Category Archives: INFO

TESTUL FINAL

* Grupa mică *

EXODUL

1. Unește numele personajului cu afirmația corespunzătoare: (Scrie pe spațiul dat litera potrivită)
_c__1) Preotul din Madian                        a) a fost plătită ca doică pentru copilul Moise
_a__2) Iochebed                                          b) era ginerele lui Ietro
_d__3) Faraon                                             c) avea șapte fete și turme de oi
_e__4) Sefora                                               d) nu cunoștea pe Domnul
_b__5) Moise                                               e) a salvat viața fiului ei, Gherșom

2. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos:
1) __F__ Toiagul lui Moise a înghițit celelate toiege.
2) __A__ Egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut.
3) __F__ Vărsatul negru a atins și pe israeliți.
4) __A__ Moise s-a prezentat înaintea lui Faraon dis-de-dimineață, pe când mergea la râu.
5) __A__ Tunetele au încetat când Moise a ieșit din cetate și a ridicat mâinile spre Domnul.

3. Scrie în ordine urgiile trimise de Dumnezeu peste țara Egiptului:
Prefacerea apei în sânge. __1 __
Broaștele__2__
Păduchii__ 3__
Musca câinească__4__
Ciuma vitelor __5__
Vărsatul negru __6__
Piatra și focul __7__
Lăcustele__ 8__
Întuneric de trei zile __9__
Moartea întâilor născuți__10__

4. Cine l-a sfătuit pe Faraon să lase poporul Israel să aducă jertfe?
a) înțelepții;
b)vrăjitorii;
c) slujitorii lui Faraon.

5. Cine sunt eu? Scrie în spațiul dintre paranteze numele personajului biblic descris:
Sunt fiul lui Moise și numele meu semnifică „Sunt străin aici”. Gherșom
Sunt preot al Madianului, am o turmă mare de oi și șapte fete. Ietro
Am slujit drept gură pentru Moise, în fața lui Faraon. Aaron
Ne-am temut de Dumnezeu și Dumnezeu ne-a făcut case. moașele / Pua și Șifra
Am fost căsătorită cu Amram și am avut 3 copii. Iochebed

6. Ce a poruncit Domnul lui Moise să facă înainte de trecerea Mării Roșii?
a) să-și ridice toiagul;
b) să-și întindă mâna spre mare;
c) să despice marea.

7. Dă exemplu de trei situații în care copiii lui Israel au cârtit:
Mara
Pustia Sin
Stânca din Horeb/Refidim/Masa și Meriba

8. Ce a făcut poporul Israel după ce au fost izbăviți de egipteni?
a) s-a temut de Domnul;
b) a crezut în Domnul;
c) a crezut în Moise.

9. Scrie din memorie poruncile:
a 3-a: Să nu iei în deșert Numele Domnului
a 5-a: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
a 6-a: Să nu ucizi
a 8-a: Să nu furi
a 9-a: Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău

10. Cui aparțin următoarele replici?
a) „Ce să fac cu poporul acesta?” Moise
b) „Ne-ați adus în pustia aceasta ca să faceți să moară de foame toată mulțimea aceasta.” israeliții
c) „ Cântați Domnului căci și-a arătat slava!” Maria
d) „Ce faci tu nu este bine. Te istovești singur și vei istovi și poporul acesta.” Ietro
E) „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul se luptă pentru el, împotriva egiptenilor.” egiptenii

11. Completați versetul: Exod 18:20
Învaţă-i poruncile şi legile şi arată-le calea pe care trebuie s-o urmeze şi ce trebuie să facă.”

12. Completați versetul: Exod 20:7
„Să nu iei în deşert Numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.

EVANGHELIA DUPĂ LUCA

13. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul propozițiilor de mai jos:
__A_ În timpul Domnului Isus, marii preoți erau Ana și Caiafa.
__A_ Cărturarii și fariseii pândeau pe Domnul Isus dacă va face vindecări în ziua Sabatului.
__F_ Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că voi vă veți îmbogăți.
__F_Sămânța căzută pe stâncă a fost mâncată de păsările cerului.
__F_ Trebuie să scoatem întâi paiul din ochiul fratelui și apoi bârna din ochiul nostru.

14. Subliniază din lista de mai jos numele ucenicilor Domnului Isus:
Andrei, Filimon, Marcu, Simon Petru, Iacov, Ioan, Luca, Filip, Bartolomeu, Matei, Zaharia, Toma,
Iacov – fiul lui Alfeu, Pavel, Simon Zelotul, Iuda Iscarioteanul, Iuda-fiul lui Iacov, Timotei.

15. Corectează enunțurile de mai jos (taie cu o linie cuvintele greșite și scrie varianta corectă pe spațiul de mai jos).
Vecinii și rudele au vrut să îi pună lui Ioan Botezătorul numele Simeon. Zaharia
Domnul Isus a vindecat-o pe mama lui Simon. soacra
Fiii lui Zebedei erau Iacov și Petru. Ioan
La schimbarea la față, pe munte s-au arătat Avraam și Ilie. Moise
Domnul Isus a săturat mulțimea cu două pâini și cinci pești. cinci, doi

16. Scrie locul unde s-au întâmplat următoarele evenimente:
a) Îngerul îi vestește lui Zaharia despre nașterea lui Ioan Botezătorul. în Templu
b) Când păstorii au aflat despre nașterea Domnului Isus, se aflau pe câmp
c)Maria( sora Martei) asculta cuvintele Domnului Isus în casă
d) Femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului Isus în casa lui Simon fariseul
e) Când Domnul Isus s-a schimbat la față, era cu ucenicii pe munte

17. Ce suntem îndemnați să facem? Completează versetele cu cuvintele potrivite:
„Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi.

(rugați-vă, dăruiți, blestemați, iubiți, binecuvântați, postiți, faceți la fel, faceți bine, ocoliți)

18. Completați versetul: Luca 2:52
„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

19. Completați versetul: Luca 6:37
Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.”

20. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a) va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b) va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

21. Completează rebusul:
1.Pomul în care s-a urcat Zacheu pentru a-L vedea pe Domnul Isus. DUD
2.Numele omului care a îngropat trupul Domnului Isus. IOSIF
3.La răstignirea Domnului Isus, deasupra Lui scria:„Acesta este ÎMPĂRATUL iudeilor.”
4.Domnul Isus a vindecat un orb pe când trecea prin cetatea  IERIHON.
5. Care ucenic L-a vândut pe Domnul Isus? IUDA
6. Numele cetății pentru care a plâns Domnul Isus este IERUSALIM.

22. Ne jucăm cu numere! Dacă vei rezolva corect, vei obține suma totală: 135.
Turnul din Siloam a căzut peste 18 inși și i-a omorât.
Vierul a căutat rod la smochinul său, timp de 3 ani.
9 leproși nu s-au întors la Domnul Isus să-I mulțumească.
Pentru a găsi oaia pierdută, păstorul a lăsat pe islaz celelalte 99 de oi.
La moartea Domnului Isus s-a făcut întuneric în toată țara pe la ceasul al 6-lea.

23. Scrie pildele în care apar următoarele acțiuni:
Tatăl a dat un ospăț la întoarcerea fiului. → Pilda fiului risipitor
Femeii văduve i s-a făcut dreptate, în urma insistențelor ei. → Pilda judecătorului nedrept
După ce a găsit ce pierduse, femeia a chemat pe prietenele și vecinele ei să se bucure împreună cu ea. → Pilda cu leul pierdut

24. Completează versetele date cu însușirile potrivite:
„Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!”
„Și un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus.”
„Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse.”
„Stăpânul i-a zis: „ Rob rău; te voi judeca după cuvintele tale. Știai că sunt un om aspru care iau ce n-am pus și secer ce n-am semănat.”

25 . Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”
b) le-a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.

26. Completați versetul: Luca 16:10
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.

27. Completați versetul: Luca 18:27
Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”

EPISTOLA LUI IACOV

28. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.

29. Bifează căsuțele din dreptul propozițiilor ce conțin comparații din cartea Iacov:
_X_ Bogatul este ca floarea ierbii care se vestejește
___ Omul care nu primește Cuvântul este ca un pământ stâncos.
_X_ Gura omului este ca un izvor din care iese apă.
_X_ Înfrânarea limbii se aseamănă cu frâul pus în gura unui cal pentru a-l cârmui.
___ Bogatul se aseamănă cu un pom la umbra căruia se odihnesc mulți trecători.
_X_ Oamenii sunt ca un abur care se arată puțintel și apoi piere.

30. Iacov ne-a lăsat ca pildă

de credință pe Avraam
de rugăciune cu stăruință pe Ilie
de răbdare pe Iov

31. Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c) este vrednic de lăudat.

32. Scrie în spațiul punctat versetele din Iacov, așezând în ordine cuvintele:

„Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi.”

„Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.”

33. Completează în dreptul afirmațiilor de mai jos litera/ literele corespunzătoare (pot fi unul sau mai multe răspunsuri):

Cel în suferință__b__                                      a) să fie uns cu untdelemn;
Cel cu inima bună__d__                                 b) să se roage;
Cel bolnav__a,c__                                            c)să cheme pe prezbiterii Bisericii;
d) să cânte;

34. Scrie din memorie versetul: Iacov 1:22
„Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.”

35. Completați versetul: Iacov 3:13
Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!”

* Grupa mijlocie *

EXOD I

1. Notează cu A enunțul adevărat și cu F pe cel fals:
_F_ Amram s-a căsătorit cu nepoata sa, Iochebed.
_F_ Moise și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe.
_A_ Egiptenii au săpat în împrejurimile râului ca să găsească apă de băut.
_A_ Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron.
_F_ Pe socrul lui Aaron îl chema Itamar.

2. Potrivește numele de persoane cu locația geografică:
1. Faraon                          _5_ Gosen
2. Reuel                            _4_ Pustia
3. Moise                           _3_ Horeb
4. Aaron                           _1_ Pitom
5. Eleazar                         _2_ Madian

3. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui Faraon?
a. „Așa vorbește Domnul: Lasă pe poporul Meu să plece!”
b. „Așa vorbește Domnul: Eu sunt Dumnezeul cel mare și înfricoșător!”
c. „Așa vorbește Domnul: Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.”

4. Ce promisiune a făcut Domnul israeliților prin legământul pe care l-a încheiat cu ei?
a. Că le va da ţara Canaan în stăpânire
b. Că îi va izbăvi de robie
c. Că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui

5. Care este ordinea în care au venit urgiile peste Egipt? Scrie numărul corespunzător în dreptul fiecărei urgi.

_7_ Piatra și focul
_4_ Musca câinească
_2_ Broaștele
_5_ Ciuma vitelor
_1_ Prefacerea apei în sânge
_8_ Lăcustele
_9_ Întunericul de trei zile
_3_ Păduchii
_6_ Vărsatul negru

6. Cu prilejul cărei urgii i s-a spus lui faraon:
a. „Domnul a hotărât vremea şi a zis: «Mâine va face Domnul lucrul acesta în ţară.»” – Ciuma vitelor
b. „Dacă Mi-aş fi întins mâna şi te-aş fi lovit cu ciumă, pe tine şi pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea şi Numele Meu să fie vestit în tot pământul.” – Piatra și focul
c. Că părinţii lui şi părinţii părinţilor lui n-au văzut aşa ceva de când sunt ei pe pământ – Lăcustele
d. Să își pună la adăpost anumite bunuri ca să nu fie afectate de urgie – Piatra și focul
e. „Chiar să ne dai tu însuţi jertfele şi arderile-de-tot pe care le vom aduce Domnului Dumnezeului nostru, şi turmele noastre tot trebuie să meargă cu noi şi să nu rămână o unghie din ele” – Întunericul de trei zile

7. Notează urgiile cu prilejul cărora este specificat că ținutul Gosen sau poporul Israel nu a fost afectat de respectivele urgii.
Musca câineacă
Ciuma vitelor
Piatra și focul
Întunericul de trei zile
Moartea întâilor născuți

EXOD II

8. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Poporul Israel a ieșit din Egipt în luna spicelor.
_A_ Orice fiu întâi-născut al israeliților trebuia răscumpărat cu un miel.
_F_ Domnul nu a dus pe poporul Lui pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, pentru că acesta putea fi atacat.
_F_ Egiptenii i-au ajuns pe israeliți pe când aceștia erau tăbărâți la Etam.
_A_ Domnul a aruncat învălmășală în tabăra egiptenilor în straja dimineții.

9. Completează poruncile:
a. Porunca I: Să nu ai alți Dumnezei în afară de Mine
b. Porunca a V-a: Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta
c. Porunca a VIII-a: Să nu furi
d. Porunca a IX-a: Să nu mărturisești strâmb / minți
e. Porunca a X-a: Să nu poftești

10. Potrivește denumirea cu semnificația acesteia:

Denumire Semnificație
1. Mara ___ 5. Ispită
2. Gherșom ___ 4. Domnul, steagul meu
3. Eliezer ___ 1. Amărăciune
4. Iehova-nisi ___ 6. Ceartă
5. Masa ___ 2. Străin
6. Meriba ___ 3. Ajutorul lui Dumnezeu

11. Scrie din memorie versetul din Exod 15:2:

„Domnul este tăria mea şi temeiul cântărilor mele de laudă: El m-a scăpat. El este Dumnezeul meu: pe El Îl voi lăuda. El este Dumnezeul tatălui meu: pe El Îl voi preamări.”

12. Completează versetul din Exod 15:11:

„Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă Şi făcător de minuni?”

13. Cu ce prilej le-au fost spuse israeliților următoarele cuvinte:
a. „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni, căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.” – La apele de la Mara
b. „Astă-seară, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului. Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului” – Cârtirile din pustia Sin, prepelițele și mana
c. „Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la Mine. Acum, dacă veţi asculta glasul Meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.” – Muntele Sinai
d. „Pentru ce căutaţi ceartă cu mine? Pentru ce ispitiţi pe Domnul?” – Stânca de la Horeb, apa din stâncă

14. Care dintre citatele de mai jos sunt cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu când a dat poporului Israel Cele 10 porunci:
a. „Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”
b. „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.”
c. „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană. Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”

EVANGHELIA DUPĂ LUCA I

15. Subliniază numele celor doisprezece ucenici, prezentaţi în Luca, aleşi de Domnul Isus:

Simon (numit Petru), Matia, Andrei (fratele lui Simon), Pavel, Iacov, Timotei, Bartolomeu, Barnaba, Filip, Ioan, Natanael, Matei, Toma, Nicodim, Iacov (fiul lui Alfeu), Luca, Iuda Iscarioteanul, Simon (numit Zilotul), Sila, Iuda (fiul lui Iacov)

16. Completează spațiile libere din textul de mai jos:
Domnul Isus i-a luat pe apostoli cu Sine, la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Acolo s-au adunat aproape 5.000 de bărbați. Pentru că se însera, ucenicii i-au spus Domnul lui Isus să le dea drumul oamenilor să plece din locul acela pustiu ca să își caute de mâncare. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să îi așeze pe oameni în cete de câte 50. Domnul Isus a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești pe care îi aveau ucenicii.

17. Cine ce a spus?

1. Domnul Isus _3_ Tu ești „Hristosul lui Dumnezeu”.
2. Irod _6_ „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
3. Petru _5_„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”
4. Ioan _2_ „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?”
5. Iacov și Ioan _4_ „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”

18. Scrie din memorie versetul din Luca 6:22:

„Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!”

19. Completează versetul din Luca 6:35:

„Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.”

