TESTUL 1

GRUPA MICĂ

 1. Subliniază din lista de mai jos numele fiilor lui Israel care au intrat în Egipt (11 fii).

Așer, Manase, Zabulon, Levi, Efraim,  Beniamin, Ruben, Abel,  Ietro, Simeon, Gherșom, Dan, Gad, Iuda, Reuel, Isahar, Neftali.

 1. Care era teama egiptenilor cu privire la poporul Israel?
  a) că vor crește la număr;
  b) că în timp de război se vor uni cu vrăjmașii lor;
  c) că îi va bate și vor părăsi țara.
 2. Cum le-au făcut egiptenii viața amară israeliților?
  a) prin lucrări grele de lut și cărămizi;
  b)prin înfometare;
  c) prin tot felul de lucrări de pe câmp.
 3. „Pentru că moașele se temuseră de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut ….CASE…… .”
 4. Ce a făcut Moise când a văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu?
  a) l-a dat pe mâna isprăvniceilor;
  b) l-a lovit;
  c) l-a omorât și l-a ascuns în nisip.
 5. Unde a locuit Moise, pentru o vreme, după ce a fugit dinaintea lui Faraon?
  a) în Madian;
  b) în Canaan;
  c) pe muntele Horeb.
 6. Numele soției lui Moise este:
  a) Sara;
  b) Sefora;
  c) Rahela.
 7. Unește numele personajului cu afirmația corespunzătoare: (Scrie pe spațiul dat litera potrivită)

_c__1) Preotul din Madian                               a) a fost plătită ca doică pentru copilul Moise

_a__2) Iochebed                                                b)era ginerele lui Ietro

_d__3) Faraon                                                    c)avea șapte fete și turme de oi

_e__4)Sefora                                                      d)nu cunoștea pe Domnul

_b__5)Moise                                                       e)a salvat viața fiului ei, Gherșom

9. Cum i s-a arătat Îngerul Domnului lui Moise?

a) într-o lumină strălucitoare ce ieșea din rugul aprins;

b) într-o flacără de foc ce ieșea din mijlocul unui rug;

c) într-o vedenie de noapte, pe când păzea oile socrului său.

10. Ce i-a vorbit Dumnezeu lui Moise ?
a) să nu se apropie de locul acela;
b) să-și scoată încălțămintea din picioare;
c) că locul pe care calcă este un pământ sfânt.

11.Ce misiune i-a încredințat Dumnezeu lui Moise?
a) de a scoate din Egipt poporul Israel;
b) de a se lupta cu egiptenii;
c) de a asculta de bătrânii poporului.

12.Care a fost cererea lui Moise înaintea lui Faraon?
a) să lase poporul timp de 3 zile pentru a aduce jertfă în pustie;
b) să lase poporul timp de 3 zile pentru a aduce jertfă pe munte;
c) să lase poporul să aducă jertfă la Sărbătoarea mulțumirii.

13.Ce semne a făcut Moise ca Faraon să creadă ca e trimis de Dumnezeu ?
a) mâna acoperită de lepră;
b) apa prefăcută în sânge;

c) soarele apune cu o oră mai târziu.

14.Ce i-a spus Dumnezeu lui Moise când el nu voia să meargă înaintea lui Faraon?

a) ,,Eu te voi apăra de Faraon și de vrăjitori!”

b),,Du-te, căci voi înmuia inima lui Faraon!”

c),,Du-te dar; Eu voi fi cu gura ta!”

