asemănați de Domnul Isus, cei care aud cuvintele Sale și le împlinesc? (6.47-48)
a. zidește o casă;
b. sapă adânc înainte;
c. așează temelia pe stâncă.

10. Unde i-a trimis Domnul pe ucenicii Săi, doi câte doi? (10.1)
a. în toate cetățile;
b. în toate locurile pe unde avea să treacă;
c. în toate ulițele Ierusalimului.

11. Care era mesajul principal pe care trebuiau să-l ducă cei trimiși în lucrare? (10.9,11)
a. „Fiul lui Dumnezeu a venit în lume!”;
b. „Împărăția s-a apropiat de voi!”;
c. „Dumnezeu îi iubește pe oameni!”.

12. Care trebuia să fie motivul principal al bucuriei ucenicilor? (10.20)
a. Faptul că Domnul îi chemase în lucrare;
b. Faptul că aveau autoritate asupra duhurilor;
c. Faptul că numele lor erau scrise în ceruri.

13. Ca să-L ispitească pe Domnul Isus, unii i-au cerut: (11. 16)
a. să nu mai vindece în ziua Sabatului;
b. un semn din cer;
c. să prânzească cu ei.

14. Cu ce era plin lăuntrul fariseilor, potrivit spuselor Domnului Isus consemnate de evanghelistul Luca? (6. 39)
a. cu jefuire și răutate;
b. cu răutate și viclenie;
c. cu viclenie și fățărnicie.

15. Cărei categorii de persoane îi spune Domnul că pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat? (11.45-46)
a. preoților;
b. fariseilor;
c. învățătorilor Legii.

16. La ce păsări face referire Domnul Isus vorbind despre frica de oameni și îngrijorări? (12.6, 24)
a. Vrăbiile și turturelele;
b. Vrăbiile și corbii;
c. Corbii și turturelele.

17. De două ori, în cuvintele din capitolul 12, Domnul rostește imperativul „Păziți-vă!” În legătură cu ce trăiri? (6.17-27)
a. fățărnicie și lăcomie de bani;
b. fățărniciei și răutate;
c. fățărnicie și îngrijorări.

18. Ce spune Domnul că fac cei credincioși atunci când vând ce au și dau milostenie? (12.33)
a. Își fac rost de pungi care nu se învechesc;
b. Își adună o comoară nesecată în ceruri;
c. Își fac intrarea în Împărăția lui Dumnezeu mai ușoară.

19. Ce le va face stăpânul robilor care vor fi găsiți veghind la venirea lui? (12.37)
a. îi va pune să șadă la masă;
b. se va apropia să le slujească;
c. le va oferi o răsplată.

Scrieți următoarele versete:
20. Luca 1.68: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.”

21. Luca 5.32: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

22. Luca 6.44: „Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.”

23. Luca 10:20: „Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

24. Luca 10.22: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”

25. Luca 12.40: „Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. La momentul închinării Pruncului Isus înaintea Domnului, părinții trebuiau să aducă jertfă un miel. (2.22-24) A____ F__X__
b. În genealogia Domnului Isus prezentată de Luca mai sunt încă două persoane cu numele Isus. (3.23-38) A____ F__X__
c. Domnul Isus a fost considerat de către o parte din cei din generația Sa mâncăcios și băutor de vin. (7.34) A__X_ F_____

27. Cuza, ispravnicul lui Irod, avea o soție care-L slujea pe Domnul Isus. Cum o chema pe aceasta? (8:3)
Ioana

28. Potrivește denumirile geografice de mai jos cu evenimentele corespunzătoare:

a.       Lacul Ghenezaret                       _b_ Vindecarea soacrei lui Petru
b.      Capernaum                                _d_ Înmulțirea pâinilor
c.       Ținutul gherghesenilor               _a_ Chemarea lui Simon Petru
d.      Betsaida                                    _f_ Scoaterea lui Isus din cetate
e.       Betleem                                    _c_ Vindecarea unui îndrăcit
f.       Nazaret                                     _e_ Locul de naștere al Domnului Isus

29. Potrivește personajele de mai jos cu statutul acestora (3:1):

a. Lisania                      _f_ Cârmuitor al Galileii
b. Tiberiu Cezar            _e_ Cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei
c. Pilat                          _c_ Dregător în Iudeea
d. Quirinius                   _d_ Dregător în Siria
e. Filip                          _a_ Cârmuitor al Abilenei
f. Irod                           _b_ Imperator

30. Lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost profețită cu mult timp în urmă în scrierile Vechiului Testament. Care profet din Vechiul Testament este citat de Luca atunci când scrie: “Iată glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările”? (3:4)
a) Ieremia;
b) David;
c) Isaia.

31. Care este cartea din Vechiul Testament din care Domnul Isus citează la fiecare ispitire?
Deuteronom

32. Cărui bolnav vindecat i-a spus Isus: “Omule, păcatele îți sunt iertate”? (5:20)
a) Leprosului vindecat;
b) Slăbănogului coborât de prietenii lui prin acoperișul casei;
c) Omului cu mâna uscată.

33. Subliniați numele cetăților din vechime, evocate de Domnul Isus atunci când a rostit vaiurile pentru anumite cetăți contemporane Lui, așa cum le consemnează Luca. (10.12-15)
Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul, Tir, Sidon.

34. Care sunt cele 3 situații, din această secțiune din Luca, în care Domnul Isus face referire la „păsări”?
„…o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului.” (8.5)
„Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi” (9.58)
„Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările?” (12.24)

35. Care om, din această secțiune a Evangheliei după Luca, este prezentat aruncându-se cu fața la pământ înaintea Domnului Isus?
Leprosul venit să ceară vindecare (5.12)