20. Cu ce prilej a spus Domnul Isus pilda despre:
a. Haina nouă și burdufurile noi – cu prilejul chemării lui Levi, când fariseii și cărturarii au spus că ucenicii lui Ioan și fariseii postesc des și fac rugăciuni
b. Paiul și bârna – cu prilejul învățăturii despre judecată și despre călăuzire
c. Pilda semănătorului – când Domnul Isus umbla din cetate în cetate și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și când s-a strâns la El mult norod din felurite cetăți
d. Pilda samariteanului – când un învățător al Legii L-a întrebat pe Domnul Isus ce trebuie să fcă ca să moștenească viața veșnică

21. Așează în ordine următoarele cuvinte pentru a obține un verset din prima secțiune a Evangheliei după Luca:
voastră, fiii, Voi, însă, voştri, El, cei, iubiţi, Celui, răsplata, şi daţi, pe vrăjmaşii, nemulţumitori, şi cu, în schimb, bun, căci, cu împrumut, faceţi bine, să nădăjduiţi, și, va fi, fără, cei răi., mare, şi veţi fi, Preaînalt, este, şi cu, ceva.

Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.

EVANGHELIA DUPĂ LUCA II

22. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Femeia gârbovă era stăpânită de 18 ani de un duh de neputinţă.
_F_ Bolnavul de dropică a fost vindecat de Domnul Isus pe când se afla la sinagogă.
_F_ Domnul Isus i-a întâlnit pe cei 10 leproşi la intrarea în Ierusalim
_A_ Domnul Isus a spus pilda vameşului şi a fariseului pentru oamenii care se credeau neprihăniţi.
_A_ Fariseul din pildă se ruga în picioare la Templu.

23. Alege continuarea corectă a pasajului biblic de mai jos:

Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre coborâşul Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: _____ B A. „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
B. „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer şi slavă în locurile preaînalte!”
C. „Osana, Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile preaînalte!”

24. În lista de mai jos cu citate biblice despre Ierusalim, bifaţi doar afirmaţiile Domnului Isus notate de evanghelistul Luca:
_X_Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
___ Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe.
_X_ Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
___ Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
_X_ Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

25. Completează versetul din Luca 14:11:

„Căci oricine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat.”

26. Scrie din memorie versetul din Luca 18:17:

„Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.”

27. Completați enunțurile conform textului biblic:
a. „Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse.”
b. „Cui i s-a dat mult, i se va cere mult şi cui i s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.”
c. „Cât de anevoie vor intra în Împărăţia lui Dumnezeu cei ce au avuţii!”
d. „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”
e. „Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă , ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

28. Care au fost acuzațiile pe care i le-au adus Domnului Isus cei din sobor înaintea lui Pilat?
_X_ I-a aţâţat pe iudei la răscoală.
___ A spus că va strica Templul ca să-l zidească iarăşi în trei zile.
_X_ I-a oprit pe iudei să plătească bir Cezarului.
___ A spus că El este Fiul lui Dumnezeu.
_X_ A spus că El este Hristosul, Împăratul.

EPISTOLA LUI IACOV

29. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc?
a. Viaţă lungă pe pământ
b. Cununa vieţii
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei

30. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că este moartă
b. Că va fi osândită la judecată
c. Că este zadarnică

31. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov?
a. Din lipsa rugăciunii făcută cu credință
b. Din poftele oamenilor
c. Din duhul de ceartă

32. Completează versetul din Iacov 3:17:

„Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.”

33. Scrie din memorie versetul din Iacov 5:8:

„Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.”

34. Scrie cuvintele care lipsesc din versetele următoare:
a. „Nu vă plângeţi unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţi; iată că Judecătorul este chiar la uşă. Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe prorocii care au vorbit în Numele Domnului.”

b. „Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.”

35. Subliniază în lista de mai jos doar părţi ale trupului care apar menţionate în Epistola lui Iacov:
faţă, cap, frunte gură, dinte, limbă, ureche, ochi, pleoapă, nas, inimă, spate, coastă, mână, deget, umăr, încheietură, picioare, genunchi, călcâi.

* Grupa mare *

EXOD I

1. Completează enunțurile:
a. Tatăl lui Fineas, nepotul lui Aaron, a fost Eleazar. (6.25)
b. Nepotul lui Levi care a trăit același număr de ani ca și bunicul său a fost Amram. (6:20)
c. Moise era pentru slujitorii lui faraon o pacoste. (10:7)
d. Când Domnul i S-a recomandat din mijlocul focului, Moise și-a ascuns fața. (3:6)

2. Cum le-au făcut viaţa amară egiptenii evreilor? (1:13,14)
a) Prin lucrări grele de lut şi cărămizi;
b) Prin tot felul de lucrări pe câmp;
c) Au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie.

3. Ce urma să facă Aaron, la întâlnirea cu Moise și ulterior în relațiile cu evreii? (4.14-16)
a. să se bucure în inima lui;
b. să mijlocească între Moise și popor;
c. să vorbească poporului pentru Moise.

4. Cum se numeau cei 4 fii ai lui Aaron? (6.25)
Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar

5. Care erau primele cuvinte pe care Moise trebuia să i le spună lui faraon ? (4.22)
„Așa vorbește Domnul: <Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut!>”

6. Asociază urgia cu reacția avută de faraon cu prilejul respectivei urgii. Răspunsul trebuie să conțină 9 asocieri de tipul număr-literă, însă un număr va avea două litere!

Urgia Reacția lui faraon
1. Prefacerea apei în sânge a. Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „Duceţi-vă de aduceţi jertfe Dumnezeului vostru aici în ţară.” „Vă voi lăsa să plecaţi ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustie; numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.” Dar faraon şi de data aceasta şi-a împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece.
2. Broaștele b. Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul lui Moise.
3. Păduchii c. Faraon a chemat îndată pe Moise şi pe Aaron şi a zis: „Am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru şi împotriva voastră.

Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta şi rugaţi pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine şi urgia aceasta de moarte!” Domnul a împietrit inima lui faraon, şi faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece.

4. Musca câinească d. Faraon a trimis să cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis: „De data aceasta am păcătuit; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi. Rugaţi-vă Domnului ca să nu mai fie […], şi vă voi lăsa să plecaţi şi nu veţi mai fi opriţi.”Faraon, văzând că […] încetaseră, n-a contenit să păcătuiască şi şi-a împietrit inima, el şi slujitorii lui. Lui faraon i s-a împietrit inima şi n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise.
5. Cuma vitelor e. Faraon a chemat pe Moise şi a zis: „Duceţi-vă şi slujiţi Domnului! Să nu rămână în ţară decât oile şi boii voştri; copiii voştri vor putea merge şi ei împreună cu voi.” Faraon a zis lui Moise: „Ieşi de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.”
6. Vărsatul negru f. „Rugaţi-vă Domnului să depărteze […] de la mine şi de la poporul meu, şi am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.” Faraon, văzând că are răgaz să răsufle în voie, şi-a împietrit inima şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
7. Piatra și focul g. Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase […]. Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a lăsat pe popor să plece.
8. Lăcustele h. Şi vrăjitorii au zis lui Faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui faraon s-a împietrit şi n-a ascultat de Moise şi de Aaron, după cum spusese Domnul.
9. Întunericul de trei zile i. Au întors la faraon pe Moise şi Aaron. „Duceţi-vă”, le-a zis el, „şi slujiţi Domnului Dumnezeului vostru. Care şi cine sunt cei ce vor merge?” Faraon le-a zis: „Aşa să fie Domnul cu voi, cum vă voi lăsa eu să plecaţi, pe voi şi pe copiii voştri! Luaţi seama, căci este rău ce aveţi de gând să faceţi!” „Nu, nu, ci duceţi-vă voi, bărbaţii, şi slujiţi Domnului, căci aşa aţi cerut.” Şi i-au izgonit dinaintea lui faraon.
j. Faraon s-a întors […] şi s-a dus acasă, dar nu şi-a pus la inimă aceste lucruri.

Răspuns: 1-j, 2-f, 3-h, 4-a, 5-g, 6-b, 7-d, 8-i, c, 9-e

7. Cine a spus următoarele cuvinte?
a. „Scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel, după oștirile lor.” Domnul (6.26)
b. „Ni S-a arătat Domnul Dumnezeul evreilor.” Moise și Aaron (5.3)
c. „Faraon are inima împietrită: nu vrea să lase poporul să plece.” Dumnezeu (7.14)
d. „Mâine va face Domnul lucrul acesta în țară.” Domnul (9.5)
e. „Tot nu vezi că piere Egiptul?” Slujitorii lui Faraon (10.7)

EXOD II

8. Notează cu A enunțul adevărat și cu F pe cel fals:
_A _ La începutul urmăririi lor de către faraon evreii erau gata de luptă. (14.8)
_A _ Când faraon a pornit împotriva evreilor a luat cu el toate carele Egiptului (14.7)

9. Ce au făcut evreii când faraon și oastea lui se apropia? (14.10)
a. și-au ridicat ochii;
b. s-au înspăimântat foarte tare;
c. au strigat către Domnul după ajutor.

10. La ce națiuni fac referire evreii în cântarea lor? (15.14-15)
a. filisteni, edomiți, moabiți și canaaniți;
b. filisteni, amaleciți, moabiți și canaaniți;
c. filisteni, amaleciți, edomiți și moabiți.

11. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_A_ Core era strănepotul lui Levi (6.21)
_F_ Chehat a trăit 137 de ani (6.18)
_F_ Simion a avut o fată dintr-o relație neîngăduită de Domnul, cu o femeie canaanită (6.15)
_F_ Levi a avut 4 băieți (6.16)
_A_ La Mara Domnul a dat poporului legi și porunci (15.25)

12. Subliniați persoanele la care a făcut referire Dumnezeu atunci când a dat porunca a patra, și care intrau sub incidența acestei porunci.
Tu, nevasta ta, fiul tău, fiica ta, tatăl tău, mama ta, ruda ta, robul tău, roaba ta, străinul din casa ta

13. Completează versetul din Exod 18:11:

„Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii; căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.”

14. Scrie din memorie versetul din Exod 15:13:

„Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit Şi ai izbăvit pe poporul acesta, Iar prin puterea Ta îl îndrepţi Spre locaşul sfinţeniei Tale.”

EVANGHELIA DUPĂ LUCA I

15. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
_F_ Ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul a fost ispitit este: pustia, streașina Templului, un munte înalt. (4.1-13)
_F_ Demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum I s-a adresat Domnului Isus cu cuvintele: „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu”. (4.34)
_F_ Expresia „Astăzi am văzut lucruri nemaipomenite!” a fost rostită cu prilejul vindecării unui lepros. (5.26)
_A_ Domnul Isus i-a trimis pe ucenicii Săi, doi câte doi, în toate locurile pe unde avea să treacă. (10.1)
_F_ Lăuntrul fariseilor, potrivit spuselor Domnului Isus, era plin cu răutate și viclenie. (6.39)

16. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării leprosului? (5.15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. o mulțime de oameni primeau credința;
c. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte.

17. Cărei categorii de persoane îi spune Domnul că pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat? (11.45-46)
a. preoților;
b. fariseilor;
c. învățătorilor Legii.

18. Ce pildă, rostită de Domnul Isus, consemnează Luca, înainte de a face referire la spusele Sale cu privire la duhul necurat care iese din om, și care se reîntoarce în acesta? (11.21-23)
Pilda omului tare care își păzește casa și averile, și care e atacat de un altul mai puternic.

19. Menționați numele a 4 din cele 5 provincii la care face referire Luca în capitolul 3:1, atunci când afirmă faptul că Domnul a vorbit lui Ioan Botezătorul.
Iudea, Galileea, Ituria, Trahonita, Abilena

20. Scrie din memorie versetul din Luca 10:32:

„Totuşi să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

21. Scrie din memorie versetul din Luca 10:22:

„Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”

LUCA II

22. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

23. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
_F_ Oamenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor erau iudei. (13.1)
_F_ Cu privire la Pilat a spus Domnul Isus cuvintele: „Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia…” (13.32)
_A_ Domnul Isus după ce a plâns pentru cetate și a anunțat pedeapsa care urma să vină, a intrat în Templu (19.45)

24. Precizează cele două situații în care Domnul Isus vorbește despre smerenie în această secțiune. (14:11; 18:14)
Așezarea la masă la o nuntă
Pilda vameșului și a fariseului

25. Identificați persoanele care au rostit expresiile următoare, conform evaghelistului Luca?
A. „Ferice de acela care va prânzi în Împărăția lui Dumnezeu!” – unul din cei ce ședeau la masă cu Isus (14.15)

B. „…Pace în cer și slavă în locurile preaînalte!” – mulțimea ucenicilor (19.38)

C. „Învățătorule, bine ai zis.” – unii din cărturari când Domnul a vorbit despre înviere (20.39)

D. „Omule, nu știu ce zici.” – Petru în curtea marelui preot (22.60)

E. „Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel…” – cei 2 ucenici în drum spre Emaus (24.21)

26. În cea de-a doua secțiune a evangheliei după Luca există 5 referiri la Avraam. Indicați care sunt acestea?
* femeia gârbovă era o fiică a lui Avraam (13.16)
* va fi plânsul și scrâșnirea dinților când veți vedea pe Avraam, Isaac și Iacov… în Împărăția lui Dumnezeu (13.28)
* pilda bogatului nemilostiv (16.22)
* și Zacheu era un fiu al lui Avraam (19.9)
* locul unde este vorba despre „Rug” când numeşte pe Domnul: „Dumnezeul lui Avraam,…” (20.37)

27. Scrie din memorie versetul din Luca 17:10:

„Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: „Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.”

28. Completează versetul din Luca 22:26:

„Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte.”

EPISTOLA LUI IACOV

29. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă? (4.16)
a. ticăloșie și vrăjmășie;
b. tulburare și fapte rele;
c. nelegiuire și lupte.

30. Aranjați în ordine metaforele găsite în capitolul 3 al epistolei lui Iacov prin care ilustrează influența limbii:
Vița care rodește  _8_
Cârma corăbiilor _2_
Animalele care pot fi îmblânzite _4_
Izvorul de apă _6_
Frâul în gura cailor _1_
Otrava de moarte _5_
Focul mic ce aprinde pădurea _3_
Pomul care rodește _7_

31. De 3 ori în cadrul capitolului 1 Iacov face referire la Cuvânt. Ce se spune despre acesta?
Am fost născuți din nou prin Cuvântul adevărului. (1.18)
Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (1.21)
Ascultarea Cuvântului solicită și împlinirea sa. (1.23)

32. În cadrul epistolei lui Iacov sunt folosite 5 citate din Vechiul Testament, marcate cu ghilimele. Care sunt acestea?
„Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți!” (2.8)
„Să nu preacurvești!” (2.11)
„Să nu ucizi!” (2.11)
„Avraam a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire (2.23)
„Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți.” (4.6)

33. Care sunt cele 5 motive pentru care cei bogați sunt mustrați atât de aspru de către Dumnezeu în epistola lui Iacov? (5. 3-6)
Și-au strâns comori în zilele din urmă.
Au oprit prin înșelăciune plata lucrătorilor.
Au trăit în plăceri și în desfătări.
Și-au săturat inimile într-o zi de măcel.
Au osândit și au omorât pe cel neprihănit care nu li se împotrivea.

34. Scrie din memorie versetul din Iacov 1:5:

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

35. Scrie din memorie versetul din Iacov 3:17:

„Înţelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi paşnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.”

TESTUL 5

GRUPA MICĂ

1. Cui îi este adresată epistola lui Iacov?
a) celor doisprezece ucenici;
b) celor douăsprezece seminții;
c) fraților lui.

2. Faptul că trecem prin felurite încercări, trebuie privit:
a) ca o mare bucurie;
b) ca o pedeapsă;
c) ca o mare întristare.

3. Scrie în spațiile libere cuvintele potrivite pentru a completa versetele:

(necurăție, bucuria,revărsare de bine, Cuvântul, răbdarea, curați, desăvârșiți, răutate,revărsare de răutate, întregi, neprihăniți, Adevărul, curăție)

„Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți , întregi și să nu duceți lipsă de nimic.”
„De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele.”