 1. Ce rol avea Aaron pentru Moise, în împlinirea misiunii sale?
  a) era slujbașul său;
  b) era gura sa;

  c) era urechea sa.
 2. Cum li s-a mărit munca evreilor după ce Moise și Aaron au fost înaintea lui Faraon?
  a) trebuia să meargă singuri să-și ia paiele;
  b) trebuia să-și aducă singuri lemne pentru lucru;
  c) li s-a cerut  același număr de cărămizi.
 3. Dumnezeu a promis poporului că le va da țara CANAAN
 4. Ce a promis Dumnezeu că va face pentru copiii lui Israel?
  a) îi va izbăvi din muncile cu care îi apăsau egiptenii;
  b) îi va izbăvi din robie;
  c) îi va scăpa cu braț întins și cu mari judecăți.
 5. Ce i-a împiedicat pe copiii lui Israel să asculte de Moise?
  a) necredința;
  b) deznădejdea;
  c) robia aspră în care se aflau.
 6. Cum se numeau părinții lui Moise și Aaron?
  a) Amram și Iochebed;
  b) Amram și Maria;
  c) Iochebed și Gherșon.
 7. Ce vârstă avea Moise când i-a vorbit lui Faraon?
  a) 70 de ani;
  b) 80 de ani;
  c) 83 de ani.
 8. Faraon nu a ascultat de Moise și Aaron pentru că avea inima ÎMPIETRITĂ
 9. Ce s-a întâmplat după ce Aaron a întins toiagul peste ape?
  a) peștii din râu au pierit;
  b) râurile s-au împuțit;
  c) a fost sânge în toată țara Egiptului.
 10. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos:
 • ____ Toiagul lui Moise a înghițit celelate toiege. (F)
 • ____ Egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut. (A)
 • ____ Vărsatul negru a atins și pe israeliți. (F)
 • ____ Moise s-a prezentat înaintea lui Faraon dis-de-dimineață, pe când mergea la râu. (A)
 • ____ Tunetele au încetat când Moise a ieșit din cetate și a ridicat mâinile spre Domnul. (A)
 1. Când a cerut Faraon ca Moise să se roage să fie îndepărtate broaștele?
  a) în aceeași zi;
  b) a doua zi;
  c) peste trei zile.
 2. Care ținut a fost protejat de musca câinească?
  a) ținutul lui Zabulon;
  b) ținutul lui Neftali;
  c) ținutul Gosen.
 3. Completează textul folosind cuvintele potrivite (cuvintele trebuie să denumească urgiile trimise de Dumnezeu):

Pentru că Faraon nu a vrut să lase poporul să plece, Dumnezeu a trimis broaște pe toată întinderea țării. Ele au intrat în case, în odaia de dormit, în cuptoare și în postăvi. Apoi, Moise a zis lui Aaron să-și întindă toiagul și șă lovească țărâna, iar aceasta s-a prefăcut în păduchi. Inima lui Faraon era la fel de împietrită, așa că Dumnezeu a trimis un roi de muște câinești în casele egiptenilor. Lăcustele au mâncat tot ce a rămas în urma pietrei și focului. Faraon i-a zis lui Moise să nu se mai arate înaintea lui după urgia cu întunericul.

 1. De ce nu s-au putut arăta vrăjitorii înaintea lui Moise la urgia cu vărsatul negru?
  a) le era teamă de Moise și Aaron;
  b) se temeau că nu vor putea face și ei la fel;
  c) erau plini de bube.
 2. Ce i-a sfătuit Dumnezeu pe egipteni să facă înainte de urgia cu piatra și focul?
  a) să-și pună la adăpost turmele și ce au pe câmp;
  b) să-și pună la adăpost casele;
  c) să-și construiască adăposturi
 3. Cui aparțin cuvintele?

,, Rugați-vă pentru mine!” (Faraon)

,,Aici este degetul lui Dumnezeu!” (vrăjitorii)

,,Doamne , pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis?” (Moise)

,,Este un copil de-al evreilor!” (fata lui Faraon)

,, Am văzut asuprirea poporului Meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate!” (Dumnezeu)

 1. De ce a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon și a slujitorilor lui?
  a) pentru a face semnele Lui în mijlocul lor;
  b) ca să istorisească copiilor cum S-a purtat cu egiptenii;
  c) pentru a cunoaște că El este Domnul.
 2. Cine l-a sfătuit pe Faraon să lase poporul Israel să
  aducă jertfe?

  a) înțelepții;
  b)vrăjitorii;
  c) slujitorii lui Faraon.
 3. Cât timp a fost întuneric beznă în toată țara Egiptului?
  a) trei zile;
  b) cinci zile;
  c) o zi
 4. Enumeră primele trei urgii trimise de Dumnezeu egiptenilor.
 • (Prefacerea apei în sânge)
 • (Broaștele)
 • (Păduchii)
 1. Pe cine a lăsat Faraon să plece să aducă jertfe în pustie?

a) doar bărbații;

b) doar părinții;

c) bătrânii, părinții, copiii și turmele.

