TESTUL 2

GRUPA MICĂ

1.Care semn îi proteja pe evrei de urgia Domnului?

a) mănunchiul de verdeață de la ușă;
b) sângele de la stâlpii ușii și de la pragul de sus al caselor;
c) vasul cu apă din fața casei.

2.Ce serveau evreii la masa de Paște?

a) carne de miel friptă la foc;
b) azimi;
c) verdețuri amare.

3.Cum trebuia servit Paștele Domnului?

a) cu mijlocul încins;

b) cu încălțăminte în picioare;

c) cu toiagul în mână.

4.Ce nu trebuia să mănânce evreii în timpul zilelor de Paște?

a) pâine nedospită;

b) ierburi crude;

c) pâine dospită.

5.Câți evrei erau când au plecat din Ramses spre Sucot?
a) aproape șase sute de mii;
b) aproape șaizeci de mii;
c) aproape șase mii

6.Cât timp au stat copiii lui Israel în Egipt?

a) 400 de ani;
b) 430 de ani;
c) 340 de ani.

7.Pe cine trebuia să pună deoparte ca sfânt, din copiii lui Israel?

a) întâii născuți dintre oameni și dobitoace;
b) întâii născuți ai preoților;
c) întâii născuți ai lui Moise si Aaron.

8.Alege din paranteză semnificația următoarelor nume:

(ceartă, străin, ispită, ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu e steagul meu; Dumnezeu-izbăvirea mea, amărăciune)
Masa_______ISPITĂ______________________ ;
Gherșom __________STRĂIN_______________________

 Mara _____AMĂRĂCIUNE__________________________

 Eliezer____AJUTORUL LUI DUMNEZEU____________________________

 Meriba_____CEARTĂ_____________

9.Câte care de luptă a luat Faraon cu el?

a) 600 de care;
b) 300 de care;
c) 60 de care.

10.Ce au făcut copiii lui Israel când au văzut că egiptenii veneau după ei?

a) s-au înspăimântat foarte tare;
b) au strigat către Domnul după ajutor;
c) au luat-o la fugă

11.Ce au dorit mai degrabă copiii lui Israel când au văzut că se apropie egiptenii de ei?

a) să fie îngropați în pustie;
b) să moară în pustie;
c) să slujească drept robi egiptenilor.

12.Ce a poruncit Domnul lui Moise să facă înainte de trecerea Mării Roșii?

a) să-și ridice toiagul;
b) să-și întindă mâna spre mare;
c) să despice marea.

13.C0piii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe ….USCAT……….. .

14.Încercuiește varianta corectă pentru a obține versetul corect și complet:

„Moise a  răspuns poporului: „Nu vă temeți/ înfricoșați de nimic, stați pe loc/ luptați și veți vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii/amaleciții aceștia pe care-i vedeți acum/azi, nu-i veți mai vedea niciodată/mâine.”

15.Ce a făcut poporul Israel după ce au fost izbăviți de egipteni?

a) s-a temut de Domnul;

b) a crezut în Domnul;

c) a crezut în Moise.

16.În care din zile trebuia să adune de două ori mai multă mană?

a) a cincea zi;
b) a șasea zi;
c) a șaptea zi.

17.Cum era mana?

a) era albă;
b) avea gust de turtă cu miere;
c) semăna cu bobul de coriandru.

18.De ce au pus un omer cu mană în chivotul mărturiei?

a) ca să nu se strice;
b) ca să nu se topească de căldura soarelui;
c) ca să rămână mărturie pentru urmașii lor.

19.Completează rebusul cu numerele potrivite:

( Completând rebusul, vei descoperi cea de-a șasea poruncă: „Să nu …..”)

 1. Câți ani au mâncat israeliții mană în pustie? ..40.….
 2. Moartea întâilor născuți a fost urgia a …………..zecea……………….
 3. La Elim erau …..70……de finici.
 4. Moise a pus căpetenii peste 100, peste….50.… și peste 10
 5. „ Să fie gata pentru a  …..treia ….. zi, căci Domnul se va coborî în fața întregului popor, pe muntele Sinai.”

20.Ce au spus copiii lui Israel când au văzut pentru prima dată mana?

a) „Ce este aceasta?”

b) „Ce gust va avea?”

c) „Ce vom face cu ea?”

21.Ce trebuia să facă Moise la stânca din Horeb?
a) să mustre poporul pentru cârtire;
b) să vorbească stâncii;
c) să lovească stânca cu toiagul.