4. Ce trebuie să facă cel căruia îi lipsește înțelepciunea?
a) să citească din Biblie;
b) să o caute la cei bătrâni;
c) sa o ceară de la Dumnezeu.

5. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a) cu un pom clătinat;
b) cu valul mării;
c) cu o frunză purtată de vânt.

6. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.

7. Bifează propozițiile ce conțin comparații din cartea Iacov:

_x_ Bogatul este ca floarea ierbii care se vestejește
__Omul care nu primește Cuvântul este ca un pământ stâncos.
_x_ Gura omului este ca un izvor din care iese apă.
_x_ Înfrânarea limbii se aseamănă cu frâul pus în gura unui cal pentru a-l cârmui.
__Bogatul se aseamănă cu un pom la umbra căruia se odihnesc mulți trecători.
_x_ Oamenii sunt ca un abur care se arată puțintel și apoi piere.

8. Cel care își va adânci privirile în legea desăvârșită și va stărui în ea:
a) va fi mântuit;
b) va fi plin de pace;
c) va fi fericit în lucrarea lui.

9. Cel care ascultă Cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu:
a) un val purtat de vânt încoace și încolo;
b) iarba care se usucă la căldura soarelui;
c) un om care-și privește fața în oglindă și uită cum era

10. Scrie A (adevărat) sau F (fals) în dreptul enunțurilor de mai jos:
__A_ Cine păzește toată legea și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate.
__A__ Bogatul să se laude cu smerirea lui.
__A___Să nu spunem: „Sunt ispitit de Dumnezeu!”
__F__ Săracul să se laude cu smerirea lui.
__A__ Dacă ne apropiem de Dumnezeu, și El se va apropia de noi.
__F__ Dacă un frate este gol și lipsit de hrană, este bine să îi spunem: „Du-te în pace! Încălzește-te și satură-te!”

11. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este:
a) să cercetăm pe orfan și pe văduvă;
b) să ne păzim neîntinați de lume;
c) să fim nelipsiți de la Templu.

12. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a) dragostea;
b) mila;
c) dărnicia.

13. CREDINȚA dacă nu are fapte este moartă.

14.Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c)este vrednic de lăudat.

15. Încercuiește din lista de mai jos numele oamenilor din Vechiul Testament care apar în epistola lui Iacov:

Avraam, Elisei, Iosua; Ilie; Iov; Ismael; Rahela; Sara; Rahav

16.Limba omului este:
a) un foc;
b) o lume de nelegiuiri;
c) mădularul care întinează tot trupul.

17.Ce ne sfătuiește Iacov să nu facem?
a) să nu binecuvântăm;
b) să nu blestemăm;
c) să nu clevetim.

18. Completează versetul:
„Oare din aceeași vână a izvorului țâșnește și apă dulce și apă amară?”

19. Ce nu poate fi îmblânzit de către om?
a) inima;
b) trupul;
c) limba.

20. Completează rebusul de mai jos cu însușirile înțelepciunii care vine de sus. Completând corect, vei afla( pe coloana A-B),cum îl face pe om această înțelepciune.

21. Roada neprihănirii este semănată în pace:
a) pentru cei ce au pace;
b) pentru cei ce fac pace;
c) pentru cei ce doresc pacea.

22. De unde vin luptele și certurile între frați?
a) din poftele lor;
b) din mândria lor;
c) din inima lor.

23. De ce nu capătă cei care cer?
a) pentru că cer cu gând să risipească în plăcerile lor;
b) pentru că nu cer din toată inima;
c) pentru că cer cu gând să se fălească.

24. „Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face VRĂJMAȘ cu Dumnezeu.”

25. Dumnezeu dă har:
a) celor miloși;
b) celor înțelepți;
c) celor smeriți.

26. Pentru ca diavolul să fugă de la noi, trebuie:
a) să împlinim Legea;
b) să ne supunem lui Dumnezeu;
c) să ne împotrivim diavolului.

27. Cel care vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său:
a) vorbește de rău și judecă pe Ziditorul Său;
b) vorbește de rău și judecă pe Biserica lui Dumnezeu;
c) vorbește de rău și judecă Legea.

28. Ce spune Iacov despre bogați?
a) că și-au strâns comori în zilele din urmă;
b) că și-au săturat inimile chiar într-o zi de măcel;
c) că au osândit și au omorât pe cel neprihănit.

29. Noi trebuie să așteptăm venirea Domnului cu răbdare:
a) precum străjerul așteaptă dimineața;
b) precum plugarul așteaptă roada pământului;
c) precum fecioarele înțelepte așteaptă mirele.

30. Completează în dreptul afirmațiilor de mai jos litera/ literele corespunzătoare (pot fi unul sau mai multe răspunsuri) :

Cel în suferință__b__
Cel cu inima bună__d__
Cel bolnav__a,c__

a) să fie uns cu untdelemn;
b) să se roage;
c) să cheme pe prezbiterii Bisericii;
d) să cânte;

31. Ce efect are rugăciunea făcută cu credință pentru cel bolnav?
a) îl va însănătoși și îl va face bucuros;
b) îl va vindeca și îi va întări credința;
c) îl va mântui și îl va însănătoși.

32. Iacov 1:12: Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.

33. Iacov 1:22: Fiţi împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători, înşelându-vă singuri.

34. Iacov 3:13: Cine dintre voi este înţelept şi priceput? Să-şi arate, prin purtarea lui bună, faptele făcute cu blândeţea înţelepciunii!

35. Iacov 4:17: Deci cine ştie să facă bine şi nu face săvârşeşte un păcat!

GRUPA MIJLOCIE

1. Cui se adresează epistola lui Iacov?
a. Celor doisprezece ucenici;
b. Celor douăsprezece seminții;
c. Fraților lui.

2. Ce trebuie să facă cei cărora le lipseşte înţelepciunea?
a. Să înveţe de la cei mai înţelepţi
b. Să se mulţumească aşa
c. S-o ceară de la Dumnezeu

3. Cu ce trebuie să se laude bogatul?
a. Cu bogăţia lui
b. Cu ceea ce i-a dat Dumnezeu
c. Cu smerirea lui

4. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit?
a. De la Tatăl luminilor
b. De la Cel în care nu este schimbare
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare

5. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a. Cu un pom clătinat;
b. Cu valul mării;
c. Cu o frunză purtată de vânt.

6. Cu cine seamănă cel ce ascultă Cuvântul şi nu-l împlineşte?
a. Cu un om care îşi priveşte faţa în oglindă şi uită cum arăta, după ce s-a privit
b. Cu un om neînţelept
c. Cu un om care nu se uită niciodată în oglindă

7. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu?
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume
8. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a. Dragostea
b. Mila
c. Dărnicia

9. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când…
a. Îi criticăm pe mai marii noştri
b. Căutăm la faţa omului
c. Batjocorim frumosul nume de creştin

10. Pe cine i-a ales Dumnezeu ca să-i facă bogaţi în credinţă, conform textului epistolei lui Iacov?
a. Pe cei săraci în ochii lumii acesteia
b. Pe cei bogaţi care împart cu generozitate averea lor săracilor
c. Ambele variante de mai sus

11. Care dintre porunci este numită de Iacov „Legea împărătească”?
a. Legea care spune: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
b. Legea care spune unde să se aşeze în adunare bogaţii şi săracii
c. Legea romană care le permite bogaţilor să îi asuprească pe cei săraci

12. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că va fi osândită la judecată
b. Că este moartă
c. Că este zadarnică

13. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte?
a. Moise şi Ilie
b. Avraam şi Rahav
c. Iosua şi Caleb

14. Completează versetul din Iacov 3:6: Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este acela dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei.

15. Cum poate dovedi cineva că este înțelept și priceput, conform epistolei lui Iacov?
a. Prin a-și înfrâna limba de la rău
b. Prin purtarea lui bună
c. Prin a nu se lăuda

16. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă?
a. Ticăloșie și vrăjmășie
b. Tulburare și fapte rele
c. Nelegiuire și lupte

17. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov?
a. Din lipsa rugăciunii făcută cu credință
b. Din poftele oamenilor
c. Din duhul de ceartă

18. Completează versetul din Iacov 4:4b: Aşa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu Dumnezeu.

19. Când va fugi diavolul de la noi, conform epistolei lui Iacov?
a. Când ne rugăm și postim cu credință
b. Când ne supunem Domnului și ne împotrivim lui
c. Când ne mărturisim unii altora păcatele

20. Scrie din memorie versetul din Iacov 4:8: Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

21. Ce ar trebui să facă, potrivit lui Iacov, cei care sunt îndelung răbdători știind că venirea Domnului este aproape?
a. Să caute ploaia timpurie și târzie
b. Să-și întărească inima
c. Să se roage cu credință

22. Din ce motiv „da” al nostru trebuie să fie „da” și „nu” al nostru trebuie să fie „nu”, potrivit textului din Iacov?
a. Pentru a nu cădea sub judecată
b. Pentru că noi suntem din adevăr
c. Pentru că tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău

23. Ce se întâmplă când cineva întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, conform textului epistolei?
a. Un suflet se mântuie de la moarte
b. Se adună răsplătire în cer
c. Se acoperă o sumedenie de păcate

24. În Biblie avem multe versete care atrag atenţia asupra vorbirii noastre. Alege dintre versetele de mai jos doar cele pe care le-ai întâlnit în epistola lui Iacov.
__X__ „Dacă crede cineva că este religios, și nu-și înfrânează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică.”
_____ „Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri.”
_____ „Ferește-ți limba de rău, și buzele de cuvinte înșelătoare!”
__X__ „Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire este un om desăvârşit”
__X__ „Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea şi blestemul. Nu trebuie să fie aşa, fraţilor!”
_____ „Cine-și păzește gura, își păzește sufletul; cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.”
25. Iacov foloseşte câteva imagini prin care ilustrează adevărul despre limbă. Subliniază în lista de mai jos imaginile pe care le foloseşte Iacov în acest scop:
frâu lanţ foc măgar otravă verdeață cârmă venin şarpe animale pește izvor

26. Alege aplicaţia corectă pentru fiecare dar pe care îl primim conform epistolei lui Iacov:

Dacă aplicăm…
A. Răbdarea ispitei
B. Încercarea credinţei
C. smerirea
D. rugăciune cu credinţă
E. adâncire şi stăruire în Cuvânt

Primim…
a. Răbdare
b. Înţelepciune
c. Fericire în lucrare
d. Cununa vieţii
e. Har

Răspuns: B-a D-b F-c A-d C-e

27. Scrie din memorie versetul din Iacov 5:8: Fiţi şi voi îndelung răbdători, întăriţi-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape.
28. Cum trebuie să fie un om, conform Iacov capitolul 1? Asociază termenii din cele două coloane și transcrie pe spațiul dat cele trei enunțuri obținute:
Orice om să fie ………..

grabnic
încet
zăbavnic

la ………….
vorbire
mânie
ascultare

Răspuns:

Orice om să fie grabnic la ascultare
Orice om să fie încet la vorbire
Orice om să fie zăbavnic la mânie

29. Adevărat (A) sau fals (F)?
a. Bogatul se vestejește în umbletele lui, precum iarba sub razele arzătoare ale soarelui. A
b. Pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului; și păcatul aduce un păcat și mai mare. F
c. Dumnezeu ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. A

30. Completează versetul din Iacov 5:16: Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.

31. Completează rebusul cu însușirile omului care are înțelepciunea care vine de sus:
32. Căror categorii de oameni le spune Iacov „plângeți” și „tânguiți-vă”? Subliniază răspunsul corect:
fraților, păcătoșilor, fariseilor, cărturarilor, bogaților, preoților
33. Care dintre afirmațiile de mai jos sunt scrise de Iacov cu privire la bogați? Marchează răspunsul corect:
__X__ vor veni nenorociri peste ei
_____ li se vor ridica bogățiile și li se vor răsturna temeliile
__X__ bogățiile le vor putrezi
_____ vor pieri uciși de sabie
______ vor pieri într-o zi de măcel
__X__ aurul și argintul le vor rugini

34. Notează următoarele citate în coloana potrivită:
„Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”
„Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere.”
„Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări”
„…nu știți ce va aduce ziua de mâine”
„Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!”
„…se face vrăjmaș cu Dumnezeu”
35. Despre cine spune Iacov că:
– își înșală inima? Cel care crede că este religios dar nu-și înfrânează limba (1:26; Dacă crede cineva că este religios şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşală inima, religia unui astfel de om este zadarnică.)
– au în inimă pizmă amară şi un duh de ceartă? Cei care nu au înțelepciunea care vine de sus (3:14, 15; Dar, dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Înţelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească.)
– trebuie să își curățească inima? Cei păcătoși, cei cu inima împărțită (4:8; Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită!

GRUPA MARE

1. Ce spune Iacov că lucrează încercarea credinţei? (1:3)
a. Răbdare;
b. Înţelepciune;
c. Neprihănire.
2. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit? (1:17)
a. De la Tatăl luminilor;
b. De la Cel în care nu este schimbare;
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare.
3. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu? (1:27)
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor;
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor;
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume.
4. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când… (2.1-4)
a. Îi criticăm pe mai marii noştri;
b. Batjocurim frumosul nume de creștin;
c. Căutăm la fața omului.
5. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc? (1.12, 2.5)
a. Cununa vieţii;
b. Viaţă lungă pe pământ;
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei.
6. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte? (2.17,20, 26)
a. Că va fi osândită la judecată;
b. Că este moartă;
c. Că este zadarnică.
7. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte? (2.21,25)
a. Moise şi Ilie;
b. Avraam şi Rahav;
c. Iosua şi Caleb.
8. Ce metafore folosește Iacov pentru a arăta influența limbii? (3. 3-5)
a. Frâul pus în gura cailor;
b. Cârma folosită la corăbii;
c. Focul mic care aprinde o pădure mare.

9. Ce spune Iacov că este limba? (3.6-8)
a. o lume de nelegiuiri;
b. o putere de care depinde viața și moartea;
c. un rău care nu se poate înfrâna.

10. Cum poate dovedi cineva că este înțelept și priceput, conform epistolei lui Iacov? (4.13)
a. prin a-și înfrâna limba de la rău;
b. prin purtarea lui bună;
c. prin a nu se lăuda.

11. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă? (4. 16)
a. ticăloșie și vrăjmășie;
b. tulburare și fapte rele;
c. nelegiuire și lupte.

12. Pentru cine este semănată în pace roada neprihănirii? (4.18)
a. pentru cei ce iubesc curăția;
b. pentru cei ce fac pace;
c. pentru cei ce-și înfrânează limba.

13. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov? (4.1)
a. din lipsa rugăciunii făcută cu credință;
b. din poftele oamenilor;
c. din duhul de ceartă.

14. Când va fugi diavolul de la noi, conform epistolei lui Iacov? (4.7)
a. când ne rugăm și postim cu credință;
b. când ne supunem Domnului și ne împotrivim lui;
c. când ne mărturisim unii altora păcatele.

15. Cu ce se făleau unii dintre creștinii din generația lui Iacov, care făceau negustorie? (4.16)
a. cu lăudăroșiile lor;
b. cu nelegiuirile lor;
c. cu câștigul lor.

16. Ce ar trebui să facă, potrivit lui Iacov, cei care sunt îndelung răbdători știind că venirea Domnului este aproape? (5.8)
a. să caute ploaia timpurie și târzie;
b. să-și întărească inima;
c. să se roage cu credință.

17. Din ce motiv „da” al nostru trebuie să fie „da” și „nu” al nostru trebuie să fie „nu”, potrivit textului din Iacov? (5.12)
a. pentru a nu cădea sub judecată;
b. pentru că noi suntem din adevăr;
c. pentru că tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

18. Ce se întâmplă când cineva întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, conform textului epistolei? (5.20)
a. un suflet se mântuie de la moarte;
b. se adună răsplătire în cer;
c. se acoperă o sumedenie de păcate.