*

GRUPA MIJLOCIE

 1. Completează enunțurile:
 • Primii patru fii ai lui Iacov erau: Ruben, Simeon, Levi, Iuda (1:2)
 • Împăratul Egiptului, care nu îl cunoștea pe Iosif, a constatat că poporul Israel ajunsese: „mai mare” și „mai puternic decât egiptenii” (1:9)
 • În toate muncile pe care îi sileau pe israeliți să le facă, egiptenii erau: „fără nici un pic de milă” (1:14)
 1. Cum le-au făcut viaţa amară egiptenii evreilor? (1:13, 14)

a) Prin lucrări grele de lut şi cărămizi

b) Prin tot felul de lucrări pe câmp

c) Au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie

3. Ce a poruncit împăratul Egiptului moașelor evreilor?

a) să omoare toți băieții

b) să lase în viață băieții

c) să lase să trăiască fetele

 1. Din ce seminţie făceau parte părinţii lui Moise? (2:1)

a) Iuda

b) Simeon

c) Levi

 1. Subliniază în lista următoare materialele care au fost folosite pentru sicriașul care urma să poarte copilul pe apă: trestie, fân, papură, lemn, lut, piele, aur, smoală.
 2. Cine l-a găsit și l-a înfiat pe Moise?

a) soția lui Faraon

b) fata lui Faraon

c) sora lui Faraon

 1. Ce a făcut Moise când a văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu?

a) l-a dat pe mâna isprăvniceilor

b) l-a lovit

c) l-a omorât și l-a ascuns în nisip

 1. Ce a făcut Moise când Domnul i S-a recomandat din mijlocul focului? (3:6)

a) a căzut cu fața la pământ
b) și-a ascuns fața
c) a îngenunchiat

 1. Cum era, potrivit descrierii Domnului, Canaanul, țara unde El voia să-Și ducă poporul? (3:8)

a) o țară bună și întinsă
b) o țară unde curge lapte și miere
c) o țară potrivită de locuit

 1. Potrivește numele de persoane cu locația geografică potrivită, notând numerele în casete:
1. Faraon 5 Gosen
2. Reuel 4 Pustia
3. Moise 3 Horeb
4. Aaron 1 Pitom
5. Eleazar 2 Madian
 1. Ce misiune i-a încredințat Dumnezeu lui Moise?

a) de a scoate poporul Israel din Egipt
b) de a se lupta cu egiptenii
c) de a asculta de bătrânii poporului

12. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui Faraon? (4:22)

a) „Așa vorbește Domnul: Lasă pe poporul Meu să plece!
b) „Așa vorbește Domnul: Eu sunt Dumnezeul cel mare și înfricoșător!
c) „Așa vorbește Domnul: Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.”

 1. Înaintea cui trebuia Moise să facă cele trei semne pe care i le arătase Domnul?

a) Înaintea poporului Israel

b) Înaintea lui Faraon

c) Ambele variante de mai sus

 1. După ce Moise a făcut semnele poruncite de Dumnezeu, copiii lui Israel s-au aruncat cu fața la pământ deoarece au înțeles că… (4:31)

a) Domnul dorea să-i ducă într-o țară unde curge lapte și miere;
b) Domnul le auzise strigătele și Se îndurase de ei;
c) Domnul îi cercetase și le văzuse suferința.

 1. Care a fost motivul invocat de Moise și Aaron înaintea lui Faraon pentru a fi lăsați să plece? (5:1)

a) Să se închine Domnului în pustiu
b) Să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea Domnului
c) Să-și aducă aminte în pustiu de legile Domnului

 1. Cum li s-a mărit munca evreilor după ce Moise și Aaron au fost înaintea lui Faraon?
  a) trebuiau să meargă singuri să-și ia paiele
  b) trebuiau să-și aducă singuri lemne pentru lucru
  c) li s-a cerut același număr de cărămizi
 2. Cine a spus următoarele cuvinte?
 • „Plecați la lucrările voastre.” Faraon
 • „Isprăviți-vă lucrul, zi de zi, ca și atunci când erau paie!” Isprăvniceii
 • „Să vă vadă Domnul și să vă judece!” Logofeții
 1. Ce promisiune a făcut Domnul israeliților prin legământul pe care l-a încheiat cu ei?