22.La Masa și Meriba, copiii lui Israel au ispitit pe Domnul zicând:

a) „Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?”

b) „Ne va da Domnul apă sau nu ne va da?”

c) „Ne va purta Domnul de grijă sau ne va lăsa să murim de sete?”

23.Cine sprijineau mâinile lui Moise în timpul luptei cu Amalec?

a) Aaron și Iosua;
b) Aaron și Hur;
c) Aaron și Eliezer.

24.Cum se numeau fiii lui Moise?

a) Eliezer;
b) Reuel;
c) Gherșom

25.Cui aparțin următoarele replici?

a) „Ce să fac cu poporul acesta?” ____Moise_____

b) „Ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta.”______israeliții____

c) „ Cântați Domnului căci și-a arătat slava!”____ Maria____

d) „Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta.”____Ietro__

E) „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el, împotriva egiptenilor.”_____ egiptenii______

26.Unde au tăbărât israeliții după ce au plecat de la Refidim?
a) pe muntele Sinai;
b) în pustia Sinai, în fața muntelui;
c) la stânca Horebului, în munte.

27.Ce le-a vorbit Domnul poporului Israel?
a) că vor fi ai Lui dintre toate popoarele;
b) că vor fi o împărăție de preoți;
c) că vor fi un neam sfânt.

28.Ce le-a interzis Domnul copiilor lui Israel, cu privire la muntele Sinai, în ziua când s-a înfățișat Domnul?
a) să nu se suie pe munte;
b) să nu se atingă de munte;

c) să nu aducă jertfe la poalele muntelui.

29.Înaintea cui nu trebuie să ne închinăm noi, după porunca Domnului?
a) înaintea unui chip cioplit;
b) înaintea unei înfățișări a lucrurilor din cer;
c) înaintea unei înfățișări a lucrurilor de pe pământ.

30.Ce a cerut poporul lui Moise, după ce au primit poruncile?
a) să nu mai sune din trâmbiță;
b) să le vorbească Domnul direct, nu prin Moise;
c) să le vorbească Domnul prin Moise, ca să nu moară.

31. Completează poruncile, scriind în prima coloană litera corespunzătoare:

32.Exod 14:14

„Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi.”

33.Exod 18:20

Învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.

34.Exod 19:5

Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu.

35.Exod 20:7

Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

*

GRUPA MIJLOCIE

1.Cine a făcut ca poporul lui Israel să capete trecere înaintea egiptenilor, înainte de ieșirea lor din Egipt?

a.Moise

b.Faraon

c.Domnul

2.Domnul a făcut ca Moise să fie bine văzut:

a.în țara Egiptului

b.înaintea slujitorilor lui Faraon

c.înaintea poporului

3.Corectează greșelile care s-au strecurat în textul biblic și scrie-l corect pe spațiul de mai jos:

„Aşa vorbeşte Domnul: «Dis-de-dimineață, voi trece prin Egipt şi toţi cei de parte bărbătească din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.

În toată ţara Egiptului vor fi minuni mari, aşa cum n-au fost şi nu vor mai fi.»”

„Aşa vorbeşte Domnul: «Pe la miezul nopţii, voi trece prin Egipt şi toţi întâii născuţi din ţara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care şade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al roabei care stă la râşniţă şi până la toţi întâii născuţi ai dobitoacelor.

În toată ţara Egiptului vor fi ţipete mari, aşa cum n-au fost şi nu vor mai fi.»”

4.În ce zi a lunii trebuia să se ia un miel pentru fiecare casă de Paște?

a.În ziua a zecea

b.În ziua a paisprezecea

c.În prima zi

5.Ce serveau evreii la masa de Paște?

a.Carne de miel friptă la foc

b.Azimi

c.Verdețuri amare

6.Domnul a vorbit lui Moise şi i-a zis să pună deoparte, ca sfânt, pentru că este al Lui:

a.Orice întâi născut dintre copiii lui Israel

b.Orice întâi născut dintre egipteni

c.Orice întâi născut dintre animale

7.Cât timp au stat copiii lui Israel în Egipt?

a.400 de ani

b.430 de ani

c.340 de ani

8.Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:

 • Poporul Israel a ieșit din Egipt în luna spicelor. ____ A
 • Orice fiu întâi-născut al israeliților trebuia răscumpărat cu un miel. ____ A
 • Egiptenii i-au ajuns pe israeliți pe când aceștia erau tăbărâți la Etam. ____ F
 • Domnul a aruncat învălmășală în tabăra egiptenilor în straja dimineții. ____ A

9.Ce urma să zică faraon despre copiii lui Israel care plecaseră din Egipt?

a.„S-au rătăcit prin țară”

b.„Îi închide pustiul”

c.„Îi urmărim și îi prindem”

10.Care a fost atitudinea evreilor în urma intervenției Domnului în favoarea lor cu prilejul trecerii Mării Roșii?

a.S-au temut de Domnul

b.Au crezut în Domnul

c.Au cântat o cântare

11.Completează versetul din Exod 15:2: Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.