19. Avraam a crezut pe Dumnezeu și din acest motiv: (2.23)
a) a fost socotit neprihănit;
b) a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”;
c) a fost numit „omul credinței”.

Scrieți următoarele versete:
20. Iacov 1:5: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.”

21. Iacov 1.12: „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”

22. Iacov 1.27: „Religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor şi să ne păzim neîntinaţi de lume.”
23. Completează rebusul cu însușirile omului care are înțelepciunea care vine de sus:

24. Iacov 4.5: „Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul, pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.”

25. Iacov 5.16: „Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. Expresia „…și dracii cred și se înfioară dar nu-I fac voia” este din Iacov. (2.19)
A_____ F__X__
b. Expresia „Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav” este din textul lui Iacov. (5.15) A__X__ F_____
c. Imperativul „Ascultați acum…” apare de 3 ori în epistolă. (4.13; 5.1) A_____ F__X__

27. Numele atât de consacrat în Vechiul Testament, „Domnul oștirilor”, apare o singură dată în tot Noul Testament, mai exact în epistola lui Iacov. Indicați versetul sau contextul? (5.4)
Când ni se spune că strigătele muncitorilor neplătiți au ajuns la urechile Domnului oștirilor.

28. Aranjați în ordine metaforele găsite în capitolul 3 al epistolei lui Iacov prin care ilustrează influența limbii:
Vița care rodește _8_
Cârma corăbiilor _2_
Animalele care pot fi îmblânzite _4_
Izvorul de apă _6_
Frâul în gura cailor _1_
Otrava de moarte _5_
Focul mic ce aprinde pădurea _3_
Pomul care rodește _7_

29. De 3 ori în cadrul capitolului 1 Iacov face referire la Cuvânt. Ce se spune despre acesta?
Am fost născuți din nou prin Cuvântul adevărului. (1.18)
Primiți cu blândețe Cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. (1.21)
Ascultarea Cuvântului solicită și împlinirea sa. (1.23)

30. Pentru a sublinia scurtimea vieții noastre Iacov recurge la două metafore în cuprinsul epistolei sale. Care sunt acestea? (1.10-11, 4.14)
Floarea ierbii;
Aburul care se arată puțintel și apoi piere;

31. Care este, potrivit lui Iacov, înțelesul termenului „prezbiter”?
Bătrân (5.14)

32. Ce spune Iacov că ar trebui să se întâmple cu râsul celor ticăloși?
Să se prefacă în tânguire (4.9)

33. Subliniați numele persoanelor din Vechiul Testament care sunt amintite în epistola lui Iacov.
Noe, Iov, Avraam, Sara, Isaac, Iacov, Moise, Rahav, David, Ilie.

34. În contextul epistolei sale, Iacov se referă la Dumnezeu ca la „Tatăl”. De câte ori face asta și în ce contexte?
De 3 ori:
Tatăl luminii de la care ne vine orice dar bun și desăvârșit (1.17)
Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru este… (1.27)
Cu ea (limba) binecuvântăm pe Domnul și Tatăl nostru (3.9)

35. Explicați modul în care Iacov spune că un om poate ajunge la moarte spirituală. (1.14-15)

Iacov (iii)

IACOV 3-5

1. Ce metafore folosește Iacov pentru a arăta influența limbii? (3. 3-5)
a. Frâul pus în gura cailor;
b. Cârma folosită la corăbii;
c. Focul mic care aprinde o pădure mare.

2. Ce spune Iacov că este limba? (3.6-8)
a. o lume de nelegiuiri;
b. o putere de care depinde viața și moartea;
c. un rău care nu se poate înfrâna.

3. Cum poate dovedi cineva că este înțelept și priceput, conform epistolei lui Iacov? (4.13)
a. prin a-și înfrâna limba de la rău;
b. prin purtarea lui bună;
c. prin a nu se lăuda.

4. Ce ne spune Iacov că se găsește acolo unde este pizmă și duh de ceartă? (4. 16)
a. ticăloșie și vrăjmășie;
b. tulburare și fapte rele;
c. nelegiuire și lupte.

5. Pentru cine este semănată în pace roada neprihănirii? (4.18)
a. pentru cei ce iubesc curăția;
b. pentru cei ce fac pace;
c. pentru cei ce-și înfrânează limba.

6. De unde vin luptele și certurile, în opinia lui Iacov? (4.1)
a. din lipsa rugăciunii făcută cu credință;
b. din poftele oamenilor;
c. din duhul de ceartă.

7. Când va fugi diavolul de la noi, conform epistolei lui Iacov? (4.7)
a. când ne rugăm și postim cu credință;
b. când ne supunem Domnului și ne împotrivim lui;
c. când ne mărturisim unii altora păcatele.

8. Cu ce se făleau unii dintre creștinii din generația lui Iacov, care făceau negustorie? (4.16)
a. cu lăudăroșiile lor;
b. cu nelegiuirile lor;
c. cu câștigul lor.

9. Ce ar trebui să facă, potrivit lui Iacov, cei care sunt îndelung răbdători știind că venirea Domnului este aproape? (5.8)
a. să caute ploaia timpurie și târzie;
b. să-și întărească inima;
c. să se roage cu credință.

10. Din ce motiv „da” al nostru trebuie să fie „da” și „nu” al nostru trebuie să fie „nu”, potrivit textului din Iacov? (5.12)
a. pentru a nu cădea sub judecată;
b. pentru că noi suntem din adevăr;
c. pentru că tot ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.

11. Ce se întâmplă când cineva întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, conform textului epistolei? (5.20)
a. un suflet se mântuie de la moarte;
b. se adună răsplătire în cer;
c. se acoperă o sumedenie de păcate.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Iacov 3.17)
„Înţelepciunea care vine de sus este, întâi, curată, apoi pașnică, blândă, uşor de înduplecat, plină de îndurare şi de roade bune, fără părtinire, nefăţarnică.”

Iacov (ii)

IACOV 1-2

1. Despre ce spune Iacov că lucrează încercarea credinţei? (1:3)
a. Răbdare
b. Înţelepciune
c. Neprihănire

2. Ce trebuie să facă cei cărora le lipseşte înţelepciunea? (1:5)
a. Să înveţe de la cei mai înţelepţi
b. Să se mulţumească aşa
c. S-o ceară de la Dumnezeu

3. Cu ce trebuie să se laude bogatul? (1:10)
a. Cu bogăţia lui
b. Cu ceea ce i-a dat Dumnezeu
c. Cu smerirea lui

4. De unde vine tot ce ni se dă bun şi orice dar desăvârşit? (1:17)
a. De la Tatăl luminilor
b. De la Cel în care nu este schimbare
c. De la Cel în care nu este umbră de mutare

5. Cu cine seamănă cel ce ascultă Cuvântul şi nu-l împlineşte? (1:23, 24)
a. Cu un om care îşi priveşte faţa în oglindă şi uită cum arăta, după ce s-a privit
b. Cu un om neînţelept
c. Cu un om care nu se uită niciodată în oglindă

6. Ce este religia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu? (1:27)
a. Să cercetăm pe orfani în necazurile lor
b. Să cercetăm pe văduve în necazurile lor
c. Să ne păzim neîntinaţi de lume

7. Iacov spune că putem fi un „judecător cu gânduri rele” atunci când…
a. Îi criticăm pe mai marii noştri
b. Căutăm la faţa omului
c. Batjocorim frumosul nume de creştin
8. Pe cine i-a ales Dumnezeu ca să-i facă bogaţi în credinţă, conform textului epistolei lui Iacov?
a. Pe cei săraci în ochii lumii acesteia
b. Pe cei bogaţi care împart cu generozitate averea lor săracilor
c. Ambele variante de mai sus
9. Ce le-a făgăduit Dumnezeu celor ce-L iubesc?
a. Viaţă lungă pe pământ
b. Cununa vieţii
c. Că îi va face moştenitori ai Împărăţiei
10. Care dintre porunci este numită de Iacov „Legea împărătească”?
a. Legea care spune: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”
b. Legea care spune unde să se aşeze în adunare bogaţii şi săracii
c. Legea romană care le permite bogaţilor să îi asuprească pe cei săraci
11. Ce spune Iacov despre credinţa care nu este dovedită prin fapte?
a. Că va fi osândită la judecată
b. Că este moartă
c. Că este zadarnică
12. Pe cine dă Iacov exemplu de oameni care au fost socotiţi neprihăniţi prin fapte?
a. Moise şi Ilie
b. Avraam şi Rahav
c. Iosua şi Caleb

Iacov (i)

IACOV 1-2

1.Către cine este adresată epistola lui Iacov?
a) celor doisprezece ucenici;
b) celor douăsprezece seminții;
c) fraților lui.
2.Faptul că trecem prin felurite încercări, trebuie privit:
a) ca o mare bucurie;
b) ca o pedeapsă;
c) ca o mare întristare.
3.Ce trebuie să facă cel căruia îi lipsește înțelepciunea?
a) să citească din Biblie;
b) să o caute la cei bătrâni;
c) să o ceară de la Dumnezeu.
4. Cu ce este asemănat cel care se îndoiește atunci când cere ceva?
a) cu un pom clătinat;
b) cu valul mării;
c) cu o frunză purtată de vânt.
5. Iacov îndeamnă pe fiecare om să fie:
a) grabnic la ascultare;
b) încet la vorbire;
c) zăbavnic la mânie.
6.Cel care ascultă Cuvântul și nu-l împlinește, se aseamănă cu:
a) un val purtat de vânt încoace și încolo;
b) iarba care se usucă la căldura soarelui;
c) un om care-și privește fața în oglindă și uită cum era.
7. Religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este:
a) să cercetăm pe orfan și pe văduvă;
b) să ne păzim neîntinați de lume;
c) să fim nelipsiți de la Templu.
8. Conform Iacov 2:13, cine biruiește judecata?
a) dragostea;
b) mila;
c) dărnicia.
9. CREDINȚA dacă nu are fapte este moartă.

10.Avraam a crezut pe Dumnezeu și din acest motiv:
a) a fost socotit neprihănit;
b) a fost numit „prietenul lui Dumnezeu”;
c) a fost numit „ omul credinței”.
11. Care femeie din Vechiul Testament a fost socotită neprihănită prin fapte?
a) Rut;
b) Rahela;
c) Rahav.

IACOV 3-5

1.Ce este scris în cartea Iacov despre cel care nu greșește în vorbire?
a) este un om desăvârșit;
b) poate să își țină în frâu tot trupul;
c)este vrednic de lăudat.

2.Limba omului este:
a) un foc;
b) o lume de nelegiuiri;
c) mădularul care întinează tot trupul.

3.Ce ne sfătuiește Iacov să nu facem?
a) să nu binecuvântăm;
b) să nu blestemăm;
c) să nu clevetim.

4. Ce nu poate fi îmblânzit de către om?
a) inima;
b) trupul;
c) limba.

5. Înțelepciunea care vine de sus este:
a) curată, pașnică, blândă;
b) ușor de înduplecat, plină de îndurare;
c) fără părtinire, nefățarnică.

6. De unde vin luptele și certurile între frați?
a) din poftele lor;
b) din mândria lor;
c) din inima lor.

7. De ce nu capătă cei care cer?
a) pentru că cer cu gând să risipească în plăcerile lor;
b) pentru că nu cer din toată inima;
c) pentru că cer cu gând să se fălească.

8. „Cine vrea să fie prieten cu lumea, se face VRĂJMAȘ cu Dumnezeu.”

9. Dumnezeu dă har:
a) celor miloși;
b) celor înțelepți;
c) celor smeriți.

10. Cel care vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său:
a) vorbește de rău și judecă pe Ziditorul Său;
b) vorbește de rău și judecă Biserica lui Dumnezeu;
c) vorbește de rău și judecă Legea.

11. Ce spune Iacov despre bogați?
a) că și-au strâns comori în zilele din urmă;
b) că și-au săturat inimile chiar într-o zi de măcel;
c) că au osândit și au omorât pe cel neprihănit.

12. Noi trebuie să așteptăm venirea Domnului cu răbdare:
a) precum străjerul așteaptă dimineața;
b) precum plugarul așteaptă roada pământului;
c) precum fecioarele înțelepte așteaptă mirele.

13. Care om din Vechiul Testament este dat ca pildă de suferință și răbdare?
a) Iov;
b) Daniel;
c) Ieremia.

14. Ce efect are rugăciunea făcută cu credință pentru cel bolnav?
a) îl va însănătoși și îl va face bucuros;
b) îl va vindeca și îi va întări credința;
c) îl va mântui și îl va însănătoși.

15. Cine s-a rugat cu stăruință să nu plouă și nu a plouat 3 ani și 6 luni?
a) Moise;
b) Iosua;
c) Ilie.

TESTUL 4

GRUPA MICĂ

1. Ce a hotărât vierul că va face pentru smochinul neroditor?
a) îl va săpa de jur împrejur;
b) îl va uda în fiecare zi;
c) îi va pune gunoi la rădăcină.
2. De ce s-a supărat fruntașul sinagogii pe Domnul Isus când a vindecat femeia gârbovă?
a) pentru că a săvârșit această minune în sinagogă;
b) pentru că a făcut această minune în văzul lumii;
c) pentru că a săvârșit această minune în ziua Sabatului.
3. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul airmațiilor de mai jos:
_A__ Când Domnul Isus s-a arătat ucenicilor după înviere, ei credeau că văd un duh.
_A__ Paștele se mai numea și Praznicul Azimilor.
_F__ Fiul cel mare s-a bucurat de întoarcerea fratelui său.
_A__ Femeia gârbovă suferea de 18 ani.
_ A__ Este mai ușor să intre o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu.
_ F__ Domnul Isus a mers cu ucenicii până spre Emaus și de acolo s-a înălțat la cer.

4. Pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu, Biblia ne învață să chemăm la masă pe:
a) cei șchiopi;
b) cei săraci și schilozi;
c) cei orbi.
5. Cine vrea să fie ucenicul Domnului Isus, trebuie:
a) să se lepede de tot ce are;
b) să vândă tot ce are;
c) să dea săracilor tot ce are.
6. Cui aparțin următoarele cuvinte?
a) „Doamne, cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniță, și la moarte!” Petru
b) „Ești Tu Împăratul Iudeilor?” Pilat
c) „Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta!„ fiul risipitor
d) „Părinte Avraame, fie-ți milă de mine!” bogatul nemilostiv
e) „Dumnezeule, Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta.” fariseul
f) „Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită!” Domnul Isus
7. În pilda cu oaia rătăcită se spune că în cer va fi multă bucurie pentru:
a) 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință;
b) vameșii și păcătoșii care se apropie să Îl asculte;
c) un singur păcătos care se pocăiește.

8. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a)va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b)va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

9. Completează rebusul
1.Pomul în care s-a urcat Zacheu pentru a-L vedea pe Domnul Isus.
2.Numele omului care a îngropat trupul Domnului Isus.
3.La răstignirea Domnului Isus, deasupra Lui scria:„Acesta este __________ iudeilor.”
4.Domnul Isus a vindecat un orb pe când trecea prin cetatea ________ .
5. Care ucenic L-a vândut pe Domnul Isus?
6. Numele cetății pentru care a plâns Domnul Isus este__________.

10. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv?
a) că era un sărac plin de bube;
b) că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului;
c) că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit.

11. Câți leproși au venit la Domnul Isus să fie vindecați?
a) 7;
b) 10;
c) 12

12. Potrivit Luca 17:21, unde este Împărăția lui Dumnezeu?
a) înăuntrul nostru;
b) între noi;
c) în biserica noastră.

13. Scrie pildele în care apar următoarele acțiuni:
a) Tatăl a dat un ospăț la întoarcerea fiului→ Pilda fiului risipitor
b) Femeii văduve i s-a făcut dreptate, în urma insistențelor ei.→Pilda judecătorului nedrept
c) După ce a găsit ce pierduse, femeia a chemat pe prietenele și vecinele ei să se bucure împreună cu ea .→Pilda cu leul pierdut

14. Vremea dinaintea venirii Domnului Isus se aseamănă cu cele din vremea:
a) lui Iona și a lui Lot;
b) lui Noe și a lui Ilie.
c) lui Noe și a lui Lot;

15. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a) să se dea jos degrabă din dud;
b) că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui;
c) că trebuie să renunțe la meseria de vameș.