a) Că le va da ţara Canaan în stăpânire

b) Că îi va izbăvi de robie

c) Că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui

19. Cu privire la ce le-a dat Domnul porunci lui Moise şi Aaron?

a) Cu privire la cum trebuiau să ţină un praznic în cinstea Domnului

b) Cu privire la modul în care trebuia să se sfinţească poporul

c) Cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la Faraon, ca să scoată pe evrei din Egipt

 1. Ce i-a împiedicat pe copiii lui Israel să asculte de Moise?
  a) Necredința
  b) Deznădejdea
  c) Robia aspră în care se aflau
 2. Cum se numea soția lui Aaron?

a) Iochebed

b) Elișeba

c) Șifra

22. Ce vor cunoaşte egiptenii când Domnul îşi va întinde mâna peste ţara lor?

a) O vreme de cercetare

b) Că Dumnezeu este Domnul

c) Un timp de mare necaz şi judecată

 1. Ce s-a întâmplat după ce Aaron a întins toiagul peste ape?

a) peștii din râu au pierit

b) râurile s-au împuțit

c) a fost sânge în toată țara Egiptului

24. Ce au făcut egiptenii, după prefacerea apei în sânge, pentru a avea apă de băut?

a) Au săpat în împrejurimile râului

b) Au chemat vrăjitorii

c) I-au cerut lui Moise să se roage pentru ei

 1. Notează cu A enunțul adevărat și cu F pe cel fals:
 • Moise și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. F
 • Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron. A
 • Au trecut 10 zile după ce a lovit Domnul râul. F
 1. Subliniază din lista următoare doar locurile în care urmau să fie broaște, amintite în Exod, capitolul 8: lacuri, râu, fântâni, case, pat, masă, cuptoare, cămară, vasele de frâmântat pâinea, vasul pentru apă.
 2. Care a fost semnul în urma căruia Dumnezeu a trimis păduchii? (8:17)

a) Toiagul a fost ridicat peste țară

b) Toiagul a lovit țărâna pământului

c) Moise s-a rugat ca Domnul să lucreze

 1. Când avea să-i spună Moise lui Faraon despre urgia cu musca câinească? (8:20)

a) Când Faraon urma să meargă la apă

b) Când Faraon urma să meargă la palat

c) Când Faraon urma să aibă întâlnire cu vrăjitorii

 1. La a câta urgie este specificat prima dată că Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon? (9:12)

a) La a 5-a – ciuma vitelor

b) La a 6-a – vărsatul negru

c) La a 7-a – piatra și focul

 1. La care urgie Moise trebuia să ia țărână și s-o arunce spre cer? (9:8)

a) Păduchii

b) Ciuma vitelor

c) Vărsatul negru

 1. La câte urgii i-a poruncit Dumnezeu lui Moise să se scoale dis-de-dimineață? (8:20; 9:13)

a) La două urgii

b) La trei urgii

c) La patru urgii 

 1. Dumnezeu i-a spus lui Faraon că l-a lăsat să rămână în picioare și nu l-a omorât pentru ca… (9:16)

a) să vadă puterea Domnului

b) Numele Domnului să fie vestit pe tot pământul

c) să se întoarcă la Domnul

 1. Ce avea în vedere Dumnezeu când a trimis lăcustele? (10:1-2)

a) Să facă semnele Sale în mijlocul egiptenilor

b) Să știe copiii și nepoții evreilor cum S-a purtat El cu egiptenii

c) Să ştie Israel că El este Domnul

 1. Cărei categorii de persoane i-a dat Faraon înlesnirea de a merge pentru a ține sărbătoarea în cinstea Domnului, înainte de urgia a 8-a? (10:11)

a) Familiilor din Israel

b) Bărbaților din Israel

c) Copiilor lui Israel

 1. Care este ordinea în care au venit urgiile peste Egipt? Scrie numărul corespunzător în dreptul fiecărei urgii.

7 Piatra și focul

4  Musca câinească

2  Broaștele

5  Ciuma vitelor

1  Prefacerea apei în sânge

8  Lăcustele

9  Întunericul de trei zile

3  Păduchii

6  Vărsatul negru

*

GRUPA MARE

1.De ce i-a supus împăratul Egiptului pe evrei la o muncă grea? (Exod 1:10)

a) Pentru că evreii ajunseseră foarte puternici şi ca să nu mai crească la număr;

b) Pentru că evreilor le plăcea munca şi ei oricum îngrijeau de toate turmele Egiptului;

c) Deoarece faraon se temea ca evreii să nu se alieze cu vrăjmaşii Egiptului.