12.Completează versetul din Exod 15:11: Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă Şi făcător de minuni?

13.Subliniază din lista de mai jos doar expresiile care se găsesc în cântarea lui Moise și a copiilor lui Israel și care fac referire la dușmanii israeliților:

 • Le-au fost smerite privirile trufașe
 • Înghițiți în marea Roșie
 • Trântiți la pământ
 • Brațul lor a fost zdrobit
 • Mistuiți ca o trestie
 • Le va fi ștearsă sămânța de pe pământ
 • S-au afundat ca plumbul
 • I-a înghițit pământul
 • Risipiți de sabia Domnului
 • Vor sta muți ca o piatră

14.Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise să facă pentru ca apa să fie bună de băut?

a.să arunce un lemn în apă

b.să întindă toiagul deasupra apei

c.să lovească apa cu toiagul

15.Cum S-a prezentat Domnul pe Sine la Mara?

a.„Eu sunt Domnul care poartă de grijă!”

b.„Eu sunt Domnul care te izbăvește!”

c.„Eu sunt Domnul care te vindecă!”

16.Potrivește denumirea cu semnificația acesteia:

Denumire Semnificație
1. Mara ___ 5. Ispită
2. Gherșom ___ 4. Domnul, steagul meu
3. Eliezer ___ 1. Amărăciune
4. Iehova-nisi ___ 6. Ceartă
5. Masa ___ 2. Străin
6. Meriba ___ 3. Ajutorul lui Dumnezeu

17.Împotriva cui au cârtit copiii lui Israel în pustia Sin?

a.Împotriva lui Moise

b.Împotriva lui Aaron

c.Împotriva Domnului

18.Ce urmau să înţeleagă israeliţii când Domnul le-a trimis prepeliţe ca hrană?

a.Că Domnul aude strigătul celor deznădăjduiţi

b.Că Domnul este Acela care i-a scos din Egipt

c.Că Domnul se îndură de cei ce-L cheamă din toată inima 

19.Completează versetul, alegând cuvintele potrivite din lista dată:

„Iată ce a poruncit Domnul: «Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmașii voștri, ca să vadă și ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncați în pustie, după ce v-am scos din țara Egiptului.»”

20.Cu ce prilej poporul a căutat ceartă cu Moise?

a.Când israeliţii nu puteau să bea apa amară

b.Când credeau că vor muri de foame în pustie

c.Când poporul credea că va muri de sete în pustie

21.Ce trebuia să facă Moise pentru ca Dumnezeu să dea apă din stâncă?

a.Să vorbească stâncii

b.Să lovească stânca

c.Să se roage înaintea stâncii

22.Ce nume de bărbați sunt consemnate în Exod 17, în relatarea despre victoria lui Israel asupra lui Amalec?

Iosua               Moise              Aaron              Hur

23.Ce i-a istorisit Moise socrului său?

a.Tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon şi împotriva Egiptului

b.Toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum

c.Despre cum îi izbăvise Domnul

24.Peste câți oameni au fost puși căpeteniile alese de Moise?

a.peste 1000

b.peste 100

c.peste 50 și peste 10

25.Ce a cerut Domnul, de la poporul Israel, pentru a putea să-l declare popor al Său?

a.Ascultare de glasul Său

b.Păzirea legământului Său

c.Iubirea poruncilor Sale

26.Ce a promis Domnul pentru cazul în care poporul asculta de El?

a.„Veți fi ai Mei dintre toate popoarele!”

b.„Vă voi purta pe aripi de vultur!”

c.„Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt!”

27.Pune în ordine locațiile în care s-au oprit israeliții: Sinai, Etam, Refidim, Elim.

1.Etam

2.Elim

3.Refidim

4.Sinai

28.Completează versetul din Exod 20:4: Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul.

29.Scrie versetul din Exod 20:7: Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

30.Ce trebuia să facă poporul Israel cu privire la ziua a șaptea din saptămână?

a.Să-și aducă aminte de ea

b.S-o sfințească

c.Să meargă la închinare, la Cortul Întâlnirii

31.Scrie versetul din Exod 20:12: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău.