16. Aranjați în ordine locurile prin care a trecut Domnul Isus înaintea de moartea Sa, potrivit Evangheliei după Luca:
Înaintea lui Irod __4__
Muntele Măslinilor__2_
Odaia mare de sus __ 1__
Locul judecății lui Pilat__5__
În casa marelui preot__3__
Drumul spre răstignire__ 6__

17. Ce au răspuns ucenicii când au fost întrebați de ce dezleagă măgărușul?
a) „Domnul are trebuință de el!”
b) „Domnul ne-a trimis!”
c) „Trebuie să îl ducem Domnului nostru!”
18. Ce categorie de oameni din vremea Domnului Isus nu credeau în înviere?
a) saducheii;
b) fariseii;
c) cărturarii.
19. Care sunt semnele venirii Domnului Isus?
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.
20. Completează spațiile libere cu numerele potrivite:
a)Turnul din Siloam a căzut peste __ 18___ oameni și i-a omorât.
b) Câți dintre leproși s-au întors la Domnul Isus pentru a-I mulțumi? __1__
c) Robul care a pus în negoț polul primit și a mai adus încă zece poli, a primit cârmuirea a ___10 ___ cetăți.
d)Stăpânul viei a trimis la vieri ___3 ___ robi .
e) La moartea Domnului Isus s-a făcut întuneric de la ceasul al ___6__-lea până la ceasul al
__ 9__ -lea.

21. Potrivit Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a) vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui;
b) vor fi scutiți de toate încercările;
c) vor fi nevoiți să stea ascunși în munți.
22. Din ce motiv se certau ucenicii, pe când prăznuiau Paștele?
a) nu știau care va fi vânzătorul;
b) nu știau care din ei va fi socotit cel mai mare;
c) nu știau cine va sta la stânga și la dreapta Domnului Isus.
23. Unde s-a dus Domnul Isus să se roage, înainte de moartea Sa?
a) pe Dealul Căpățânii;
b) în Pustiul Galileii;
c) pe Muntele Măslinilor.
24. Cui i-a spus Domnul Isus că se va ruga pentru credința lui?
a) lui Petru;
b) lui Iuda;
c) lui Zacheu.

25. Cine a mărturisit despre Domnul Isus: „Eu nu găsesc nici o vină în omul acesta!”?
a) Caiafa;
b) Pilat;
c) Cezarul.

26. Ultima minune făcută de Domnul Isus înainte de moartea Sa, menționată în Evanghelia după Luca este:
a) a vindecat pe soacra lui Simon;
b) a vindecat urechea robului marelui preot;
c) a vindecat un om bolnav de dropică.

27. La Praznicul Paștelor, poporul a ales să fie eliberat________Baraba________.

28. Domnul Isus a fost răstignit pe locul numit ________CĂPĂŢÂNA________ .

29. Cui a spus Domnul Isus: „…nu mă plângeți pe Mine; ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri.”?
a) ucenicilor care Îl urmau;
b) femeilor care mergeau după El;
c) mamei și fraților Lui.
30 . Ucenicii de pe drumul Emausului L-au recunoscut pe Domnul Isus:
a) când vorbeau cu El pe drum;
b) când erau la masă și a frânt pâinea;
c) când au stăruit să rămână cu ei.
31 . Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”
b) le-a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.

32. Luca 16:10
„Cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios şi în cele mari şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept şi în cele mari.”

33. Luca 18:16
Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a* unora ca ei.
34. Luca 18:27
Isus a răspuns: „Ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu.”
35. Luca 21: 33
„Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.”

GRUPA MIJLOCIE

1. Ce i-a spus omul care avea un smochin neroditor vierului?
a. „De ce nu l-ai săpat de jur împrejur şi de ce nu i-ai pus gunoi la rădăcină ca să aducă rod?”
b. „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.”
c. „Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?”

2. Unde trebuie să te aşezi la masă când eşti invitat la o nuntă, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. În locul dintâi
b. În locul de pe urmă
c. În locul cel mai de pe urmă

3. Cine nu poate fi ucenicul Domnului Isus?
a. Oricine nu îşi poartă crucea
b. Cine nu merge după Domnul Isus
c. Cine nu se leapădă de tot ce are

4. Scrie din memorie versetul din Luca 14:11: Căci oricine se înalţă va fi smerit şi cine se smereşte va fi înălţat.

5. Cărui om, din pildele Domnului Isus, nu i-a plăcut muzica?
a. Tatălui cu cei doi fii
b. Fratelui fiului risipitor
c. Omului care şi-a pierdut oaia

6. Alege varianta corectă şi completează versetul:
„Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos…”
a. care se pocăieşte
b. care a fost găsit
c. care se încrede în Dumnezeu

7. În textul biblic de mai jos s-au strecurat trei greşeli. Taie cuvintele greşite, apoi scrie-le pe cele corecte în spaţiul dat:
În vremea aceea, au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Irod cu jertfele lor.
„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi peste care a căzut turnul din Pisa şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Samaria?
Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

Cuvinte corecte: Pilat, Siloam, Ierusalim

8. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
• Femeia gârbovă era stăpânită de 18 ani de un duh de neputinţă. A
• Bolnavul de dropică a fost vindecat de Domnul Isus pe când se afla la sinagogă. F
• Domnul Isus i-a întâlnit pe cei 10 leproşi la intrarea în Ierusalim. F

9. Ce i-a spus Domnul Isus leprosului care s-a întors să mulțumescă?
„Credința ta te-a mântuit”

10. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. Că erau iubitori de bani
b. Că își băteau joc de Domnul Isus
c. Că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor
11. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv? (16:20-22)
a. Că era un sărac plin de bube
b. Că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului
c. Că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit
12. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. În ceruri
b. Peste tot pământul
c. Înăuntrul lor
13. Din ce motiv i-a făcut dreptate femeii judecătorul cel nedrept? (18:5)
a. Pentru că îi era rușine de oameni
b. Pentru că se temea de Dumnezeu
c. Pentru că îl tot necăjea
14. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
a. Domnul Isus a spus pilda vameşului şi a fariseului pentru oamenii care se credeau neprihăniţi. (A)
b. Fariseul din pildă se ruga în picioare la Templu. (A)
c. Vameşul postea de trei ori pe săptămână. (F)

15. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

16. Completează spaţiile libere cu cifrele corespunzătoare:
2 oameni s-au suit la Templu să se roage.
• Eu postesc de 2 ori pe săptămână.
• Nimeni nu este bun decât 1.
• Apoi a zis altuia: „Dar tu cât eşti dator?” „100 măsuri de grâu.”
• Bogatul a zis: „Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu; căci am 5 fraţi.”
• Un altul a zis: „Am cumpărat 5 perechi de boi şi mă duc să-i încerc: iartă-mă, te rog.”

17. Completează versetul din Luca 18:16: Isus a chemat la Sine pe copilaşi şi a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia lui Dumnezeu este a unora ca ei.

18. Completează versetul din Luca 18:17: Adevărat vă spun că oricine nu va primi Împărăţia lui Dumnezeu ca un copilaş cu niciun chip nu va intra în ea.

19. Cât, din averea sa, a promis Zacheu că va da săracilor? (19:8)
a. Trei sferturi
b. Jumătate
c. Aproape tot ce avea
20. Scrie din memorie versetul din Luca 19:10: Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.
21. Alege continuarea corectă a pasajului biblic de mai jos:

22. Care a fost reacția iscoditorilor, după ce Isus le-a răspuns la întrebarea ce avea legătură cu birul Cezarului? (20:26)
a. Au pus alte întrebări
b. Au tăcut
c. Au plecat supăraţi
23. Conform Luca 21, cum îşi petrecea Isus zilele? (21:37)
a. Ziua o petrecea în rugăciune, iar noaptea în Muntele Măslinilor
b. Ziua învăţa norodul, iar noaptea o petrecea în Muntele Măslinilor
c. Nu este specificat în acest capitol din Luca
24. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a. Să se dea jos degrabă din dud
b. Că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui
c. Că trebuie să renunțe la meseria de vameș
25. Potrivit cu Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a. Vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui
b. Vor fi izbăviți din toate încercările
c. Vor fi nevoiți să stea ascunși în munți
26. În Evanghelia după Luca apare de mai multe ori cuvântul „zece”. Notaţi substantivele care apar după acest numeral în capitolele 13-24:
De exemplu: 10 leproşi
10 __________________ lei de argint
10 __________________ robi
10 __________________ poli

27. În lista de mai jos cu citate biblice despre Ierusalim, bifaţi doar afirmaţiile Domnului Isus notate de evanghelistul Luca:
x_____ Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine; de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi, şi n-aţi vrut!
x_____ Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
_____ Curăţeşte-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta?
_____ Dumnezeule, au năvălit neamurile în moştenirea Ta, au pângărit Templul Tău cel sfânt şi au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre.
_____ Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe
x_____ Vor veni peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.

28. Cum se mai numea sărbătoarea Paștelui? (22.1)
a. Praznicul Ispășirii;
b. Praznicul Azimilor;
c. Praznicul Sângelui.
29. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”
30. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.
31. Care ucenic este prezentat de Luca dând fuga la mormânt? (24.12)
a. Ioan
b. Petru
c. Iacov
32. Ce părți din Vechiul Testament sunt invocate de Domnul Isus pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă imperativul morții Sale? (24.44)
a. Legea lui Moise și Proorocii
b. Legea lui Moise și Psalmii
c. Legea lui Moise, Proorocii și Psalmii
33. Completează versetul din Luca 24:46: Şi le-a zis: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.”

34. Cine a spus următoarele cuvinte?
35. Completaţi versetul de mai jos alegând dintre următoarele cuvinte: (23:38)

GRUPA MARE

1. Când a vindecat-o Domnul Isus pe femeia gârbovă? (13.10)
a. Într-o zi de sabat, pe când era într-o sinagogă;
b. Într-o zi de sabat, pe când era în casa unuia dintre fruntaşii fariseilor ca să prânzească;
c. În prima zi a săptămânii, pe când trecea prin Siloam.

2. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

3. Ce spune Domnul Isus că e mai lesne să se întâmple decât să cadă o frântură de slovă din Lege? (16.17)
a. să treacă o cămilă prin urechile acului;
b. să treacă cerul și pământul;
c. să se munte munții în mare.

4. Care a fost răspunsul primit de bogatul nemilostiv din partea lui Avraam, la rugămintea sa cu privire la trimiterea lui Lazăr la frații săi spre a le adeveri lucrurile din lumea de dincolo? (16. 29)
a. „Au Legea, să asculte de ea!”;
b. „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei!”;
c. „Au pe preoți și pe prooroci; să asculte de ei!”

5. Cu ce prilej ucenicii i-au cerut Domnului Isus: „Mărește-ne credința!”? (17.3-5)
a. cu prilejul învățăturii despre iertarea fratelui care greșește;
b. cu prilejul vindecării celor 10 leproși;
c. cu prilejul învățăturii despre venirea Fiului Omului.

6. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. în ceruri;
b. peste tot pământul;
c. înăuntrul lor.

7. La care oameni ai Vechiului Testament a făcut referire Domnul Isus atunci când a vorbit despre vremea venirii Sale? (17.26-30)
a. la Enoh și la Ilie;
b. la Noe și la Lot;
c. la Ieremia și la Daniel.

8. Care este scopul cu care Domnul Isus a spus pilda judecătorului nedrept? (18.1)
a. ca să le vorbească despre lipsa de credință de la sfârșitul vremurilor;
b. ca să-i învețe lecția stăruinței;
c. ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase.

9. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

10. Conform evanghelistului Luca, cine a mai fost la discuția pe care a avut-o Iuda cu preoții, când au hotărât vânzarea lui Isus? (22.4)
a. bătrânii norodului;
b. căpeteniile străjerilor Templului;
c. fruntașii fariseilor.

11. Cum putea fi deosebit de către Petru și Ioan omul care avea să le ofere camera de sus, în care Domnul și ucenicii Săi urmau să sărbătorească Paștele? (22.10)
a. acesta trebuia să aibă cu sine un măgăruș, mânzul unei măgărițe;
b. acesta trebuia să vină înaintea lor ducând un ulcior cu apă;
c. acesta trebuia să aibă în brațe un miel.

12. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”;
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”;
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”

13. Unde a fost dus, pentru prima dată, Domnul Isus după ce a fost prins? (22.54)
a. în curtea Templului;
b. în casa marelui preot;
c. în pridvorul lui Solomon.

14. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.

15. De ce s-a bucurat foarte mult Irod că-L vede pe Domnul Isus? (23.8)
a. pentru că dorea de mult să-L vadă datorită celor ce se spuneau despre El;
b. pentru că nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune;
c. pentru că știa că Domnul va fi ucis.

16. Pentru ce fusese închis Baraba? (23.19)
a. pentru un complot împotriva lui Pilat;
b. pentru o răscoală;
c. pentru un omor.

17. Câţi robi au fost trimişi de stăpânul viei pentru ca să îi aducă partea din rodul viei? (20:10-12)
a. Patru;
b. Trei;
c. Doi.
18. Când urmau să îşi dea seama ucenicii ca pustiirea Ierusalimului este aproape, conform spuselor Domnului Isus din Luca 21? (21:20)
a. Când urmau să vadă Ierusalimul înconjurat de oşti;
b. Când urmau să vadă întuneric ziua în amiaza mare;
c. Când urmau să simtă cutremure pe pământ.

19. Care sunt semnele venirii Domnului Isus? (21.11)
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.

Scrieți următoarele versete:
20. Luca 13:24: „Nevoiţi-vă să intraţi pe uşa cea strâmtă. Căci vă spun că mulţi vor căuta să intre, şi nu vor putea.”
21. Luca 15:7: „Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăieşte, decât pentru nouăzeci şi nouă de oameni neprihăniţi, care n-au nevoie de pocăinţă.”
22. Luca 16:16: „Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.
23. Luca 17:10: „Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi netrebnici; am făcut ce eram datori să facem‘.”
24. Luca 19:10: „Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”
25. Luca 22.26: „Voi să nu fiţi aşa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic şi cel ce cârmuieşte, ca cel ce slujeşte”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. Oamenii al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor erau iudei. (13.1) A____ F__X__
b. Cu privire la Pilat a spus Domnul Isus cuvintele: „Duceți-vă și spuneți vulpii aceleia…” (13.32) A____ F__X__
c. Domnul Isus după ce a plâns pentru cetate și a anunțat pedeapsa care urma să vină, a intrat în Templu (19.45) A__X_ F_____

27. Din apropierea căror localități i-a trimis Domnul pe doi din ucenicii Săi pentru a-I aduce un măgăruș? (19:29-30)
Betfaghe și Betania

28. Aranjați în ordine locurile prin care Domnul Isus a trecut, în ultimele 24 de ore dinaintea morții Sale, potrivit Evangheliei după Luca:
În Sobor _5_
Locul judecății lui Pilat _8_
În casa marelui preot _4_
Locul numit „Căpățâna” _10_
Înaintea lui Irod _7_
Muntele Măslinilor _3_
Înaintea lui Pilat _6_
Odaia mare de sus _2_
Drumul spre răstignire ¬_9_
În Templu _1_

29. Care sunt cele 3 situații, din această secțiune din Luca, în care evanghelistul folosește numărul „10”?
„…care femeie, dacă are zece lei din argint, şi pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa…” (15.8)
„Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi” (17.12)
„A chemat zece din robii săi, le-a dat zece poli şi le-a zis” (19.13)

30. La ce femeie din Vechiul Testament face referire Domnul Isus atunci când anticipează vremurile din urmă și nevoia de a fi pregătiți? (17.32)
La nevasta lui Lot

31. Potrivit cuvintelor Domnului Isus, regăsite în această secțiune a Evangheliei după Luca, ce anume îi bucură pe îngeri? (15:10)
Pocăința unui păcătos.

