Luca II (i)

LUCA 13-15

1. Omul care avea un smochin în via sa a căutat rod timp de:

a) 2 ani;
b) 3 ani;
c) 5 ani.
2. Ce a hotărât vierul că va face pentru smochinul neroditor?

a) îl va săpa de jur împrejur;
b) îl va uda în fiecare zi;
c) îi va pune gunoi la rădăcină.
3. De ce s-a supărat fruntașul sinagogii pe Domnul Isus când a vindecat femeia gârbovă?

a) pentru că a săvârșit această minune în sinagogă;
b) pentru că a făcut această minune în văzul lumii;
c) pentru că a săvârșit această minune în ziua Sabatului.
4. Despre care cetate spunea Domnul Isus că va fi pedepsită pentru că a ucis pe prooroci?

a) Ierusalim;
b) Capernaum;
c) Ninive.
5. Pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu, Biblia ne învață să chemăm la masă pe:

a) cei șchiopi;
b) cei săraci și schilozi;
c) cei orbi.
6. Cum s-au dezvinovățit persoanele din pilda celor poftiți la cină?

a) trebuiau să vadă ogorul cumpărat;
b) trebuiau să-și încerce boii pe care i-au cumpărat;
c) tocmai s-au căsătorit.
7. Cine vrea să fie ucenicul Domnului Isus, trebuie:

a) să se lepede de tot ce are;
b) să vândă tot ce are;
c) să dea săracilor tot ce are.
8. „Oricine se înalță va fi SMERIT”.

9. În pilda cu oaia rătăcită se spune că în cer va fi multă bucurie pentru:

a) 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință;
b) vameșii și păcătoșii care se apropie să Îl asculte;
c) un singur păcătos care se pocăiește.
10. Ce a făcut femeia care a găsit leul pierdut?

a) l-a dus la Templu și l-a dăruit;
b) și-a chemat vecinele și prietenele să se bucure împreună cu ea;
c) l-a dus la zarafi.
11. Ce a făcut fiul cel mai tânăr cu averea primită de la tatăl său?

a) a împărțit-o cu fratele său mai mare;
b) a cheltuit-o într-o țară îndepărtată;
c) a încredințat-o unui om de nădejde.
12. Ce a primit fiul risipitor de la tatăl său, când s-a întors acasă?

a) un inel, o haină nouă și încălțăminte;
b) haine noi, un ied și o sumă de bani;
c) un inel, un vițel și o casă nouă.

LUCA 16-18

1. Ce a făcut ispravnicul necredincios datornicilor stăpânului său?
a) le-a iertat toată datoria;
b) le-a iertat o parte din datorie;
c) le-a dublat datoria.

2. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a)va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b)va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

3. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv ?
a)că era un sărac plin de bube;
b) că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului;
c) că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit.

4. După moarte, bogatul din Pilda bogatului nemilostiv își dorea:
a) să vină Lazăr la el;
b) să meargă Lazăr la frații lui;
c) să fie trimis un înger care să-i răcorească gura.

5. Câți leproși au venit la Domnul Isus să fie vindecați?
a) 7;
b) 10;
c) 12

6. Scrie răspunsul: Câți dintre ei I-au mulțumit Domnului Isus? UNUL

7. Potrivit Luca 17:21, unde este Împărăția lui Dumnezeu?

a) înăuntrul nostru;
b) între noi;
c) în biserica noastră.

8.Vremea dinaintea venirii Domnului Isus se aseamănă cu cele din vremea:
a) lui Iona și a lui Lot;
b) lui Noe și a lui Ilie;
c) lui Noe și a lui Lot.

9. Din ce motiv i-a făcut dreptate femeii judecătorul cel nedrept?
a) pentru că îi era rușine de oameni;
b) pentru că se temea de Dumnezeu;
c) pentru că îl tot necăjea.

10. În pilda vameșului și a fariseului, cine s-a întors acasă de la Templu socotit neprihănit?
a) vameșul;
b) fariseul;
c) niciunul dintre ei.

11. Ce a cerut Domnul Isus tânărului bogat?
a) să vândă toată avuția și să o dea la Templu;
b) să vândă totul și să dea săracilor;
c) să renunțe la prieteni și la familie.

12. Cine striga după Domnul Isus: „Fiul lui David, ai milă de mine!” ?
a) leprosul din Samaria;
b) bolnavul de dropică;
c) orbul din Ierihon.