32.Completează poruncile:

 • Porunca I: Să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine
 • Porunca a VIII-a: Să nu furi
 • Porunca a IX-a: Să nu mărturisești strâmb / minți

33.Ce se întâmpla cu poporul Israel în timp ce Dumnezeu rostea poruncile?

a.Auzea tunetele și vedea flăcările

b.Tremura

c.Stătea în depărtare

34.Atunci când Dumnezeu rostește de pe munte poruncile Sale pentru poporul Israel, se prezintă și pe Sine. Subliniază în lista următoare două caracteristici ale lui Dumnezeu, conform Exod 20: Răbdător, gelos, atotprezent, îndurător, bogat, înțelept.

35.Cum trebuia să fie altarul de piatră al israeliților?

a.Să nu aibă mai mult de 12 pietre

b.Să nu fie din pietre cioplite

c.Să nu aibă trepte

*

GRUPA MARE

1.Cum trebuia să fie mielul sau iedul pentru fiecare casă? (12.5)

a.Fără cusur;

b.De parte bărbătească;

c.De un an.

2.Ce trebuiau să facă israeliții cu sângele mielului înjunghiat, conform poruncii Domnului? (12.7) 

a.Să ungă amândoi stâlpii ușii;

b.Să ungă pragul tuturor ușilor din casă;

c.Să ungă pragul de sus al caselor unde vor mânca.

3.Ce trebuia să facă Israel în prima fază a drumului spre Canaan? (14.2)

a.să se întoarcă;

b.să tăbărască lângă mare;

c.să meargă înainte.

4.Ce urma să zică faraon despre copiii lui Israel care plecaseră din Egipt? (14.3)

a.„S-au rătăcit prin țară”;

b.„Îi închide pustiul”;

c.„Îi urmărim și îi prindem”.

5.Ce a luat faraon cu el când a pornit împotriva evreilor? (14.6-7)

a.Oamenii de război;

b.Șase sute de care de luptă;

c.Toate carele Egiptului.

6.Ce atitudine aveau evreii la începutul urmăririi lor de către faraon? (14.8)

a.Erau îngroziți;

b.Erau gata de luptă;

c.Erau încrezători în Dumnezeu.

7.Ce au făcut evreii când faraon și oastea lui se apropia? (14. 10)

a.și-au ridicat ochii;

b.s-au înspăimântat foarte tare;

c.au strigat către Domnul după ajutor.

8.La ce realitate a Egiptului au făcut referire evreii în primul dialog cu Moise după ieșire? (14.11 )

a.la mormintele din Egipt;

b.la oalele cu sarmale din Egipt;

c.la munca grea din Egipt.

9.Ce a mai făcut Domnul pentru Israel? (14.20-25)

a.S-a așezat între tabăra egiptenilor și tabăra lui Israel;

b.A aruncat învălmășeală în tabăra egiptenilor;

c.A scos roțile carelor și le-a îngreuiat mersul.

10. Care a fost atitudinea evreilor în urma intervenției Domnului în favoarea lor? (14.31-15.1)

a.S-au temut de Domnul;

b.Au crezut în Domnul;

c.Au cântat o cântare.

11. La ce națiuni fac referire evreii în cântarea lor? (15.14-15)

a.filisteni, edomiți, moabiți și canaaniți;

b.filisteni, amaleciți, moabiți și canaaniți;

c.filisteni, amaleciți, edomiți și moabiți.

12. Cum S-a prezentat Domnul pe Sine la Mara? (15. 26)

a.„Eu sunt Domnul care poartă de grijă!”;

b.„Eu sunt Domnul care te izbăvește!”;

c.„Eu sunt Domnul care te vindecă!”.

13.Ce a cerut Domnul, de la poporul Israel, pentru a putea să-l declare popor al Său? (19.5)

a.ascultare de glasul Său;

b.păzirea legământului Său;

c.iubirea poruncilor Sale.

14.Ce a promis Domnul pentru cazul în care poporul asculta de El? (19.5-6)

a.„Veți fi ai Mei dintre toate popoarele!”;

b.„Îmi veți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt!”;

c.„Vă voi purta pe aripi de vultur!”.

15.Ce trebuia să facă poporul pentru a aștepta cum se cuvine coborârea Domnului pe Sinai? (19. 10-11)

a.să se sfințească;

b.să-și spele hainele;

c.să fie gata pentru a treia zi.

16.Ce trebuia să facă poporul Israel în ziua a șaptea din saptămână? (20.8-11)

a.Să-și aducă aminte de ea;

b.S-o sfințească;

c.Să meargă la închinare, la Cortul Întâlnirii.