2. Cum le-au făcut viaţa amară egiptenii evreilor? (Exod 1:13,14)

a) Prin lucrări grele de lut şi cărămizi;

b) Prin tot felul de lucrări pe câmp;

c) Au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie.

3. Când Moise a crescut mare şi a ieşit pe la fraţii săi, a fost martor la: (Exod 2:11)

a) muncile lor grele;

b) păcatele pe care le săvârşea poporul;

c) moartea pruncilor evrei.

4. De ce a fugit Moise dinaintea lui faraon? Pentru că… (Exod 2:14,15)

a) Moise s-a temut că s-a aflat ce făcuse;

b) faraon aflase că Moise omorâse un egiptean;

c) faraon căuta să-l omoare pe Moise.

5.Ce a făcut Moise când Domnul i S-a recomandat din mijlocul focului? (3.6)

a) a căzut cu fața la pământ;

b) și-a ascuns fața;

c) a îngenunchiat.

6. Cum era, potrivit descrierii Domnului, Canaanul, țara unde El voia să-Și ducă poporul? (3.8)

a) o țară bună și întinsă;

b) o țară unde curge lapte și miere;

c) o țară potrivită de locuit.

7. Care a fost semnul primit de Moise, care confirma trimiterea lui de către Dumnezeu? (3.12)

a) după scoaterea poporului urmau să treacă Marea Roșie;

b) după scoaterea poporului urmau să slujească Domnului pe Horeb;

c) după scoaterea poporului urmau să aibă parte de minuni.

8. Ce urmau să primească femeile evreice, la plecare, de la vecinele lor egiptence? (3. 21-22)

a) vase de aur;

b) merinde pentru drum;

c) haine.

9. Ce urma să facă Aaron, la întâlnirea cu Moise și ulterior în relațiile cu evreii? (4.14-16)

a) să se bucure în inima lui;

b) să mijlocească între Moise și popor;

c) să vorbească poporului pentru Moise.

10. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui faraon? (4.22)

a) „Așa vorbește Domnul: <Lasă pe poporul Meu să plece!>”;

b) „Așa vorbește Domnul: <Eu sunt Dumnezeul cel mare și înfricoșător!>”;

c) „Așa vorbește Domnul: <Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.>”.

11. Care a fost motivul închinării poporului și a credinței sale? (4.31)

a) Domnul dorea să-i ducă într-o țară unde curge lapte și miere;

b) Domnul le auzise strigătele și Se îndurase de ei;

c) Domnul îi cercetase și le văzuse suferința.

12. Care a fost motivul invocat de Moise și Aaron înaintea lui faraon pentru a fi lăsați să plece? (5.1)

a) Să se închine Domnului în pustiu;

b) Să prăznuiască în pustiu un praznic în cinstea Domnului;

c) Să-și aducă aminte în pustiu de legile Domnului.

13. Cine au fost cei care s-au dus la Moise și Aaron spunându-le: „Voi i-ați dat, lui faraon, sabia în mână ca să ne omoare”? (5. 21)

a) Isprăvniceii;

b) Oamenii din popor;

c) Logofeții.

14. Care a fost semnul în urma căruia Dumnezeu a trimis păduchii? (8.17)

a) Toiagul a fost ridicat peste țară;

b) Toiagul a lovit țărâna pământului;

c) Moise s-a rugat ca Domnul să lucreze.

15. Când avea să-i spună Moise lui faraon despre urgia cu musca câinească? (8.20)

a) Când faraon urma să meargă la apă;

b) Când faraon urma să meargă la palat;

c) Când faraon urma să aibă întâlnire cu vrăjitorii.