32. Potrivește denumirile geografice de mai jos cu evenimentele corespunzătoare:
a. Ierihon                     _d_ Moartea celor 18 oameni.
b. Arimateea                _e_ Alungarea vânzătorilor.
c. Emaus                       _f_ Lupta în rugăciune.
d. Siloam                      _a_ Pilda polilor
e. Ierusalim                  _c_ Recunoașterea lui Isus la frângerea pâinii.
f. Muntele Măslinilor _b_ Locul de proveniență al unui sfetnic al Soborului.

33. Precizează cele două situații în care Domnul Isus vorbește despre smerenie în această secțiune. (14:11; 18:14)
Așezarea la masă la o nuntă.
Pilda vameșului și a fariseului.

34. De câte ori a profețit Domnul Isus, în această secțiune, că cetatea Ierusalimului va fi dărâmată? (19:44, 21:6)
a. de 2 ori;
b. de 3 ori;
c. de 4 ori.

35. Cine au fost cei care I-au spus Domnului Isus cuvintele acestea: „Pleacă și du-Te de aici, căci Irod vrea să te omoare.” (13.31)
a. Câțiva ucenici;
b. Câțiva farisei;
c. Câteva femei.

Luca II (iii)

LUCA 16-18

1. Despre ce oameni spune Domnul Isus, în textul pildei ispravnicului necredincios, că sunt mai înțelepți decât fiii luminii? (16.8)
a. despre fiii veacului acestuia;
b. despre fiii întunericului;
c. despre cei ce aleargă după bogății.

2. Ce spune evanghelistul Luca despre fariseii care ascultaseră pilda ispravnicului necredincios? (16.14-15)
a. că erau iubitori de bani;
b. că își băteau joc de Domnul Isus;
c. că își arătau neprihănirea înaintea oamenilor.

3. Ce spune Domnul Isus că e mai lesne să se întâmple decât să cadă o frântură de slovă din Lege? (16.17)
a. să treacă cerul și pământul;
b. să treacă o cămilă prin urechile acului;
c. să se munte munții în mare.

4. Care a fost răspunsul primit de bogatul nemilostiv din partea lui Avraam, la rugămintea sa cu privire la trimiterea lui Lazăr la frații săi spre a le adeveri lucrurile din lumea de dincolo? (16. 29)
a. „Au Legea, să asculte de ea!”;
b. „Au pe Moise și pe prooroci; să asculte de ei!”;
c. „Au pe preoți și pe prooroci; să asculte de ei!”

5. Cu ce prilej ucenicii i-au cerut Domnului Isus: „Mărește-ne credința!”? (17.3-5)
a. cu prilejul vindecării celor 10 leproși;
b. cu prilejul învățăturii despre iertarea fratelui care greșește;
c. cu prilejul învățăturii despre venirea Fiului Omului.

6. Pe drumul dintre care provincii era Domnul Isus când i-a vindecat pe cei 10 leproși? (17. 11)
a. între Samaria și Galileea;
b. între Samaria și Iudeea;
c. între Samaria și Pereea.

7. Unde le-a spus Domnul Isus fariseilor că era Împărăția lui Dumnezeu? (17.21)
a. în ceruri;
b. peste tot pământul;
c. înăuntrul lor.

8. La care oameni ai Vechiului Testament a făcut referire Domnul Isus atunci când a vorbit despre vremea venirii Sale? (17.26-30)
a. la Enoh și la Ilie;
b. la Noe și la Lot;
c. la Ieremia și la Daniel.

9. Care este scopul cu care Domnul Isus a spus pilda judecătorului nedrept? (18.1)
a. ca să le vorbească despre lipsa de credință de la sfârșitul vremurilor;
b. ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase;
c. ca să-i învețe lecția stăruinței.
10. Cu ce fel de oameni se compara fariseul, găsind că e într-o situație bună, în rugăciunea sa făcută la Templu? (18.11)
a. cu hrăpăreții;
b. cu nedrepții;
c. cu preacurvarii.

11. Ce a făcut norodul când Domnul Isus l-a vindecat pe orbul din Ierihon? (18.43)
a. a turbat de mânie sfătuindu-se să-L prindă pe Isus;
b. I-a cerut să nu mai facă vindecări în ziua Sabatului;
c. a dat laudă lui Dumnezeu.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 17.10)
„Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a__________, să ziceţi: „Suntem nişte_______ ______________; am făcut ce eram __________ să facem.”

LUCA 22-24

1. Cum se mai numea sărbătoarea Paștelui? (22.1)
a. Praznicul Ispășirii;
b. Praznicul Azimilor;
c. Praznicul Sângelui.

2. Conform evanghelistului Luca, cine a mai fost la discuția pe care a avut-o Iuda cu preoții, când au hotărât vânzarea lui Isus? (22.4)
a. bătrânii norodului;
b. fruntașii fariseilor;
c. căpeteniile străjerilor Templului.

3. Cum putea fi deosebit de către Petru și Ioan omul care avea să le ofere camera de sus, în care Domnul și ucenicii Săi urmau să sărbătorească Paștele? (22.10)
a. acesta trebuia să aibă cu sine un măgăruș, mânzul unei măgărițe;
b. acesta trebuia să vină înaintea lor ducând un ulcior cu apă;
c. acesta trebuia să aibă în brațe un miel.

4. Ce le-a promis Domnul ucenicilor în seara Cinei? (22. 29-30)
a. „Vă pregătesc Împărăția!”;
b. „Veți mânca și veți bea în Împărăția Mea!”;
c. „Veți ședea pe scaune de domnie ca să judecați semințiile lui Israel!”

5. Unde a fost dus, pentru prima dată, Domnul Isus după ce a fost prins? (22.54)
a. în curtea Templului;
b. în casa marelui preot;
c. în pridvorul lui Solomon.

6. Cu ce L-au acuzat pe Domnul Isus, când L-au dus înaintea lui Pilat? (23.2)
a. ațâță neamul la răscoală;
b. oprește plătirea birului către Cezar;
c. zice că El este Hristosul, Împăratul.

7. De ce s-a bucurat foarte mult Irod că-L vede pe Domnul Isus? (23.8)
a. pentru că dorea de mult să-L vadă datorită celor ce se spuneau despre El;
b. pentru că nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune;
c. pentru că știa că Domnul va fi ucis.

8. Pentru ce fusese închis Baraba? (23.19)
a. pentru un complot împotriva lui Pilat;
b. pentru o răscoală;
c. pentru un omor.

9. Care ucenic este prezentat de Luca dând fuga la mormânt? (24.12)
a. Ioan;
b. Petru;
c. Iacov.

10. Ce părți din Vechiul Testament sunt invocate de Domnul Isus pentru a-i ajuta pe ucenici să înțeleagă imperativul morții Sale? (24.44)
a. Legea lui Moise și Proorocii;
b. Legea lui Moise și Psalmii;
c. Legea lui Moise, Proorocii și Psalmii.

11. Din apropierea cărui loc biblic S-a înălțat Domnul Isus, potrivit relatării lui Luca? (24.50-51)
a. Galileea;
b. Ierusalim;
c. Betania.

12. Completați cu cuvintele potrivite! (Luca 16.16)
„Legea şi prorocii __________ până la Ioan; de atunci ___________, Evanghelia ___________ lui Dumnezeu se propovăduieşte; şi fiecare, ca să intre în ea, ____ ___________.”

Luca II (ii)

LUCA 13-15

1. Ce i-a spus omul care avea un smochin neroditor vierului?
a. „De ce nu l-ai săpat de jur împrejur şi de ce nu i-ai pus gunoi la rădăcină ca să aducă rod?”
b. „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta şi nu găsesc.”
c. „Taie-l. La ce să mai cuprindă pământul degeaba?”

2. Când a vindecat-o Domnul Isus pe femeia gârbovă?
a. Într-o zi de sabat, pe când era într-o sinagogă
b. Într-o zi de sabat, pe când era în casa unuia dintre fruntaşii fariseilor ca să prânzească
c. În prima zi a săptămânii, pe când trecea prin Siloam

3. Cu ce se aseamănă Împărăţia lui Dumnezeu?
a. Cu un smochin care aduce multă roadă
b. Cu un grăunte de muştar, pe care l-a luat un om şi l-a aruncat în grădina sa
c. Cu un aluat, pe care l-a luat o femeie şi l-a pus în trei măsuri de făină

4. Despre ce localitate a spus Domnul Isus că a vrut să îi strângă fiii, după cum îşi strânge găina puii sub aripi?
a. Nazaret
b. Ierusalim
c. Capernaum

5. Unde trebuie să te aşezi la masă când eşti invitat la o nuntă, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. În locul dintâi
b. În locul de pe urmă
c. În locul cel mai de pe urmă

6. Când pregătim o masă pe cine trebuie să invităm, conform învăţăturii Domnului Isus?
a. Pe săraci
b. Pe oamenii cu handicap
c. Pe rude

7. Cine nu poate fi ucenicul Domnului Isus?
a. Oricine nu îşi poartă crucea
b. Cine nu merge după Domnul Isus
c. Cine nu se leapădă de tot ce are

8. De unde a solicitat stăpânul să fie invitaţi oaspeţi la cină?
a. Din pieţele cetăţii
b. Din uliţele cetăţii
c. Din familiile cu vază din cetate

9. Care sunt cuvintele ce descriu reacţia din momentul găsirii lucrurlui pierdut, conform Luca 15?
a. Bucuraţi-vă împreună cu mine,căci am găsit…
b. Cât mă bucur că am găsit…
c. În sfârșit, am găsit!

10. Când a venit foametea în ţara în care a plecat fiul risipitor?
a. După doi ani de când a ajuns acesta acolo
b. După ce acesta a cheltuit totul
c. Nu este specificat acest aspect

11. Cărui om, din pildele Domnului Isus, nu i-a plăcut muzica?
a. Tatălui cu cei doi fii
b. Fratelui fiului risipitor
c. Omului care şi-a pierdut oaia

12. Alege varianta corectă şi completează versetul:
„Tot aşa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos…”
a. care se pocăieşte
b. care a fost găsit
c. care se încrede în Dumneze

LUCA 19-21

1. Cine era Zacheu? (19:2)
a. Un om bogat
b. Mai marele fariseilor
c. Mai marele vameşilor

2. Completaţi versetul din Luca 19:40: „Şi El a răspuns: Vă spun că, dacă vor tăcea ei, pietrele…….” (19:40)
a. Vor cânta
b. Vor striga
c. Vor plânge

3. Unde a ascuns al treilea rob polul de l-a primit de la stăpânul său? (19:20)
a. L-a învelit într-un ştergar
b. L-a îngropat
c. L-a aruncat

4. Câţi robi au fost trimişi de stăpânul viei pentru ca să îi aducă partea din rodul viei? (20:10-12)
a. Patru
b. Trei
c. Doi

5. Care a fost răspunsul iscoditorilor, după ce Isus le-a răspuns la întrebarea ce avea legătură cu birul Cezarului? (20:26)
a. Au pus alte întrebări
b. Au tăcut
c. Au plecat supăraţi

6. Completaţi versetul din Luca 20:38 – “Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor….(A)…., ci al celor…(B)…, căci pentru El toţi sunt…(C)…. .”
a. A – morţi, B – vii, C – vii
b. A – păcătoşi, B – neprihăniţi, C – neprihăniţi
c. A – mândri. B – smeriţi, C – smeriţi

7. Câţi bănuţi a aruncat văduva săracă in vistierie?
a. Trei
b. Doi (21:2)
c. Nu este specificat

8. Conform Luca 21, cum îşi petrecea Isus zilele? (21:37)
a. Ziua o petrecea în rugăciune, iar noaptea în Muntele Măslinilor
b. Ziua învăţa norodul, iar noaptea o petrecea în Muntele Măslinilor
c. Nu este specificat în acest capitol din Luca

9. Când urmau să îşi dea seama ucenicii ca pustiirea Ierusalimului este aproape, conform spuselor Domnului Isus din Luca 21? (21:20)
a. Când urmau să vadă Ierusalimul înconjurat de oşti
b. Când urmau să vadă întuneric ziua în amiaza mare
c. Când urmau să simtă cutremure pe pământ

10. Ce le-a spus Isus ucenicilor să facă pentru ca să aiba putere în zilele grele ce urmau sa vină? (21:36)
a. Să vegheze
b. Să se roage
c. Să cânte mult

11. Cât, din averea sa, a promis Zacheu că va da săracilor? (19:8)
a. Trei sferturi
b. Jumătate
c. Aproape tot ce avea

12. Ce urmau să găsească ucenicii în satul dinaintea lor (aproape de Betania), din spusele Domnului Isus? (19:30)
a. Nişte oameni
b. O fântână
c. Un măgăruş

Luca II (i)

LUCA 13-15

1. Omul care avea un smochin în via sa a căutat rod timp de:

a) 2 ani;
b) 3 ani;
c) 5 ani.
2. Ce a hotărât vierul că va face pentru smochinul neroditor?

a) îl va săpa de jur împrejur;
b) îl va uda în fiecare zi;
c) îi va pune gunoi la rădăcină.
3. De ce s-a supărat fruntașul sinagogii pe Domnul Isus când a vindecat femeia gârbovă?

a) pentru că a săvârșit această minune în sinagogă;
b) pentru că a făcut această minune în văzul lumii;
c) pentru că a săvârșit această minune în ziua Sabatului.
4. Despre care cetate spunea Domnul Isus că va fi pedepsită pentru că a ucis pe prooroci?

a) Ierusalim;
b) Capernaum;
c) Ninive.
5. Pentru a fi răsplătiți de Dumnezeu, Biblia ne învață să chemăm la masă pe:

a) cei șchiopi;
b) cei săraci și schilozi;
c) cei orbi.
6. Cum s-au dezvinovățit persoanele din pilda celor poftiți la cină?

a) trebuiau să vadă ogorul cumpărat;
b) trebuiau să-și încerce boii pe care i-au cumpărat;
c) tocmai s-au căsătorit.
7. Cine vrea să fie ucenicul Domnului Isus, trebuie:

a) să se lepede de tot ce are;
b) să vândă tot ce are;
c) să dea săracilor tot ce are.
8. „Oricine se înalță va fi SMERIT”.

9. În pilda cu oaia rătăcită se spune că în cer va fi multă bucurie pentru:

a) 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință;
b) vameșii și păcătoșii care se apropie să Îl asculte;
c) un singur păcătos care se pocăiește.
10. Ce a făcut femeia care a găsit leul pierdut?

a) l-a dus la Templu și l-a dăruit;
b) și-a chemat vecinele și prietenele să se bucure împreună cu ea;
c) l-a dus la zarafi.
11. Ce a făcut fiul cel mai tânăr cu averea primită de la tatăl său?

a) a împărțit-o cu fratele său mai mare;
b) a cheltuit-o într-o țară îndepărtată;
c) a încredințat-o unui om de nădejde.
12. Ce a primit fiul risipitor de la tatăl său, când s-a întors acasă?

a) un inel, o haină nouă și încălțăminte;
b) haine noi, un ied și o sumă de bani;
c) un inel, un vițel și o casă nouă.

LUCA 16-18

1. Ce a făcut ispravnicul necredincios datornicilor stăpânului său?
a) le-a iertat toată datoria;
b) le-a iertat o parte din datorie;
c) le-a dublat datoria.

