Luca I (i)

LUCA 1-3

1.Cui se adresează Luca atunci când scrie această evanghelie?

a) lui Pavel;
b) lui Timotei;
c) lui Teofil.
2. Cine a adus vestea nașterii lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus?

a) unul din prooroci;
b) îngerul Gavril;
c) îngerul Mihail.
3. Ce nume voiau să îi pună lui Ioan Botezătorul vecinii și rudele?

a) Zaharia;
b) Ioan;
c) Gavril.
4. Ce a spus îngerul Mariei, cu privire la Domnul Isus?

a) va fi chemat Fiul Celui Preaînalt;
b) va purta numele Isus;
c) I se va da scaunul de domnie al tatălui Său, David.

5. „ Iosif a mers să se înscrie în Iudeea, în cetatea lui David, numită BETLEEM”

6. Ce semn le-a dat îngerul păstorilor, pentru a-L cunoaște pe Domnul Isus?
a) vor găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle;
b) vor găsi un grajd plin de vite și de oi;
c) vor găsi magii care I-au adus daruri.

7. Cine a fost înștiințat de Duhul Sfânt că nu va muri înainte ca să-L vadă pe Hristosul Domnului?
a) Zaharia;
b) Simeon;
c) Ioan.

8. Părinții Domnului Isus L-au pierdut pe când se întorceau din:
a) Iudeea ( Sărbătoarea Paștelui);
b) Galileea ( Sărbătoarea Azimilor)
c) Ierusalim ( Praznicul Paștelor).
9. Ce îi îndemna Ioan Botezătorul pe cei care veneau să fie botezați de el?
a) să nu spună preoților celor mai de seamă;
b) să facă roade vrednice de pocăința lor;
c) să spună și altora ca să fie botezați.

10. Ce spunea Ioan Botezătorul despre Domnul Isus?
a) că este mai puternic decât el;
b)că îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc;
c) că el (Ioan) nu este vrednic să-I dezlege cureaua încălțămintei.

11. Ce s-a întâmplat la botezul Domnului Isus?
a) s-a coborât peste El Duhul Sfânt în chip de porumbel;
b) s-a auzit un glas din cer;
c) s-a adunat mult norod pe malul Iordanului.

12. Ce vârstă avea Domnul Isus când a început să învețe pe norod?
a) 33 de ani;
b) 30 de ani;
c) 27 de ani.

LUCA 4-6

1. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul timp de:
a) 30 de zile;
b) 40 de zile;
c) 20 de zile.

2. Cum a fost ispitit Domnul Isus?
a) să poruncească pietrei să se transforme în pâine;
b) să se arunce de pe streașina Templului;
c) să se închine înaintea diavolului.

3. Din ce carte a Vechiului Testament a citit Domnul Isus în sinagoga din Nazaret?
a) Isaia;
b) Zaharia;
c) Ieremia

4. Din care cetate era omul îndrăcit care a fost vindecat în ziua de Sabat?
a) Nazaret;
b) Nain;
c) Capernaum.

5. Ce a spus Petru după pescuirea minunată?
a) „Doamne, ajută necredinței mele!”
b) „Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos!”
c) „Doamne, iartă-mă că vreau să fiu ucenicul Tău!”

6. „Isus a zis lui SIMON:
Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

7. Cine s-a adresat Domnului Isus cu aceste cuvinte: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.”?
a) un lepros;
b) un fariseu;
c) soacra lui Simon Petru.

8. Ce au făcut oamenii care au adus pe slăbănog la Domnul Isus?
a) s-au suit pe acoperișul casei;
b) au coborât patul între cărămizi;
c) au spus oamenilor să le facă loc.

9. Care dintre ucenici avea meseria de vameș?
a) Iacov;
b) Filip;
c) Levi.

10. Din ce motiv cărturarii și fariseii învinuiau pe Domnul Isus?
a) că vindeca oamenii în ziua de Sabat;
b) că mergea la sinagogă în ziua Sabatului;
c) că postesc în ziua de Sabat.

11. „Fiți dar milostivi,
a) cum au fost și mai marii voștri.”
b) cum Eu v-am învățat.”
c) cum și Tatăl vostru este milostiv.”

12. Cu cine este asemănat un om care vine la Domnul Isus, aude cuvintele Lui și le împlinește?
a) cu un pom bun;
b) cu o casă zidită pe stâncă;
c) cu o casă zidită pe nisip.

