Luca I (i)

LUCA 1-3

1.Cui se adresează Luca atunci când scrie această evanghelie?

a) lui Pavel;
b) lui Timotei;
c) lui Teofil.
2. Cine a adus vestea nașterii lui Ioan Botezătorul și a Domnului Isus?

a) unul din prooroci;
b) îngerul Gavril;
c) îngerul Mihail.
3. Ce nume voiau să îi pună lui Ioan Botezătorul vecinii și rudele?

a) Zaharia;
b) Ioan;
c) Gavril.
4. Ce a spus îngerul Mariei, cu privire la Domnul Isus?

a) va fi chemat Fiul Celui Preaînalt;
b) va purta numele Isus;
c) I se va da scaunul de domnie al tatălui Său, David.

5. „ Iosif a mers să se înscrie în Iudeea, în cetatea lui David, numită BETLEEM”

6. Ce semn le-a dat îngerul păstorilor, pentru a-L cunoaște pe Domnul Isus?
a) vor găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle;
b) vor găsi un grajd plin de vite și de oi;
c) vor găsi magii care I-au adus daruri.

7. Cine a fost înștiințat de Duhul Sfânt că nu va muri înainte ca să-L vadă pe Hristosul Domnului?
a) Zaharia;
b) Simeon;
c) Ioan.

8. Părinții Domnului Isus L-au pierdut pe când se întorceau din:
a) Iudeea ( Sărbătoarea Paștelui);
b) Galileea ( Sărbătoarea Azimilor)
c) Ierusalim ( Praznicul Paștelor).
9. Ce îi îndemna Ioan Botezătorul pe cei care veneau să fie botezați de el?
a) să nu spună preoților celor mai de seamă;
b) să facă roade vrednice de pocăința lor;
c) să spună și altora ca să fie botezați.

10. Ce spunea Ioan Botezătorul despre Domnul Isus?
a) că este mai puternic decât el;
b)că îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc;
c) că el (Ioan) nu este vrednic să-I dezlege cureaua încălțămintei.

11. Ce s-a întâmplat la botezul Domnului Isus?
a) s-a coborât peste El Duhul Sfânt în chip de porumbel;
b) s-a auzit un glas din cer;
c) s-a adunat mult norod pe malul Iordanului.

12. Ce vârstă avea Domnul Isus când a început să învețe pe norod?
a) 33 de ani;
b) 30 de ani;
c) 27 de ani.

LUCA 4-6

1. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul timp de:
a) 30 de zile;
b) 40 de zile;
c) 20 de zile.

2. Cum a fost ispitit Domnul Isus?
a) să poruncească pietrei să se transforme în pâine;
b) să se arunce de pe streașina Templului;
c) să se închine înaintea diavolului.

3. Din ce carte a Vechiului Testament a citit Domnul Isus în sinagoga din Nazaret?
a) Isaia;
b) Zaharia;
c) Ieremia

4. Din care cetate era omul îndrăcit care a fost vindecat în ziua de Sabat?
a) Nazaret;
b) Nain;
c) Capernaum.

5. Ce a spus Petru după pescuirea minunată?
a) „Doamne, ajută necredinței mele!”
b) „Doamne, pleacă de la mine căci sunt un om păcătos!”
c) „Doamne, iartă-mă că vreau să fiu ucenicul Tău!”

6. „Isus a zis lui SIMON:
Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

7. Cine s-a adresat Domnului Isus cu aceste cuvinte: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.”?
a) un lepros;
b) un fariseu;
c) soacra lui Simon Petru.

8. Ce au făcut oamenii care au adus pe slăbănog la Domnul Isus?
a) s-au suit pe acoperișul casei;
b) au coborât patul între cărămizi;
c) au spus oamenilor să le facă loc.

9. Care dintre ucenici avea meseria de vameș?
a) Iacov;
b) Filip;
c) Levi.

10. Din ce motiv cărturarii și fariseii învinuiau pe Domnul Isus?
a) că vindeca oamenii în ziua de Sabat;
b) că mergea la sinagogă în ziua Sabatului;
c) că postesc în ziua de Sabat.

11. „Fiți dar milostivi,
a) cum au fost și mai marii voștri.”
b) cum Eu v-am învățat.”
c) cum și Tatăl vostru este milostiv.”

12. Cu cine este asemănat un om care vine la Domnul Isus, aude cuvintele Lui și le împlinește?
a) cu un pom bun;
b) cu o casă zidită pe stâncă;
c) cu o casă zidită pe nisip.

LUCA 7-9

1.Bătrânii iudeilor au rugat pe Domnul Isus să vindece pe robul sutașului pentru că:
a) este un om harnic;
b) iubește neamul iudeilor;
c) a zidit sinagoga.

2. Cui i-a spus Domnul Isus: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” ?
a) fiului văduvei din Nain;
b) robului unui sutaș;
c) fiului îndrăcit.

3. „Dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât:
a) Domnul Isus”;
b) Simon Petru”;
c) Ioan Botezătorul”.

4. Ce trebuia să facă Simon fariseul pentru Domnul Isus și nu a făcut?
a) să-i dea apă pentru spălat picioarele;
b) să-i dea sărutare;
c) să-i ungă capul cu untdelemn.

5.Ce s-a întâmplat cu sămânța căzută lângă drum?
a) a fost înghițită de spini;
b) s-a uscat;
c) a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările.

6. Cine sunt mama și frații lui Isus?
a) cei din casa Lui;
b) cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc;
c) cei ce merg după El.

7. Cum a potolit Domnul Isus furtuna, pe când era în corabie, cu ucenicii?
a) a certat vântul și valurile;
b) a înălțat glasul către Tatăl;
c) a întins mâna spre mare.

8. Care au fost cuvintele Domnului Isus la învierea fiicei lui Iair?
a) „Nu te teme; crede numai și va fi tămăduită!”
b) „Nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme!”
c) „ Fetițo, scoală-te!”

9. La înmulțirea pâinilor au fost hrăniți aproape 5000 de bărbați.

10. Care dintre ucenici a mărturisit că Isus este Hristosul lui Dumnezeu?
a) Ioan;
b) Petru;
c) Iacov.

11. Cine a apărut pe munte la schimbarea la față?
a) Moise și Aron;
b) Ilie și Elisei;
c) Moise și Ilie.

12. Ce spunea glasul care s-a auzit din nor, la schimbarea la față?
a) „Acesta este Fiul Meu pe care L-am trimis!”
b) „Acesta este Fiul Meu în care Îmi găsesc plăcerea!”
c) „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”