2. Nicio slugă nu poate sluji la doi stăpâni, pentru că:
a)va urî pe unul și va iubi pe celălalt;
b)va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt;
c) va părăsi pe unul și va urma pe celălalt.

3. Ce scrie evanghelistul Luca despre Lazăr din Pilda bogatului nemilostiv ?
a)că era un sărac plin de bube;
b) că își dorea măcar firimiturile de la masa bogatului;
c) că a ajuns în sânul lui Avraam, după ce a murit.

4. După moarte, bogatul din Pilda bogatului nemilostiv își dorea:
a) să vină Lazăr la el;
b) să meargă Lazăr la frații lui;
c) să fie trimis un înger care să-i răcorească gura.

5. Câți leproși au venit la Domnul Isus să fie vindecați?
a) 7;
b) 10;
c) 12

6. Scrie răspunsul: Câți dintre ei I-au mulțumit Domnului Isus? UNUL

7. Potrivit Luca 17:21, unde este Împărăția lui Dumnezeu?

a) înăuntrul nostru;
b) între noi;
c) în biserica noastră.

8.Vremea dinaintea venirii Domnului Isus se aseamănă cu cele din vremea:
a) lui Iona și a lui Lot;
b) lui Noe și a lui Ilie;
c) lui Noe și a lui Lot.

9. Din ce motiv i-a făcut dreptate femeii judecătorul cel nedrept?
a) pentru că îi era rușine de oameni;
b) pentru că se temea de Dumnezeu;
c) pentru că îl tot necăjea.

10. În pilda vameșului și a fariseului, cine s-a întors acasă de la Templu socotit neprihănit?
a) vameșul;
b) fariseul;
c) niciunul dintre ei.

11. Ce a cerut Domnul Isus tânărului bogat?
a) să vândă toată avuția și să o dea la Templu;
b) să vândă totul și să dea săracilor;
c) să renunțe la prieteni și la familie.

12. Cine striga după Domnul Isus: „Fiul lui David, ai milă de mine!” ?
a) leprosul din Samaria;
b) bolnavul de dropică;
c) orbul din Ierihon.

LUCA 19-21

1. Ce i-a spus Domnul Isus lui Zacheu?
a) să se dea jos degrabă din dud;
b) că El (Domnul Isus) trebuie să rămână în casa lui;
c) că trebuie să renunțe la meseria de vameș.
2. Zacheu s-a hotărât chiar în acea zi:
a) să dea săracilor jumătate din avuție;
b) să-și ceară iertare de la toți cărora le-a greșit;
c) să dea înapoi împătrit celor pe care i-a năpăstuit.
3. Ce trebuiau să facă robii care au primit de la stăpânul lor acei poli?
a) să îi cheltuie;
b) să îi păstreze;
c) să îi pună în negoț.
4. Ce au răspuns ucenicii când au fost întrebați de ce dezleagă măgărușul?
a) „Domnul are trebuință de el!”
b) „Domnul ne-a trimis!”
c) „Trebuie să îl ducem Domnului nostru!”
5. Din ce cauză Domnul Isus i-a izgonit pe vânzătorii din Templu?
a) nu se mai rugau în Templu;
b) au făcut din Templu o peșteră de tâlhari;
c) nu respectau Legea lui Moise;
6. Ce au făcut vierii cu fiul stăpânului?
a)l-au trimis înapoi cu mâinile goale;
b) l-au bătut;
c) l-au omorât.
7. Ce răspuns le-a dat Domnul Isus celor care L-au întrebat dacă trebuie să plătească bir Cezarului?
a) să dea mai bine banii la Templu;
b) să dea Cezarului ce e al Cezarului;
c) să nu plătească birul.
8. Ce categorie de oameni din vremea Domnului Isus nu credeau în înviere?
a) saducheii;
b) fariseii;
c) cărturarii.
9. Văduva săracă a adus la Templu doi bănuți.
10. Care sunt semnele venirii Domnului Isus?
a) vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume;
b) vor fi arătări înspăimântătoare;
c) vor fi semne mari în cer.
11. Potrivit Luca 21, ce se va întâmpla cu credincioșii înainte de venirea Domnului Isus?
a) vor fi prigoniți din pricina Numelui Lui;
b) vor fi scutiți de toate încercările;
c) vor fi nevoiți să stea ascunși în munți.
12. Potrivit Luca 21: 37, Domnul Isus învăța pe norod:
a) pe munte;
b) în Templu;
c) pe malul Lacului Ghenezaret.

LUCA 22-24

1.Pe care dintre ucenici i-a trimis Domnul Isus să pregătească Paștele?
a) Iacov și Ioan;
b) Petru și Ioan;
c) Filip și Bartolomeu.
2. Din ce motiv se certau ucenicii, pe când prăznuiau Paștele?
a) nu știau care va fi vânzătorul;
b) nu știau care din ei va fi socotit cel mai mare;
c) nu știau cine va sta la stânga și la dreapta Domnului Isus.
3. Ce i-a spus Domnul Isus lui Petru, înainte de moartea Sa?
a) că se va lepăda de El de trei ori;
b) că va merge cu El până la moarte;
c) că va avea de înfruntat multe greutăți.
4. Unde s-a dus Domnul Isus să se roage, înainte de moartea Sa?
a) pe Dealul Căpățânii;
b) în Pustiul Galileii;
c) pe Muntele Măslinilor.
5. Cine a mărturisit despre Domnul Isus: „Eu nu găsesc nici o vină în omul acesta!”?
a) Caiafa;
b) Pilat;
c) Cezarul.
6. Pe cine au pus să ducă crucea Domnului Isus?
a) pe Simon din Cirena;
b) pe Iosif din Arimatea;
c) pe fiul lui Timeu.
7. Domnul Isus a fost răstignit pe locul numit ________CĂPĂŢÂNA________ .
8.Ce lucruri neobișnuite s-au întâmplat la moartea Domnului Isus?
a) s-a auzit un glas din cer;
b) a fost întuneric timp de trei ceasuri;
c) perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt prin mijloc.
9. Cine a exclamat după moartea Domnului Isus: „Cu adevărat, omul acesta era neprihănit!”?
a) Pilat;
b) un sutaș;
c) marele preot.
10. Ce le-a amintit îngerul femeilor care au venit la mormânt?
a) că Domnul Isus trebuia să fie dat în mâinile păcătoșilor;
b) că trebuia să fie răstignit;
c) că trebuia să învieze a treia zi.

11. Ucenicii de pe drumul Emausului L-au recunoscut pe Domnul Isus:
a) când vorbeau cu El pe drum;
b) când erau la masă și a frânt pâinea;
c) când au stăruit să rămână cu ei.
12. Ce a făcut Domnul Isus când s-a arătat celor 11 ucenici?
a) le-a zis: „Pace vouă!”;
b) le- a arătat mâinile și picioarele;
c) a mâncat înaintea lor.

Testul 3

GRUPA MICĂ

1. Ce nume voiau să îi pună lui Ioan Botezătorul vecinii și rudele?
a) Zaharia;
b) Ioan;
c) Gavril.

2. Ce a spus îngerul Mariei, cu privire la Domnul Isus?
a) va fi chemat Fiul Celui Preaînalt;
b) va purta numele Isus;
c) I se va da scaunul de domnie al tatălui Său, David.

3. Unde a stat Maria, mama Domnului Isus, timp de trei luni?
a) la părinții ei;
b) la Elisaveta;
c) la Maria Magdalena.

4. „ Iosif a mers să se înscrie în Iudeea, în cetatea lui David, numit BETLEEM.”

5. Scrie A(adevărat) sau F ( fals) în dreptul propozițiilor de mai jos:
__A_ În timpul Domnului Isus, marii preoți erau Ana și Caiafa.
__A_ Cărturarii și fariseii pândeau pe Domnul Isus să vadă dacă va face vindecări în ziua Sabatului.
__F_ Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că voi vă veți îmbogăți.
__F_Sămânța căzută pe stâncă a fost mâncată de păsările cerului.
__F_ Trebuie să scoatem întâi paiul din ochiul fratelui și apoi bârna din ochiul nostru.

6. Ce spunea Ioan Botezătorul despre Domnul Isus?
a) că este mai puternic decât el;
b)că îi va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc;
c) că el (Ioan) nu este vrednic să-I dezlege cureaua încălțămintei.

7. Domnul Isus a fost ispitit de diavolul timp de:
a) 30 de zile;
b) 40 de zile;
c) 20 de zile.

8. În ce împrejurări a spus Domnul Isus următoarele cuvinte?
a) „Este scris: „Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” la ispititea din pustie
b) „Depărteaz-o la adânc și aruncați-vă mrejile!” la pescuirea minunată
c) „Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare!” la vindecarea robului unui sutaș
d) „Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult.Dar cui i se iartă puțin, iubește puțin.” femeia păcătoasă
e) „Să nu luați cu voi nimic pe drum; nici toiag, nici traistă, nici pâine, nici bani, nici două haine.” la trimiterea ucenicilor

9. Din ce carte a Vechiului Testament a citit Domnul Isus în sinagoga din Nazaret?
a) Isaia;
b) Zaharia;
c) Ieremia

10. Subliniază din lista de mai jos numele ucenicilor Domnului Isus:
Andrei, Filimon, Marcu, Simon Petru, Iacov, Ioan, Luca, Filip, Bartolomeu, Matei, Zaharia, Toma, Iacov -fiul lui Alfeu, Pavel, Simon Zelotul, Iuda Iscarioteanul, Iuda-fiul lui Iacov, Timotei.

11. Din care cetate era omul îndrăcit care a fost vindecat în ziua de Sabat?
a) Nazaret;
b) Nain;
c) Capernaum.

12. Completează cu numele corespunzător:

„Isus a zis lui SIMON:„Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

13. Cine s-a adresat Domnului Isus cu aceste cuvinte: „Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești.”?
a) un lepros;
b) un fariseu;
c) soacra lui Simon Petru.

14. Care dintre ucenici avea meseria de vameș?
a) Iacov;
b) Filip;
c) Levi.

15. Scrie pe spațiile libere numele care se potrivește întâmplărilor relatate în Evanghelia după Luca:
__ _____________era fiul lui Zaharia, născut la bătrânețe.
Iosif a fost înștiințat în vis de nașterea lui _________________.
Văduva din Nain avea ___________________________.
_____________________l-au adus pe slăbănog la Domnul Isus.
Sutașul a trimis pe iudei la Domnul Isus pentru că i
se îmbolnăvise___________________.

(un stăpân, Ioan, Isus, Marta,  o fiică, un fiu, un rob, două surori, niște oameni)

17. „Dintre cei născuți din femeie, nu este niciunul mai mare decât:16. Bătrânii iudeilor au rugat pe Domnul Isus să vindece pe robul sutașului pentru că:
a) este un om harnic;
b) iubește neamul iudeilor;
c) a zidit sinagoga.

a) Iacov-fiul lui Alfeu”;
b) Simon Petru”;
c) Ioan Botezătorul”.

18. Ce trebuia să facă Simon fariseul pentru Domnul Isus și nu a făcut?
a) să-i dea apă pentru spălat picioarele;
b) să-i dea sărutare;
c) să-i ungă capul cu untdelemn.

19. Scrie locul unde s-au întâmplat următoarele evenimente:
a) Îngerul îi vestește lui Zaharia despre nașterea lui Ioan Botezătorul._____în Templu____
b) Când păstorii au aflat despre nașterea Domnului Isus, se aflau ______pe câmp______
c)Maria( sora Martei) asculta cuvintele Domnului Isus_____ în casă_______
d) Femeia păcătoasă care a uns cu mir picioarele Domnului Isus__în casa lui Simon fariseul____
e) Când Domnul Isus s-a schimbat la față, era cu ucenicii__pe munte______

20. Cine sunt mama și frații lui Isus?
a) cei din casa Lui;
b) cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-l împlinesc;
c) cei ce merg după El.

21. La înmulțirea pâinilor au fost hrăniți aproape…..5000……de bărbați.

22. Ce spunea glasul care s-a auzit din nor, la schimbarea la față?
a) „Acesta este Fiul Meu pe care L-am trimis!”
b) „Acesta este Fiul Meu în care Îmi găsesc plăcerea!”
c) „Acesta este Fiul Meu preaiubit: de El să ascultați!”

23. Completează spațiile libere cu numerele potrivite:
• __12__ ucenicii Domnului Isus;
• __5__ pâinile care au fost înmulțite;
• __2__corăbii pline cu pește după pescuirea minunată;
• __40__numărul zilelor în care Domnul Isus a postit și a fost ispitit;
• ___12__ vârsta la care Domnul Isus s-a pierdut de părinții Lui .

24. Ce făceau ucenicii în cetatea în care nu erau primiți să vestească împărăția lui Dumnezeu?
a) spălau mâinile înaintea lor;
b) scuturau praful lipit de picioare;
c) aruncau cu praf deasupra capului lor.

25. Domnul Isus le-a spus celor 70 de ucenici să se bucure pentru că:
a) pot face multe minuni;
b) duhurile le sunt supuse;
c) numele le sunt scrise în ceruri.

26. Potrivit pildei Domnului Isus privitor la stăruința în rugăciune, ce a cerut acel om prietenului său, în timpul nopții?
a) pești;
b) pâini;
c) untdelemn.

27. Completează următoarele versete:
„De aceea și Eu vă spun:
Cereți și ________vi se va da___________, căutați și ______veți găsi_________, bateți și ______vi se va deschide_________________.
Fiindcă oricine cere _____capătă_________, cine caută_______găsește_______ și celui ce bate i se deschide.”

28. Ce spunea Domnul Isus despre farisei?
a)că obișnuiesc să curățe partea de afară a paharului;
b) că le place să umble după scaunele dintâi la sinagogi;
c) că le place să li se facă plecăciuni.

29. De ce cărturarii și fariseii căutau să-L pună la încercare pe Domnul Isus?
a) pentru ca să-L poată învinui;
b) pentru a-L da pe mâna preoților;
c) pentru a-L ispiti;

30. Cum ne învață Biblia să iubim pe Domnul Isus și pe aproapele nostru?
„Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău

→ cu toată inima ta
→ cu tot sufletul tău
→ cu toată puterea ta
→ cu tot cugetul tău
și pe aproapele tău

→ ca pe tine însuți

(ca pe tine însuți, cu toată ființa ta, cu tot sufletul tău, cu toată inima ta, cu întreagă casa ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, cu tot ce ai)

31. Pentru a nu ne îngrijora, Domnul Isus ne îndeamnă să ne uităm la:
a) grâne;
b) crini;
c) corbi.

32. Luca 1: 37 „Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”
33. Luca 2: 52 „ Și Isus în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

34. Luca 6: 37 „Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va ierta.”
35. Luca 12: 31 „Căutați mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.”

GRUPA MIJLOCIE

1. De ce a scris Luca Evanghelia care îi poartă numele, conform spuselor lui?
a. Ca biserica din Ierusalim să aibă o istorisire amănunțită despre tot ce a început Isus să facă și să învețe pe oameni
b. Ca Teofil să cunoască temeinicia învățăturilor pe care le-a primit prin viu grai
c. Pentru ca să ajungă și el un slujitor al Cuvântului

2. De ce a rămas Zaharia mut?
a. Pentru că nu a crezut ce i-a spus îngerul
b. Pentru că a crezut ce i-a spus îngerul
c. Nu a rămas mut

3. Cum se numea îngerul care a prevestit naşterea Domnului Isus?
a. Mihail
b. Gavril
c. Nu a fost un înger

4. Completează versetul din Luca 1:32, care face referire la Domnul Isus: El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

5. Completează versetul din Luca 2:14 – Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

6. După ce Ioan a propovăduit botezul pocăinţei pentru iertarea păcatelor, noroadele au vrut să ştie ce să facă. Ce le-a zis Ioan?
a. Cei ce au două haine să împartă
b. Cei ce au mâncare să împartă
c. Să nu ceară mai mult decât le-a fost poruncit să ia

7. De ce l-a închis Irod pe Ioan Botezătorul?
a. Pentru că era mustrat de Ioan
b. Pentru că îi era frică de Ioan
c. Pentru că aşa i s-a poruncit

8. Câţi ani avea Isus când Şi-a început lucrarea de Învăţător?
a. Treizeci şi unu
b. Aproape treizeci
c. Nu este specificat

9. Notează cu A enunțurile adevărate și cu F pe cele false:
• Ioan a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. ____ A
• Simeon era un om în vârstă care nu se depărta de Templu. ____ F
• Iosif și Maria merseseră cale de trei zile când au realizat că Isus nu mai era cu ei. ____ F
• Ioan propovăduia botezul pocăinței, pentru iertarea păcatelor. ____ A

10. Potrivește locul unde se afla Domnul Isus cu ispita pe care I-a adresat-o diavolul și cu răspunsul pe care i l-a dat Domnului Isus, notând toate acestea în tabel în ordinea corectă.