LUCA 7-9

1.Bătrânii iudeilor au rugat pe Domnul Isus să vindece pe robul sutașului pentru că:
a) este un om harnic;
b) iubește neamul iudeilor;
c) a zidit sinagoga.

2. Cui i-a spus Domnul Isus: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” ?
a) fiului văduvei din Nain;
b) robului unui sutaș;
c) fiului îndrăcit.

3. „Dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât:
a) Domnul Isus”;
b) Simon Petru”;
c) Ioan Botezătorul”.

4. Ce trebuia să facă Simon fariseul pentru Domnul Isus și nu a făcut?
a) să-i dea apă pentru spălat picioarele;
b) să-i dea sărutare;
c) să-i ungă capul cu untdelemn.

5.Ce s-a întâmplat cu sămânța căzută lângă drum?
a) a fost înghițită de spini;
b) s-a uscat;
c) a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările.

6. Cine sunt mama și frații lui Isus?
a) cei din casa Lui;
b) cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc;
c) cei ce merg după El.

7. Cum a potolit Domnul Isus furtuna, pe când era în corabie, cu ucenicii?
a) a certat vântul și valurile;
b) a înălțat glasul către Tatăl;
c) a întins mâna spre mare.

8. Care au fost cuvintele Domnului Isus la învierea fiicei lui Iair?
a) „Nu te teme; crede numai și va fi tămăduită!”
b) „Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme!”
c) „ Fetițo, scoală-te!”

9. La înmulțirea pâinilor au fost hrăniți aproape 5000 de bărbați.

10. Care dintre ucenici a mărturisit că Isus este Hristosul lui Dumnezeu?
a) Ioan;
b) Petru;
c) Iacov.

11. Cine a apărut pe munte la schimbarea la față?
a) Moise și Aron;
b) Ilie și Elisei;
c) Moise și Ilie.

12. Ce spunea glasul care s-a auzit din nor, la schimbarea la față?
a) „Acesta este Fiul Meu pe care L-am trimis!”
b) „Acesta este Fiul Meu în care Îmi găsesc plăcerea!”
c) „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”

LUCA 10-12

1. Câți ucenici a trimis Domnul Isus să meargă înaintea Lui doi câte doi?
a) 50;
b) 20;
c) 70.

2. Ce făceau ucenicii în cetatea în care nu erau primiți să vestească împărăția lui Dumnezeu?
a) spălau mâinile înaintea lor;
b) scuturau praful lipit de picioare;
c) aruncau cu praf deasupra capului lor.
3. Cine a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari?
a) samariteanul;
b) levitul;
c) preotul.
4. Domnul Isus a mustrat pe una din surori pentru că se îngrijora și se frământa pentru multe lucruri. Cine era ea?
a) Maria;
b) Magdalena;
c) Marta.
5. Potrivit pildei Domnului Isus referitoare la stăruința în rugăciune, ce a cerut acel om prietenului său, în timpul nopții?
a) pești;
b) pâini;
c) untdelemn.
6. După cum Iona a fost un semn pentru cei din Ninive, tot așa și Fiul Omului (Domnul Isus) va fi un semn pentru evrei.

7. Ce spunea Domnul Isus despre farisei?
a)că obișnuiesc să curățe partea de afară a paharului;
b) că le place să umble după scaunele dintâi la sinagogi;
c) că le place să li se facă plecăciuni.

8. De ce cărturarii și fariseii căutau să-L pună la încercare pe Domnul Isus?
a) pentru ca să-L poată învinui;
b) pentru a-L da pe mâna preoților;
c) pentru a-L ispiti;

9. Ce vroia să facă bogatul când a văzut cum i-a rodit țarina?
a) să strice grânarele și să facă altele mai mari;
b) să strângă roadele și bunătățile în grânare;
c) să dea o parte din roade celor săraci.
10. Cui i-a spus bogatul să se odihnească, să mănânce și să bea, că are multe bunătăți?
a) prietenului său;
b) trupului său;
c) sufletului său.
11. Pentru a nu ne îngrijora, Domnul Isus ne îndeamnă să ne uităm la:
a) grâne;
b) crini;
c) corbi.
12. Domnul Isus ne învață să ne adunăm comori:
a) în inimă;
b) în ceruri;
c) în casă.