LUCA 19-21

1. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a) să se dea jos degrabă din dud;
b) că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui;
c) că trebuie să renunțe la meseria de vameș.
2. Zacheu s-a hotărât chiar în acea zi:
a) să dea săracilor jumătate din avuție;
b) să-și ceară iertare de la toți cărora le-a greșit;
c) să dea înapoi împătrit celor pe care i-a năpăstuit.
3. Ce trebuiau să facă robii care au primit de la stăpânul lor acei poli?
a) să îi cheltuie;
b) să îi păstreze;
c) să îi pună în negoț.
4. Ce au răspuns ucenicii când au fost întrebați de ce dezleagă măgărușul?
a) „Domnul are trebuință de el!”
b) „Domnul ne-a trimis!”
c) „Trebuie să îl ducem Domnului nostru!”
5. Din ce cauză Domnul Isus i-a izgonit pe vânzătorii din Templu?
a) nu se mai rugau în Templu;
b) au făcut din Templu o peșteră de tâlhari;
c) nu respectau Legea lui Moise;
6. Ce au făcut vierii cu fiul stăpânului?
a)l-au trimis înapoi cu mâinile goale;
b) l-au bătut;
c) l-au omorât.
7. Ce răspuns le-a dat Domnul Isus celor care L-au întrebat dacă trebuie să plătească bir Cezarului?
a) să dea mai bine banii la Templu;
b) să dea Cezarului ce e al Cezarului;
c) să nu plătească birul.
8. Ce categorie de oameni din vremea Domnului Isus nu credeau în înviere?
a) saducheii;
b) fariseii;
c) cărturarii.
9. Văduva săracă a adus la Templu doi bănuți.
10. Care sunt semnele venirii Domnului Isus?
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.
11. Potrivit Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a) vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui;
b) vor fi scutiți de toate încercările;
c) vor fi nevoiți să stea ascunși în munți.
12. Potrivit Luca 21: 37, Domnul Isus învăța pe norod:
a) pe munte;
b) în Templu;
c) pe malul Lacului Ghenezaret.

LUCA 22-24

1.Pe care dintre ucenici i-a trimis Domnul Isus să pregătească Paștele?
a) Iacov și Ioan;
b) Petru și Ioan;
c) Filip și Bartolomeu.
2. Din ce motiv se certau ucenicii, pe când prăznuiau Paștele?
a) nu știau care va fi vânzătorul;
b) nu știau care din ei va fi socotit cel mai mare;
c) nu știau cine va sta la stânga și la dreapta Domnului Isus.
3. Ce i-a spus Domnul Isus lui Petru, înainte de moartea Sa?
a) că se va lepăda de El de trei ori;
b) că va merge cu El până la moarte;
c) că va avea de înfruntat multe greutăți.
4. Unde s-a dus Domnul Isus să se roage, înainte de moartea Sa?
a) pe Dealul Căpățânii;
b) în Pustiul Galileii;
c) pe Muntele Măslinilor.
5. Cine a mărturisit despre Domnul Isus: „Eu nu găsesc nici o vină în omul acesta!”?
a) Caiafa;
b) Pilat;
c) Cezarul.
6. Pe cine au pus să ducă crucea Domnului Isus?
a) pe Simon din Cirena;
b) pe Iosif din Arimatea;
c) pe fiul lui Timeu.
7. Domnul Isus a fost răstignit pe locul numit ________CĂPĂŢÂNA________ .
8.Ce lucruri neobișnuite s-au întâmplat la moartea Domnului Isus?
a) s-a auzit un glas din cer;
b) a fost întuneric timp de trei ceasuri;
c) perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
9. Cine a exclamat după moartea Domnului Isus: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!”?
a) Pilat;
b) un sutaș;
c) marele preot.
10. Ce le-a amintit îngerul femeilor care au venit la mormânt?
a) că Domnul Isus trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor;
b) că trebuia să fie răstignit;
c) că trebuia să învieze a treia zi.

11. Ucenicii de pe drumul Emausului L-au recunoscut pe Domnul Isus:
a) când vorbeau cu El pe drum;
b) când erau la masă și a frânt pâinea;
c) când au stăruit să rămână cu ei.
12. Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”;
b) le- a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.