17.Ce i-a istorisit Moise socrului său? (18.8)

a.Tot ce făcuse Domnul împotriva lui faraon și împotriva Egiptului;

b.Toate suferințele care veniseră peste ei pe drum;

c.Despre cum îi izbăvise Domnul.

18.Ce a făcut Ietro după ce a auzit tot ce i-a istorisit Moise? (18.9-12)

a.S-a bucurat și L-a binecuvântat pe Dumnezeu;

b.A adus Domnului o ardere de tot și o jertfă de mâncare;

c.A spus că acum cunoaște că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii.

19.Ce sfat i-a dat Ietro lui Moise? (18.19-21)

a.Să aleagă oameni destoinici care să judece poporul;

b.Să nu se mai obosească să judece poporul;

c.Să se ocupe să judece doar pricinile cele mai mici ale poporului.

Scrieți următoarele versete:

20. Exod 12.13: „Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi țara Egiptului.”

21. Exod 15.2: „Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda; El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.”

22. Exod 15.11: „Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, bogat în fapte de laudă, şi făcător de minuni?”

23. Exod 16.31: Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”. Ea semăna cu bobul de coriandru; era albă şi avea un gust de turtă cu miere.

24. Exod 18.11: „Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii; căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.”

25. Exod 20.20: Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântaţi; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă pună la încercare şi ca să aveţi frica Lui înaintea ochilor voştri, pentru ca să nu păcătuiţi.”

26.Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

a.Domnul nu a dus pe poporul Lui pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, pentru că acesta putea fi atacat. (13.17)  F

b.Domnul a spus despre venetic și simbriaș să nu mănânce Paștele. (12.45) A

c.Prepelițele au venit peste tabără dimineața. (16.13)  F

27.Din lista de mai jos subliniați doar ce le-a poruncit Dumnezeu copiilor lui Israel să aibă, atunci când vor mânca în grabă carnea, în timpul nopții de Paște (12.11):

            sabia pregătită, mijlocul încins, merinde pentru drum, încălțăminte în picioare, toiagul în mână, vasele de aur primite de la egipteni alături.

28.Ce anume au găsit copiii lui Israel la Elim? (15.27)

12 izvoare și 70 de finici

29.Care este ordinea în care a primit Moise poruncile pe Muntele Sinai? Scrie numărul corespunzător în dreptul fiecărei porunci. (20. 1-17)

_7_   Să nu preacurvești!

_2_   Să nu-ți faci chip cioplit!

_6_   Să nu ucizi!

_1_   Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine!

_8_   Să nu furi!

_3_   Să nu iei în deșert Numele Domnului!

_4_   Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca s-o sfințești!

_5_   Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta!

_10_ Să nu poftești…!

_9_   Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău!

 30.Care sunt denumirile celor șase zone și locații principale prin care au ajuns evreii de la trecerea Mării Roșii și până ce au primit Legea? (15.22,15.23,15.27, 16.1, 17.1, 19.2)

Pustia Șur, Mara, Elim, Pustia Sin, Refidim, Pustia sau Muntele Sinai.

31.Subliniați numele viețuitoarelor la care face referire textul biblic în Exod 11-20:

câine (11.7), broască, miel (12.5), ied (12.5), bou (12.32), lăcustă, măgăriță (13.13), turturică, prepeliță (16.13), cal (14.9), vierme (16.20), vultur (19.4), pește, șarpe.

32.În capitolele 11-20 există 3 nume noi (în afară de mană) puse de evrei. Care sunt acestea? Specificați și semnificația lor.

Mara – Amărăciune (15.23)

Masa și Meriba – Ispită și ceartă (17.7)

Iehova-Nisi – Domnul, Steagul meu! (17.15)

33.Subliniați calitățile cerute oamenilor care trebuiau să fie judecători în Israel. (18.21)

            destoinici, inimoși, temători de Dumnezeu, oameni de încredere, cinstiți, vrăjmași ai lăcomiei, înțelepți.

34.Care sunt cele 3 situații din capitolele 11-20 în care autorul face referire la „pietre”?

Moise gândea că va fi ucis cu pietre la Refidim (17.4)

Oricine urma să se atingă de muntele Sinai trebuia omorât cu pietre (19.13)

Orice altar ridicat pentru Domnul nu trebuia să fie făcut din pietre cioplite (20.25)

 35.În ce împrejurare din capitolele 11-20 este prezentat Moise aruncându-se cu fața la pământ?

Când s-a întâlnit cu socrul său Ietro (18.7)