Locul Ispita Răspunsul Domnului Isus
I. pustia „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.” „Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.
II. un munte înalt „Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui voiesc.

Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.”

„Înapoia Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.
III. acoperișul Templului „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; căci este scris: El va porunci îngerilor Lui să Te păzească; şi ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră. „S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.

11. Din ce carte a citit Isus în sinagoga din Nazaret?
a. Isaia
b. Ieremia
c. Psalmii

12. Completează versetul din Luca 4:18 – Duhul Domnului este peste Mine pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi.

13. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret?
a. Ieremia și Daniel
b. Ilie și Ieremia
c. Ilie și Elisei

14. Subliniază varianta corectă:
• După pescuirea minunată au fost umplute două / trei corăbii cu peşti.
• Domnul Isus spune cuvintele: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi” cu ocazia vindecării omului cu mâna uscată / participării la ospăţul oferit de Levi.
• Într-o zi de Sabat, aflându-Se în sinagogă, Isus l-a vindecat pe un om care avea mâna dreaptă / stângă uscată.

15. Completează cu numele potrivit: „Isus a zis lui SIMON: Nu te teme; de acum încolo vei fi pescar de oameni.”

16. Ce au făcut oamenii care au adus pe slăbănog la Domnul Isus?
a. S-au suit pe acoperișul casei
b. Au coborât patul între cărămizi
c. Au spus oamenilor să le facă loc

17. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”?
a. Cu prilejul pescuirii minunate
b. Cu prilejul vindecării slăbănogului
c. Cu prilejul vindecării unui lepros

18. Subliniază numele celor doisprezece ucenici, prezentaţi în Luca, aleşi de Domnul Isus: Simon (numit Petru), Andrei (fratele lui Simon), Pavel, Iacov, Bartolomeu, Barnaba, Filip, Ioan, Matei, Toma, Iacov (fiul lui Alfeu), Luca, Iuda Iscarioteanul, Simon (numit Zilotul), Iuda (fiul lui Iacov).

19. Scrie din memorie versetul din Luca 6:22 – Ferice de voi când oamenii vă vor urî, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărî şi vor lepăda numele vostru ca ceva rău, din pricina Fiului omului!

20. Completează versetul din Luca 6:35 – Voi, însă, iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine şi daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi ceva în schimb. Şi răsplata voastră va fi mare şi veţi fi fiii Celui Preaînalt; căci El este bun şi cu cei nemulţumitori, şi cu cei răi.

21. Pe cine a trimis sutaşul la Domnul Isus ca să Îl roage să-l vindece pe robul lui?
a. Pe soldaţii lui de încredere
b. Pe nişte robi
c. Pe nişte bătrâni de-ai iudeilor

22. De ce a spus Domnul Isus că nu a găsit nici chiar în Israel o credinţă atât de mare ca a sutaşului?
a. Pentru că sutaşul a crezut că e suficient doar un cuvânt din partea Domnului Isus ca robul lui să fie vindecat
b. Pentru că sutaşul îi iubea pe iudei şi le construise sinagoga
c. Pentru că avea grijă de robul lui şi a făcut tot ce a putut ca acesta să fie vindecat

23. Care a fost reacţia oamenilor din jur, care au asistat la învierea fiului văduvei?
a. Toţi au fost cuprinşi de frică şi Îl slăveau pe Dumnezeu
b. Turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să-I facă lui Isus
c. Tot norodul căuta să se atingă de El, pentru că din El ieşea o putere care-i vindeca pe toţi

24. Evanghelistul Luca spune despre vameşii din vremea lui Ioan Botezatorul că i-au dat dreptate lui Dumnezeu. În ce mod au facut ei lucrurul acesta?
a. Rugându-se lui Dumnezeu
b. Primind botezul lui Ioan
c. Renunțând la slujbele lor

25. Ce i-a spus Domnul Isus lui Simon, fariseul, despre femeia care i-a uns picioarele cu mir?
a. „Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire”
b. „Păcatele ei care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult”
c. „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”

26. Ce le-a poruncit Domnul Isus lui Iair şi soţiei lui?
a. Să îi scoată afară din casă pe bocitori
b. Să îi dea de mâncare fetiţei
c. Să nu spună nimănui despre înviere

27. Completează spațiile libere din textul de mai jos:
Domnul Isus i-a luat pe apostoli cu Sine, la o parte, lângă o cetate numită Betsaida. Acolo s-au adunat aproape 5.000 de bărbați. Pentru că se însera, ucenicii i-au spus Domnului Isus să le dea drumul oamenilor să plece din locul acela pustiu ca să își caute de mâncare. Domnul Isus le-a spus ucenicilor să îi așeze pe oameni în cete de câte 50. Domnul Isus a înmulțit cele cinci pâini și cei doi pești pe care îi aveau ucenicii. După ce au mâncat toți, au rămas 12 coșuri pline cu fărămituri.
28. Cine, ce a spus?

1. Ioan Botezătorul _3_ Tu ești „Hristosul lui Dumnezeu”.
2. Irod _6_ „Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”
3. Petru _5_„Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”
4. Ioan _2_ „Lui Ioan i-am tăiat capul; cine este oare Acesta despre care aud astfel de lucruri?”
5. Iacov și Ioan _4_ „Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu merge după noi.”
6. Domnul Isus _1_ „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”

29. Unde i-a trimis Domnul pe ucenicii Săi, doi câte doi?
a. în toate cetățile
b. în toate locurile pe unde avea să treacă
c. în toate ulițele Ierusalimului

30. Care era mesajul principal pe care trebuiau să-l ducă cei trimiși în lucrare?
a. „Fiul lui Dumnezeu a venit în lume!”
b. „Împărăția s-a apropiat de voi!”
c. „Dumnezeu îi iubește pe oameni!”

31. Care trebuia să fie motivul principal al bucuriei ucenicilor?
a. Faptul că Domnul îi chemase în lucrare
b. Faptul că aveau autoritate asupra duhurilor
c. Faptul că numele lor erau scrise în ceruri

32. Care este continuarea versetului de mai jos?
„Nu te teme…

A. …căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.”
B. …de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic.”
C. …turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.”

33. Care dintre versetele de mai jos sunt îndemnurile Domnului Isus cu privire la veghere din capitolul 12?
____ Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.
____ Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie.
_X__ Mijlocul să vă fie încins şi făcliile, aprinse.
_X__ Şi voi dar fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

34. De două ori, în cuvintele din capitolul 12, Domnul rostește imperativul „Păziți-vă!” În legătură cu ce trăiri?
a. fățărnicie și lăcomie de bani;
b. fățărniciei și răutate;
c. fățărnicie și îngrijorări.

35. Ce le va face stăpânul robilor care vor fi găsiți veghind la venirea lui?
a. îi va pune să șadă la masă;
b. se va apropia să le slujească;
c. le va oferi o răsplată.

GRUPA MARE

1. Care este ordinea cronologică a locațiilor în care Domnul Isus a fost ispitit, potrivit Evangheliei după Luca? (4.1-9)
a. pustia, un munte înalt, streașina Templului;
b. pustia, streașina Templului, un munte înalt;
c. un munte înalt, pustia, streașina Templului.

2. Ce profeți sunt amintiți de Domnul Isus în predica din sinagoga din Nazaret? (4.25-27)
a. Ieremia și Daniel;
b. Ilie și Elisei;
c. Ilie și Ieremia.

3. Cum I s-a adresat Domnului Isus demonul din omul aflat în sinagoga din Capernaum? (4.34)
a. „Isuse din Nazaret, Fiul lui Dumnezeu!”;
b. „Isuse din Nazaret, Sfântul lui Dumnezeu!”;
c. „Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu!”.

4. Cu ce prilej contemporanii Domnului Isus sunt prezentați rostind expresia „Azi am văzut lucruri nemaipomenite!”? (5. 26)
a. cu prilejul pescuirii minunate;
b. cu prilejul vindecării slăbănogului;
c. cu prilejul vindecării unui lepros.

5. Care dintre următoarele realități au succedat vindecării leprosului? (5. 15)
a. vestea despre Domnul se răspândea tot mai mult;
b. o mulțime de oameni primeau credința;
c. oamenii se strângeau cu grămada să-L asculte.

6. În ce situație cărturarii și fariseii sunt prezentați turbând de mânie? (6.11)
a. în cazul vindecării leprosului;
b. în cazul vindecării omului cu mâna uscată;
c. în cazul vindecării slăbănogului.

7. În ce loc a rostit Domnul predica din cap. 6? (6.17-27)
a. într-un podiș;
b. pe malul mării, de pe o corabie;
c. undeva unde se aflau mulți ucenici de-ai Lui.

8. Care dintre cele trei expresii a fost rostită de Domnul Isus, și consemnată în predica din Luca 6? (6.36)
a. „Fiți, dar, milostivi cum și Tatăl vostru este milostiv!”;
b. „Fiți, dar, sfinți cum și Tatăl vostru este sfânt!”;
c. „Fiți, dar, desăvârșiți cum și Tatăl vostru este desăvârșit!”.
9. Ce face omul, cu care sunt asemănați de Domnul Isus, cei care aud cuvintele Sale și le împlinesc? (6.47-48)
a. zidește o casă;
b. sapă adânc înainte;
c. așează temelia pe stâncă.

10. Unde i-a trimis Domnul pe ucenicii Săi, doi câte doi? (10.1)
a. în toate cetățile;
b. în toate locurile pe unde avea să treacă;
c. în toate ulițele Ierusalimului.

11. Care era mesajul principal pe care trebuiau să-l ducă cei trimiși în lucrare? (10.9,11)
a. „Fiul lui Dumnezeu a venit în lume!”;
b. „Împărăția s-a apropiat de voi!”;
c. „Dumnezeu îi iubește pe oameni!”.

12. Care trebuia să fie motivul principal al bucuriei ucenicilor? (10.20)
a. Faptul că Domnul îi chemase în lucrare;
b. Faptul că aveau autoritate asupra duhurilor;
c. Faptul că numele lor erau scrise în ceruri.

13. Ca să-L ispitească pe Domnul Isus, unii i-au cerut: (11. 16)
a. să nu mai vindece în ziua Sabatului;
b. un semn din cer;
c. să prânzească cu ei.

14. Cu ce era plin lăuntrul fariseilor, potrivit spuselor Domnului Isus consemnate de evanghelistul Luca? (6. 39)
a. cu jefuire și răutate;
b. cu răutate și viclenie;
c. cu viclenie și fățărnicie.

15. Cărei categorii de persoane îi spune Domnul că pune pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat? (11.45-46)
a. preoților;
b. fariseilor;
c. învățătorilor Legii.

16. La ce păsări face referire Domnul Isus vorbind despre frica de oameni și îngrijorări? (12.6, 24)
a. Vrăbiile și turturelele;
b. Vrăbiile și corbii;
c. Corbii și turturelele.

17. De două ori, în cuvintele din capitolul 12, Domnul rostește imperativul „Păziți-vă!” În legătură cu ce trăiri? (6.17-27)
a. fățărnicie și lăcomie de bani;
b. fățărniciei și răutate;
c. fățărnicie și îngrijorări.

18. Ce spune Domnul că fac cei credincioși atunci când vând ce au și dau milostenie? (12.33)
a. Își fac rost de pungi care nu se învechesc;
b. Își adună o comoară nesecată în ceruri;
c. Își fac intrarea în Împărăția lui Dumnezeu mai ușoară.

19. Ce le va face stăpânul robilor care vor fi găsiți veghind la venirea lui? (12.37)
a. îi va pune să șadă la masă;
b. se va apropia să le slujească;
c. le va oferi o răsplată.

Scrieți următoarele versete:
20. Luca 1.68: „Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său.”

21. Luca 5.32: „N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.”

22. Luca 6.44: „Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini.”

23. Luca 10:20: „Totuși să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.”

24. Luca 10.22: „Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu ştie cine este Fiul, afară de Tatăl, nici cine este Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.”

25. Luca 12.40: „Şi voi, dar, fiţi gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”

26. Stabiliți valoarea de adevăr a următoarelor propoziții:
a. La momentul închinării Pruncului Isus înaintea Domnului, părinții trebuiau să aducă jertfă un miel. (2.22-24) A____ F__X__
b. În genealogia Domnului Isus prezentată de Luca mai sunt încă două persoane cu numele Isus. (3.23-38) A____ F__X__
c. Domnul Isus a fost considerat de către o parte din cei din generația Sa mâncăcios și băutor de vin. (7.34) A__X_ F_____

27. Cuza, ispravnicul lui Irod, avea o soție care-L slujea pe Domnul Isus. Cum o chema pe aceasta? (8:3)
Ioana

28. Potrivește denumirile geografice de mai jos cu evenimentele corespunzătoare:

a.       Lacul Ghenezaret                       _b_ Vindecarea soacrei lui Petru
b.      Capernaum                                _d_ Înmulțirea pâinilor
c.       Ținutul gherghesenilor               _a_ Chemarea lui Simon Petru
d.      Betsaida                                    _f_ Scoaterea lui Isus din cetate
e.       Betleem                                    _c_ Vindecarea unui îndrăcit
f.       Nazaret                                     _e_ Locul de naștere al Domnului Isus

29. Potrivește personajele de mai jos cu statutul acestora (3:1):

a. Lisania                      _f_ Cârmuitor al Galileii
b. Tiberiu Cezar            _e_ Cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei
c. Pilat                          _c_ Dregător în Iudeea
d. Quirinius                   _d_ Dregător în Siria
e. Filip                          _a_ Cârmuitor al Abilenei
f. Irod                           _b_ Imperator

30. Lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost profețită cu mult timp în urmă în scrierile Vechiului Testament. Care profet din Vechiul Testament este citat de Luca atunci când scrie: “Iată glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, neteziți-I cărările”? (3:4)
a) Ieremia;
b) David;
c) Isaia.

31. Care este cartea din Vechiul Testament din care Domnul Isus citează la fiecare ispitire?
Deuteronom

32. Cărui bolnav vindecat i-a spus Isus: “Omule, păcatele îți sunt iertate”? (5:20)
a) Leprosului vindecat;
b) Slăbănogului coborât de prietenii lui prin acoperișul casei;
c) Omului cu mâna uscată.

33. Subliniați numele cetăților din vechime, evocate de Domnul Isus atunci când a rostit vaiurile pentru anumite cetăți contemporane Lui, așa cum le consemnează Luca. (10.12-15)
Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul, Tir, Sidon.

34. Care sunt cele 3 situații, din această secțiune din Luca, în care Domnul Isus face referire la „păsări”?
„…o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului.” (8.5)
„Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi” (9.58)
„Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările?” (12.24)

35. Care om, din această secțiune a Evangheliei după Luca, este prezentat aruncându-se cu fața la pământ înaintea Domnului Isus?
Leprosul venit să ceară vindecare (5.12)