16. La a câta urgie Dumnezeu a împietrit inima lui faraon? (9.12)

a) La a 5-a – ciuma vitelor;

b) La a 6-a – vărsatul negru;

c) La a 7-a – piatra și focul.

17. La care urgie Moise trebuia să ia cenușă și s-o arunce spre cer? (9.8)

a) Păduchii;

b) Ciuma vitelor;

c) Vărsatul negru.

18. În cazul cărei urgii Dumnezeu a spus că va face deosebire între poporul Său și egipteni? (8.23)

a) Ciuma vitelor;

b) Piatra și focul;

c) Musca câinească.

19. La care urgie vrăjitorii au recunoscut: „Aici este degetul lui Dumnezeu!”? (8.19)

a) Musca câinească;

b) Ciuma vitelor;

c) Păduchii.

20. Ce avea în vedere Dumnezeu când a trimis lăcustele? (10.1-2)

a) Să facă semnele Sale în mijlocul egiptenilor;

b) Să știe copiii și nepoții evreilor cum S-a purtat El cu egiptenii;

c) Să ştie Israel că El este Domnul.

21. Ce era Moise pentru slujitorii lui faraon? (10.7)

a) O ciumă;

b) O pacoste;

c) O pagubă.

22. Cărei categorii de persoane i-a dat faraon înlesnirea de a merge pentru a ține sărbătoarea în cinstea Domnului, înainte de urgia a 8-a? (10.11)

a) Familiilor din Israel;

b) Bărbaților din Israel;

c) Copiilor lui Israel.

23. Ce legământ a încheiat Domnul cu poporul evreu? (6.4-7)

a) Că le va da ţara Canaan în stăpânire;

b) Că îi va izbăvi de robie;

c) Că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui.

24. Cu privire la ce le-a dat Domnul porunci lui Moise şi Aaron? (6.13)

a) Cu privire la cum trebuiau să ţină un praznic în cinstea Domnului;

b) Cu privire la modul în care trebuia să se sfinţească poporul;

c) Cu privire la copiii lui Israel şi cu privire la Faraon, ca să scoată pe evrei din Egipt.

25. Pe cine a chemat faraon când Moise şi cu Aaron s-au înfăţişat înaintea lui? (7.11)

a) Pe preoţii din Egipt;

b) Pe înţelepţii egiptenilor;

c) Pe vrăjitori.

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:

Anii vieții lui Levi au fost de 127 de ani. (6.16) F

Amram s-a căsătorit cu nepoata sa, Iochebed. (6.20) F

Pe socrul lui Aaron îl chema Itamar. (6.23) F

27. Subliniați, dintre expresiile de mai jos, scuzele invocate de Moise pentru a nu se întoarce în Egipt, ascultând de Domnul:

            „Nu Te cunosc prea bine!”; „N-au să mă creadă!”; „N-au să asculte de glasul meu!”; „Nu sunt un om cu vorbirea ușoară!”; „Nu sunt cunoscut de către poporul meu!”; „Nu relaționez ușor cu oamenii!”;

28. Subliniați denumirea locurilor din gospădăriile egiptene în care urmau să ajungă broaștele, specificate în Exod 8. (8.3)

acoperișul, casa, tinda, odaiacuptorul, staulul, hambarul, patulpostava.

29. Care sunt cele două situații în care se face referire la un număr de „trei zile” în primele 10 capitole ale Exodului? (3.18, 10:22)

dorința de a aduce 3 zile jertfe în pustieîntunericul de 3 zile

30. În primele 10 capitole ale cărții Exod apare o singură referire la Marea Roșie. Care este prilejul respectiv? (10.19)

lăcustele au fost aruncate în Marea Roșie

31. Cum se numeau cei 4 fii ai lui Aaron? (6.25)

Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar

32. Câte zile au trecut între prima și a doua urgie? (7.25)

7

33. La care urgie faraon recunoaște că a păcătuit? (9.27)

a) Piatra și focul;

b) Broaștele;

c) Vărsatul negru.

34. Cine a fost tatăl lui Fineas, nepotul lui Aaron? (6.25)

Eleazar 

35. Cum se numea nepotul lui Levi care a trăit același număr de ani ca și bunicul său? (6.20)

a) Uziel;

b) Amram;

c) Șimei.